Riskbedömning

Riskbedömning

Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömning på arbetsplatsen.

Corona och riskbedömning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska alltid ske i samverkan och vara en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Just nu är coronaviruset, covid-19, en allvarlig risk på många arbetsplatser. Som chef behöver du tillsammans med medarbetare och skyddsombud undersöka och bedöma hur riskerna ser ut på er arbetsplats. Involvera gärna funktioner som arbetar med exempelvis samhällsskydd och de som arbetar med patientsäkerhet. En sådan riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst för att minska risken för ohälsa och olyckor. Om det inte går att ta bort risken helt handlar det om att reducera risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.   

Tätare riskbedömningar i coronatider

Riskerna med covid-19 är något nytt för oss alla. Därför är det viktigt att följa den kunskapsutveckling som sker på området för att anpassa arbetsmiljöarbete efter den nya situationen. Under coronapandemin behöver undersökningar, riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom situationen och kunskapsläget hela tiden förändras. Åtgärda de allvarliga riskerna först. 

Med Checklista och riskbedömning corona covid-19, undersöker ni coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. Med Checklista smittrisker, undersöker ni vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. Checklistorna är framtagna av Prevent. 

Att utsättas för coronaviruset i arbetet

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen, därför är man skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.
Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens konsoliderade föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Minska risken för smittspridning på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket kan du som är arbetsgivare ta del av viktig information som syftar till att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Covid-19 som arbetssjukdom

För att smitta av covid-19 ska räknas som en arbetssjukdom och anmälas som en sådan, ska medarbetare ha exponerats för smittan i ett arbetsammanhang.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om när smitta av covid-19 klassas som allvarligt tillbud eller som arbetssjukdom och ska anmälas.

Gravida som riskgrupp

Utifrån nya forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas vara en riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. Gravida som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. Eftersom covid-19 är klassat i riskklass 3, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för alla gravida arbetstagare.
Läs mer om gravida och covid-19 på:

Coronaviruset och arbetsmiljön i Umeå

Film från Gilla Jobbet 2020 om hur Umeå kommun har hanterat coronapandemin.

Viruset och arbetsmiljön Umeå
Titta på filmen
Längd på video: 6:07

Fler risker än bara smitta

En risk är enkelt uttryckt en orsak till att någon kan bli sjuk eller skada sig, något som kan få negativa konsekvenser för individen, gruppen eller verksamheten. Situationen under coronapandemin kan föra med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempelvis: 

  • Långvarig hög arbetsbelastning 
  • Bristande återhämtning  
  • Personalbrist  
  • Nya eller ändrade arbetsuppgifter  
  • Nya arbetssätt 
  • Stressoro och rädsla 
  • Tunga lyft och påfrestande arbetsställningar 
  • Språksvårigheter
  • Brister i ventilation

Stick- och skärskador vid vaccination

Det finns äntligen ett vaccin mot coronaviruset, och vi står nu inför en omfattande massvaccination. För vårdpersonal är stick- och skärskador alltid en risk. Titta på korta filmer som beskriver hur ni kan arbeta säkert med vass arbetsutrustning för att förebygga stick- och skärskador.

Riskminimerande åtgärder

I första hand ska du som arbetsgivare försöka förebygga förekomst av smittämnen. Ibland går inte det och då ska riskminimerande åtgärder göras i en viss ordning enligt en åtgärdstrappa.

Smittrisk – en arbetsmiljöfråga

Film från Gilla Jobbet 2020 som handlar om hur man kan tänka när smittskydd blir en del av arbetsmiljöarbetet.

Smittrisk - en arbetsmiljöfråga
Titta på filmen
Längd på video: 5:42

Fler mallar

Använd gärna mallen Riskbedömning och handlingsplan som stöd i arbetet med att identifiera risker i er arbetsmiljö. 

Lyft det som fungerar

Kom också ihåg att uppmärksamma och sätta ord på allt bra ni gör varje dag. Lyft det som fungerar, det ni gör som leder till att ni klarar av alla utmaningar och problem ni ställs inför, det som får er att må bra och orka fast ni kanske är helt slut, att ni känner att det ni gör är meningsfullt och gör skillnad.

Tiden efter corona

Det kommer en tid efter corona, men ingen vet när och hur den kommer se ut. Det i sig kan skapa oro och det kan vara svårt att riskbedöma något som är ovisst och ännu inte konkret. Men det är viktigt att börja prata om och identifiera de risker som kan uppstå efter att den mesta akuta fasen i krisen har lagt sig. Det ökar chansen att förebygga och hantera eventuella risker på ett bra sätt. Generellt väntas en tydlig ökning av den psykiska ohälsan, ökat behov av rehabiliterande behandling och fortsatt hög arbetsbelastning i spåren av pandemin. Risken är att vi kommer se en ökning av oro, nedstämdhet, depressioner, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och utmattning. Det finns också signaler om att det kan ske en ökning av självmord. För att möta detta kan det vara bra att fundera över olika åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga.

Här hittar du en stödlista för psykisk hälsa i kristid från SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Vår arbetsförmåga varierar naturligt av olika skäl – att arbetsanpassa är ett bra verktyg för att förebygga sjukfrånvaro, för att hjälpa någon tillbaka i arbete och för att vi ska hålla hela arbetslivet. Prehabguiden ger stöd och vägledning i både arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Stödet går även att söka för att förebygga arbetsoförmåga. Du som arbetsgivare ansöker här.

Återgång till arbetsplatsen

Under coronakrisen har många anställda arbetat hemifrån. När det blir dags att återgå till arbetsplatsen är det viktigt att i samverkan prata om vilka risker som är förenade med det. Checklistan Inför återgång till arbetsplatsen kan vara ett stöd.

Fyll på kunskaperna

Vill du lära dig mer om hur en riskbedömning går till kan du gå igenom Suntarbetslivs utbildning som handlar om riskbedömning.