Riskbedömning

Riskbedömning

Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er med riskbedömning på arbetsplatsen.

Corona och riskbedömning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska alltid ske i samverkan och vara en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Just nu är coronaviruset, covid-19, en allvarlig risk på många arbetsplatser. Som chef behöver du tillsammans med medarbetare och skyddsombud undersöka och bedöma hur riskerna ser ut på er arbetsplats. Involvera gärna funktioner som arbetar med exempelvis samhällsskydd och de som arbetar med patientsäkerhet. En sådan riskbedömning är till hjälp för att komma fram till vilka åtgärder som blir bäst för att minska risken för ohälsa och olyckor. Om det inte går att ta bort risken helt handlar det om att reducera risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.   

Tätare riskbedömningar i coronatider

Riskerna med covid-19 är något nytt för oss alla. Därför är det viktigt att följa den kunskapsutveckling som sker på området för att anpassa arbetsmiljöarbete efter den nya situationen. Under coronapandemin behöver undersökningar, riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom situationen och kunskapsläget hela tiden förändras. Åtgärda de allvarliga riskerna först. 

Med Checklista och riskbedömning corona covid-19, undersöker ni coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. Med Checklista smittrisker, undersöker ni vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. Checklistorna är framtagna av Prevent. 

Fler risker än bara smitta

En risk är enkelt uttryckt en orsak till att någon kan bli sjuk eller skada sig, något som kan få negativa konsekvenser för individen, gruppen eller verksamheten. Situationen under coronapandemin kan föra med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempelvis: 

  • Långvarig hög arbetsbelastning 
  • Bristande återhämtning  
  • Personalbrist  
  • Nya eller ändrade arbetsuppgifter  
  • Nya arbetssätt 
  • Stressoro och rädsla 
  • Tunga lyft och påfrestande arbetsställningar 
  • Språksvårigheter

Riskminimerande åtgärder

I första hand ska du som arbetsgivare försöka förebygga förekomst av smittämnen. Ibland går inte det och då ska riskminimerande åtgärder göras i en viss ordning enligt en åtgärdstrappa.

Fler mallar

Använd gärna mallen Riskbedömning och handlingsplan som stöd i arbetet med att identifiera risker i er arbetsmiljö. 

Lyft det som fungerar

Kom också ihåg att uppmärksamma och sätta ord på allt bra ni gör varje dag. Lyft det som fungerar, det ni gör som leder till att ni klarar av alla utmaningar och problem ni ställs inför, det som får er att må bra och orka fast ni kanske är helt slut, att ni känner att det ni gör är meningsfullt och gör skillnad.

Tiden efter corona

Det kommer en tid efter corona, men ingen vet när och hur den kommer se ut. Det i sig kan skapa oro och det kan vara svårt att riskbedöma något som är ovisst och ännu inte konkret. Men det är viktigt att börja prata om och identifiera de risker som kan uppstå efter att den mesta akuta fasen i krisen har lagt sig. Det ökar chansen att förebygga och hantera eventuella risker på ett bra sätt. Generellt väntas en tydlig ökning av den psykiska ohälsan, ökat behov av rehabiliterande behandling och fortsatt hög arbetsbelastning i spåren av pandemin. Risken är att vi kommer se en ökning av oro, nedstämdhet, depressioner, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och utmattning. Det finns också signaler om att det kan ske en ökning av självmord. För att möta detta kan det vara bra att fundera över olika åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga.

Här hittar du en stödlista för psykisk hälsa i kristid från SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa.

Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Du som arbetsgivare ansöker här.

Återgång till arbetsplatsen

Under coronakrisen har många anställda arbetat hemifrån. När det blir dags att återgå till arbetsplatsen är det viktigt att i samverkan prata om vilka risker som är förenade med det. Checklistan Inför återgång till arbetsplatsen kan vara ett stöd.

Fyll på kunskaperna

Vill du lära dig mer om hur en riskbedömning går till kan du gå igenom Suntarbetslivs utbildning som handlar om riskbedömning.