Riskbedömning

Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömning på arbetsplatsen

Corona och riskbedömning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska alltid ske i samverkan och vara en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Coronaviruset, covid-19, är en risk på många arbetsplatser. Som chef behöver du tillsammans med medarbetare och skyddsombud undersöka och bedöma hur riskerna ser ut på er arbetsplats. Involvera gärna funktioner som arbetar med exempelvis samhällsskydd och de som arbetar med patientsäkerhet. Riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst för att minska risken för ohälsa och olyckor. Om det inte går att ta bort risken helt handlar det om att reducera risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.   

Tätare riskbedömningar i coronatider

Under en pandemi behöver undersökningar, riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom situationen och kunskapsläget hela tiden förändras. Åtgärda de allvarliga riskerna först. 

Använd gärna mallen Riskbedömning och handlingsplan som stöd i arbetet med att identifiera risker i er arbetsmiljö. Med Checklista smittrisker, framtagen av Prevent, undersöker ni vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. 

Att utsättas för coronaviruset i arbetet

Covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Exponering för covid-19 ska därför inte anmälas som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Den behandlande läkaren har fortsatt anmälningsplikt för covid-19.

Covid-19 tillhör dock sjukdomar med riskklass 3, och är fortfarande en risk på många arbetsplatser. Därför är det viktigt att riskbedöma löpande och anpassa arbetet med tanke på risken för smittspridning.

För vård- och omsorg finns särskilda rekommendationer. Covid-19 ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa: För personal inom vård och omsorg.

Som arbetsgivare har du generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Här kan du som arbetsgivare läsa Folkhälsomyndighetens råd om detta. Som arbetsgivare kan du främja att medarbetare vaccinerar sig, exempelvis genom att låta arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig.

Om en medarbetare smittats av coronaviruset i sitt arbete och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada som arbetsgivaren ska anmäla till Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida: Coronaviruset – det här gäller.

Gravida som riskgrupp

Utifrån forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas som riskgrupp från och med graviditetsvecka 20. När det gäller gravida och coronaviruset ska försiktighetsprincipen gälla, enligt Arbetsmiljöverket. Det betyder att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få, i alla situationer som identifierats där en medarbetare utsätts för risk för smitta. Enligt Folkhälsomyndigheten tillhör gravida som är vaccinerade dock inte en riskgrupp för allvarlig sjukdom i covid-19. Arbetsgivaren kan därför i sin riskbedömning beakta om den gravida är vaccinerad eller inte. Läs mer om gravida som riskgrupp och vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:5, Gravida och ammande arbetstagare, är arbetsgivaren alltid skyldig att göra en individuell riskbedömning av arbetsmiljön för gravida arbetstagare. Riskbedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om sin graviditet. När risker upptäcks ska de undanröjas med hjälp av lämpliga åtgärder (4 och 6 §§, AFS 2007:5).

Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation eller ditt fackförbund för att få mer vägledning. Läs mer om gravida och covid-19 på:

Att anpassa arbetet under graviditeten

Erfarenheten visar att det kan vara positivt för hälsan att jobba så länge det går under en graviditet. Därför är det viktigt att den som är gravid kan vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt under sin graviditet. Då är arbetsanpassning ett sätt för att underlätta det.

Förebyggande försiktighetsåtgärder för att den som är gravid ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att göra förändringar i arbetsmiljön, till exempel att utesluta vissa arbetsmoment, genomföra undervisning och möten digitalt, utföra administrativa uppgifter eller arbeta hemifrån. Läs mer om arbetsanpassning i Prehabguiden.

Generella tips på arbetsanpassning

En film om vad arbetsanpassningar är och att det går att göra på många sätt. I filmen får vi träffa en forskare, chefer och medarbetare som berättar om sina erfarenheter och som ger inspiration till hur man kan tänka. Filmen ger exempel på arbetsanpassningar.

Generella tips på arbetsanpassning

Fler risker än bara smitta

En risk är enkelt uttryckt en orsak till att någon kan bli sjuk eller skada sig, något som kan få negativa konsekvenser för individen, gruppen eller verksamheten. Situationen under coronapandemin kan föra med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempelvis: 

  • Långvarig hög arbetsbelastning 
  • Bristande återhämtning  
  • Personalbrist  
  • Nyckelpersoner i verksamheten är frånvarande på grund av pandemin
  • Nya eller ändrade arbetsuppgifter  
  • Nya arbetssätt 
  • Stressoro och rädsla 
  • Tunga lyft och påfrestande arbetsställningar 
  • Språksvårigheter
  • Brister i ventilation

Stick- och skärskador vid vaccination

Vaccinationer pågår runt om i landet, och för vårdpersonal är stick- och skärskador alltid en risk. Titta på korta filmer som beskriver hur ni kan arbeta säkert med vass arbetsutrustning för att förebygga stick- och skärskador.

Riskminimerande åtgärder

I första hand ska du som arbetsgivare försöka förebygga förekomst av smittämnen. Ibland går inte det och då ska riskminimerande åtgärder göras i en viss ordning enligt en åtgärdstrappa.

Lyft det som fungerar

Kom också ihåg att uppmärksamma och sätta ord på allt bra ni gör varje dag. Lyft det som fungerar, det ni gör som leder till att ni klarar av alla utmaningar och problem ni ställs inför, det som får er att må bra och orka fast ni kanske är helt slut, att ni känner att det ni gör är meningsfullt och gör skillnad.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Vår arbetsförmåga varierar naturligt av olika skäl – att arbetsanpassa är ett bra verktyg för att förebygga sjukfrånvaro, för att hjälpa någon tillbaka i arbete och för att vi ska hålla hela arbetslivet. Prehabguiden ger stöd och vägledning i både arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabiliteringsstöd från Afa Försäkring

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Stödet går även att söka för att förebygga arbetsoförmåga. Du som arbetsgivare ansöker här.

Fyll på kunskaperna

Vill du lära dig mer om hur en riskbedömning går till kan du gå igenom Suntarbetslivs utbildning som handlar om riskbedömning.