Corona: förebygg stress och smitta i skolan

18 januari 2022 Lästid: 4 min
En lärare i skolan sitter med en grupp elever
Arbetsmiljölagen gäller i skolan för både medarbetarna och eleverna. Därför ska man göra riskbedömningar för båda grupperna, till exempel vid smittorisk eller vid förändringar.

Foto: Maritha Estvall / Johner Bildbyrå

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt att arbeta med noggranna riskbedömningar.

Smittan ökar i samhället, och skolan är inte förskonad. Personalen har inte bara smitta att hantera – utan även ett stort personalbortfall när kollegor är sjuka, vabbar eller isolerar sig med smittade familjemedlemmar.

– När restriktionerna släpptes i höstas så strömmade alla ut i samhället igen. Och då ökade inte bara covid, utan även andra sjukdomar som RS, vinterkräksjukan och vanliga förkylningar.

Det säger Björne Olsson, enhetschef på avdelningen Regler på Arbetsmiljöverket.

Noggranna riskbedömningar

För att hantera situationen på skolor gäller det att arbeta med riskbedömningar. Förutom de vanliga riskbedömningar som ska göras regelbundet, måste man även göra speciella riskbedömningar för just smittspridning. Dessutom ska alla förändringar riskbedömas, säger Björne Olsson.

Porträtt av Björne Olsson– Det finns mycket man kan göra för att begränsa smittan. Det kan handla om åtgärder för att inte blanda elevgrupper, eller om distansundervisning. Och allt ska riskbedömas.

När riskbedömningen görs ska man inte bara titta på risken för smitta. Man ska även riskbedöma till exempel personalens ökade arbetsbelastning när många kollegor är sjuka. Och även hur barn påverkas av sådant som distansundervisning eller ändrade rutiner.

Personal och elever ska inkluderas i arbetet med riskbedömningarna, och vårdnadshavare ska hela tiden hållas informerade.

– Man ska komma ihåg att arbetsmiljölagen gäller även i skolan. Den skyddar både elevernas och personalens arbetsmiljö.

I den här artikeln kan ni läsa om en skola som började riskbedöma arbetsmiljön varje vecka när smittspridningen ökade.

Använd åtgärdstrappan

När man ska välja åtgärder för att begränsa smittspridningen rekommenderar Arbetsmiljöverket att man använder deras åtgärdstrappa vid smittspridning. Den börjar med att förhindra smittan vid källan – alltså i det här fallet att se till att sjuka personer hålls borta från skolan. Nästa steg är att minska exponeringen, till exempel genom att hålla avstånd inomhus. Det sista steget i trappan är att använda personlig skyddsutrustning, såsom munskydd.

Det är upp till varje skola att bedöma ifall man vill arbeta med skyddsutrustning

– Det är upp till varje skola att bedöma ifall man vill arbeta med skyddsutrustning. Eftersom varje skola gör sin egen riskbedömning måste slutsatserna också bli olika. Det kan till exempel bero på hur stor skolan är eller hur smittspridningen ser ut.

Se över ventilationen

En annan sak som skolorna kan göra är att se över ventilationen.

– Vi vet att många skolor tyvärr inte har fullgod ventilation. Vad man kan göra just nu är att rengöra och serva den befintliga ventilationen, och se till att den fungerar optimalt. Sedan kan man fundera på att byta ut den när man renoverar nästa gång.

Det kan också hjälpa att vädra i lokalerna, till exempel under raster.

– Är det en situation med smittspridning räcker det inte med den sortens ventilation som finns i skolor. Då kan man komplettera med vädring.

Mer om vädring, ventilation och smittspridning kan du läsa i denna artikel.

Ytterligare en åtgärd som många tar till för att minska smittspridning är att städa och sanera ytor. Även om covid inte framför allt smittar via ytor, kan det hjälpa mot andra smittor

– Det finns så mycket olika sjukdomar just nu, så det är fortfarande viktigt att torka och sanera ytor.

Riskbedömningar

Riskbedömning ska göras vid smittorisk.

Om man utifrån riskbedömningen bestämmer sig för att förändra något ska förändringen också, i sin tur, riskbedömas.

Riskerna kan vara allt från smitta till oro, eller stress vid stor sjukfrånvaro bland lärarna.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Arbetsmiljöverket har ett antal förslag på åtgärder för att minska risken för smittspridning:

 • Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit på flera ställen i skolan.
 • Informera personal och elever hur de ska agera om de börjar känna sig sjuka under dagen i skolan.
 • Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Beröringsytor såsom handtag, strömbrytare, tangentbord eller läsplattor rengörs ofta.
 • Bedriv aktiviteter utomhus när det är möjligt
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare om vilka åtgärder som vidtas för att minska smittspridning.
 • Ge personalen tid för planering så att de kan anpassa lektioner och aktiviteter för att minska smittspridning.
 • Erbjud stöd till personal och elever som är oroliga.
 • Anpassa arbetet för personal i riskgrupper om möjligt.
 • Se till att personalen vid behov har möjlighet att hålla avstånd till andra.
 • Dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper och öka avståndet i klassrummet vid behov.
 • Se över ventilationen och vädra mellan lektioner.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets sida om att förebygga smittspridning i skolan

Mallar och checklistor på Suntarbetslivs hemsida

De risker som corona kan medföra, förutom själva smittan, är bland annat:

 • Långvarig hög arbetsbelastning 
 • Bristande återhämtning  
 • Personalbrist  
 • Nya eller ändrade arbetsuppgifter  
 • Nya arbetssätt 
 • Stressoro och rädsla 
 • Språksvårigheter
 • Brister i ventilation

Hjälp och stöd för att göra riskbedömningar finns på Suntarbetslivs sida för riskbedömningar under corona.

Text: Anna Wettergård