Jobba förebyggande mot coronaviruset - har ni koll på hur man gör? Nu inspekterar Arbetsmiljöverket landets kommuner och regioner, med fokus på deras systematiska arbetsmiljöarbete mot corona.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stäm av hur väl ni förebygger smitta

Hur arbetar ni förebyggande för att förhindra smittspridning av coronaviruset i er verksamhet? Det kommer Arbetsmiljöverket att undersöka i en stor tillsyn i kommunerna under 2021.

Efter drygt ett års pandemi har man på de flesta arbetsplatser lärt sig hur man ska kunna förebygga smittspridning av coronaviruset. Men nu blir frågan om det förebyggande arbetet mot smittspridning även en del av en pågående större tillsyn av kommunernas systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

Porträtt på Jens Björkdahl.– Det är fortfarande systematiskt arbetsmiljöarbete som är huvudnumret, med fokus på årlig uppföljning av SAM. Men nu inkluderar vi även frågor kopplade till smittrisker, när vi ändå är ute och inspekterar i kommunerna.

Det säger Jens Björkdahl, medlem i Arbetsmiljöverkets projektgrupp för SAM i politikerstyrda organisationer.

Alla inspektioner genomförs på distans via Skype eller telefon, så länge pandemiläget kräver det. Och det är till att börja med under perioden mars-juni som de coronarelaterade frågorna kommer att ställas.

Under 2021 blir det kommunala grundskolor, gymnasier, LSS-boenden och hemsjukvård som kan räkna med inspektion.

Om att undersöka, riskbedöma och åtgärda

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera hur verksamheten har undersökt, riskbedömt och åtgärdat smittriskerna. Det blir också ett kvitto på hur SAM-hjulet fungerar i praktiken.

Vilka moment kan innebära smittrisker hos er?

Det här är några av de coronarelaterade frågor som Arbetsmiljöverket ställer inom ramen för tillsynen:

 • Hur går ni tillväga för att undersöka och riskbedöma smittrisker i er verksamhet?
 • Vilka moment kan innebära smittrisker hos er?
 • Har ni några medarbetare på arbetsplatsen som tillhör riskgrupper för covid? Behövs det arbetsanpassning för dem?

Dessutom har inspektörerna flera följdfrågor att ta till inom området riskbedömning. Vilka frågor som ställs varierar utifrån hur det ser ut i verksamheten som inspekteras.

Om förebyggande åtgärder

Inspektörerna kommer också att fråga om hur de olika verksamheterna har arbetat förebyggande för att förhindra smittrisken.

Exempel på frågor:

 • Hur använder ni ventilationen? Hur är den tidsinställd? Vädrar ni på andra sätt?
 • Har ni anpassat rutinerna för städning, och i så fall hur då?
 • Finns det möjligheter att tvätta och desinficera händerna både inomhus och utomhus?

Om kontakt med kroppsvätskor

Oavsett bransch ställer Arbetsmiljöverkets inspektörer frågor som handlar om arbete där man kommer i kontakt med kroppsvätskor. Den kontakten kan förekomma i allt från städning av till exempel toaletter till arbete på träningsskolor inom särskolan.

Exempel på frågor vid kroppsnära och ansiktsnära arbete:

 • Vilken utbildning har man för personalen? Har man uppdaterat den i förhållande till covid?
 • Hur är personalens utbildning om särskilda hygienrutiner?
 • Hur ser rutiner ut för vikarier – hur får de relevanta kunskaper för att förebygga smittspridning?

Tillbudsrapportering under pandemin

Inspektören kan också fråga efter hur verksamheten hanterar sin tillbudsrapportering under pandemin. Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. När något sådant händer på arbetet ska man anmäla det till arbetsgivaren.

– Om de har anmält tillbud vill vi se hur det ser ut kopplat till deras rutiner för tillbudsrapportering.

Skyddsutrustning i relation till riskbedömning

En del arbetsplatser behöver undersöka och riskbedöma om personalen behöver skyddsutrustning.

För de arbetsplatserna frågar inspektörerna till exempel:

 • Har personalen tillgång till den utrustning som de behöver för att skydda sig mot risker?
 • Har de fått information, utbildning och övning i att använda den utrustningen? Hur säkerställer man det?

Återkopplar till ledningen

Frågorna ställs till chefer och annan personal på arbetsplatsnivå. Men det som inspektörerna undersöker är egentligen hur ledningen har skött det förebyggande arbetet på organisatorisk nivå. Därför skickas det så kallade inspektionsmeddelandet till huvudmannanivån och inte till enheten som blivit inspekterad.

– De indikatorer vi ser på enheten som blivit inspekterad skriver vi in i meddelandet till hög nivå. Men om vi upptäcker allvarliga, akuta brister inom smittskyddet skulle vi kunna agera direkt.

Om verksamheten som inspekteras får krav på grund av brister som är kopplade till smittrisker begär Arbetsmiljöverket ett skriftligt svar inom en månad.

Ett stöd för att utveckla SAM

Hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar kan märkas även på andra sätt under pandemin.

– Det kan till exempel synas i att de inte ställde om så snabbt som de borde ha gjort.

Han tror att inspektionerna är ett bra stöd för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– De allra flesta vill att det ska bli så bra som möjligt och få stöd i att förbättra sig, säger Jens Björkdahl.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Norrby, 23 mars 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?