Riskbedömning

Riskbedömning

Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömning på arbetsplatsen

Corona och riskbedömning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska alltid ske i samverkan och vara en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Coronaviruset, covid-19, är en allvarlig risk på många arbetsplatser. Som chef behöver du tillsammans med medarbetare och skyddsombud undersöka och bedöma hur riskerna ser ut på er arbetsplats. Involvera gärna funktioner som arbetar med exempelvis samhällsskydd och de som arbetar med patientsäkerhet. Riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst för att minska risken för ohälsa och olyckor. Om det inte går att ta bort risken helt handlar det om att reducera risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.   

Tätare riskbedömningar i coronatider

Under coronapandemin behöver undersökningar, riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom situationen och kunskapsläget hela tiden förändras. Åtgärda de allvarliga riskerna först. 

Använd gärna mallen Riskbedömning och handlingsplan som stöd i arbetet med att identifiera risker i er arbetsmiljö. Med Checklista smittrisker, framtagen av Prevent, undersöker ni vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. 

Att utsättas för coronaviruset i arbetet

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen, därför är man skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens konsoliderade föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

För att smitta av covid-19 ska räknas som en arbetssjukdom och anmälas som en sådan, ska medarbetare ha exponerats för smittan i ett arbetsammanhang. På Arbetsmiljöverket kan du läsa om när smitta av covid-19 klassas som allvarligt tillbud eller som arbetssjukdom och ska anmälas.

Gravida som riskgrupp

Utifrån forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas som riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. När det gäller gravida och coronaviruset ska försiktighetsprincipen gälla, enligt Arbetsmiljöverket. Det betyder att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få, i alla situationer som identifierats där en medarbetare utsätts för risk för smitta.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:5, Gravida och ammande arbetstagare, är arbetsgivaren alltid skyldig att göra en individuell riskbedömning av arbetsmiljön för gravida arbetstagare. Riskbedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om sin graviditet. När risker upptäcks ska de undanröjas med hjälp av lämpliga åtgärder (4 och 6 §§, AFS 2007:5).

Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation eller ditt fackförbund för att få mer vägledning. Läs mer om gravida och covid-19 på:

Att anpassa arbetet under graviditeten

Erfarenheten visar att det kan vara positivt för hälsan att jobba så länge det går under en graviditet. Därför är det viktigt att den som är gravid kan vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt under sin graviditet. Då är arbetsanpassning ett sätt för att underlätta det.

Förebyggande försiktighetsåtgärder för att den som är gravid ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön, till exempel att utesluta vissa arbetsmoment, genomföra undervisning och möten digitalt, utföra administrativa uppgifter eller arbeta hemifrån. Läs mer om arbetsanpassning i Prehabguiden.

Generella tips på arbetsanpassning

En film om vad arbetsanpassningar är och att det går att göra på många sätt. I filmen får vi träffa en forskare, chefer och medarbetare som berättar om sina erfarenheter och som ger inspiration till hur man kan tänka. Filmen ger exempel på arbetsanpassningar.

Generella tips på arbetsanpassning
Titta på filmen
Längd på video: 4 min.

Fler risker än bara smitta

En risk är enkelt uttryckt en orsak till att någon kan bli sjuk eller skada sig, något som kan få negativa konsekvenser för individen, gruppen eller verksamheten. Situationen under coronapandemin kan föra med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempelvis: 

  • Långvarig hög arbetsbelastning 
  • Bristande återhämtning  
  • Personalbrist  
  • Nya eller ändrade arbetsuppgifter  
  • Nya arbetssätt 
  • Stressoro och rädsla 
  • Tunga lyft och påfrestande arbetsställningar 
  • Språksvårigheter
  • Brister i ventilation

Stick- och skärskador vid vaccination

Vaccinationer pågår runt om i landet, och för vårdpersonal är stick- och skärskador alltid en risk. Titta på korta filmer som beskriver hur ni kan arbeta säkert med vass arbetsutrustning för att förebygga stick- och skärskador.

Riskminimerande åtgärder

I första hand ska du som arbetsgivare försöka förebygga förekomst av smittämnen. Ibland går inte det och då ska riskminimerande åtgärder göras i en viss ordning enligt en åtgärdstrappa.

Lyft det som fungerar

Kom också ihåg att uppmärksamma och sätta ord på allt bra ni gör varje dag. Lyft det som fungerar, det ni gör som leder till att ni klarar av alla utmaningar och problem ni ställs inför, det som får er att må bra och orka fast ni kanske är helt slut, att ni känner att det ni gör är meningsfullt och gör skillnad.

Tiden efter corona

Det kommer en tid efter corona. Prata om den i samverkan för att identifiera de risker som kan uppstå. Det ökar chansen att förebygga och hantera eventuella risker på ett bra sätt. Generellt väntas en tydlig ökning av den psykiska ohälsan, ökat behov av rehabiliterande behandling och fortsatt hög arbetsbelastning i spåren av pandemin. Risken är att vi kommer se en ökning av oro, nedstämdhet, depressioner, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och utmattning. Det finns också signaler om att det kan ske en ökning av självmord. För att möta detta kan det vara bra att fundera över olika åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga.

Här hittar du en stödlista för psykisk hälsa i kristid från SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Vår arbetsförmåga varierar naturligt av olika skäl – att arbetsanpassa är ett bra verktyg för att förebygga sjukfrånvaro, för att hjälpa någon tillbaka i arbete och för att vi ska hålla hela arbetslivet. Prehabguiden ger stöd och vägledning i både arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabiliteringsstöd från Afa Försäkring

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Stödet går även att söka för att förebygga arbetsoförmåga. Du som arbetsgivare ansöker här.

Återgång till arbetsplatsen

Under coronakrisen har många anställda arbetat hemifrån. Vid återgång till arbetsplatsen är det viktigt att i samverkan prata om vilka risker som är förenade med det. Checklistan Inför återgång till arbetsplatsen kan vara ett stöd.

Fyll på kunskaperna

Vill du lära dig mer om hur en riskbedömning går till kan du gå igenom Suntarbetslivs utbildning som handlar om riskbedömning.