DIALOGSTARTARE

Säkerhetsklimat - för både personal och patienter

Prata forskning på jobbet!
Se filmen 6 min

TANKEVÄCKARE

  • Arbetar du säkert – för dig och patienten?
  • Pratar du och dina kollegor om hur arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop?
  • Behöver ni prata mer om säkerhetsklimat hos er?
Ett rött stetoskop.

Veta mera

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop

Det som är en säker miljö för patienterna är också en säker arbetsmiljö för personalen och tvärtom. En god arbetsmiljö gynnar alla. Med goda kunskaper, tillgång till resurser och möjlighet till återhämtning blir det möjligt att agera säkert.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Satsa på säkerhet för alla
  • Involvera och visa tillit
  • Jobba för rättvisa processer

Vad är ett bra säkerhetsklimat?

Det finns ett antal faktorer som hänger ihop med ett gott säkerhetsklimat för både patienter och personal. Exempelvis är det centralt att medarbetare har förmåga, förutsättningar och god kunskap att agera säkert. Det är viktigt med rimliga krav och tid för återhämtning. Det handlar också om att medarbetare ska vilja och våga bidra med sitt kunnande.

Hög kvalitet gör att arbetet känns meningsfullt

Medarbetares förmåga och motivation att agera säkert ökar om arbetet känns meningsfullt och chefer och kollegor värdesätter arbetsinsatsen. En viktig förutsättning är att det finns resurser för att göra ett gott arbete, så att medarbetare kan känna sig nöjda med kvaliteten.

Tillit och involvering ökar motivation

Involvera medarbetare i beslut och planering. Kunskap och erfarenheter tas tillvara och det visar också att ledningen har tillit till medarbetares förmåga. Signalen från ledningen blir att arbetsinsatsen är högt värderad vilket stärker medarbetares tillit till sin förmåga och ökar motivationen.

Rättvisa organisationer skapar tillit hos medarbetare

En del i att vara en rättvis organisation är att ha rättvisa procedurer som är väl kända hos alla. När medarbetare vet hur information hanteras är det större chans att medarbetare vågar påtala missförhållanden.

Om forskningsprojektet

Marianne Törners forskning ”Säkerhetsklimat i vård och omsorg. Bakomliggande faktorer och betydelse för personalsäkerhet och patientsäkerhet” på Göteborgs universitet har haft ett särskilt fokus på säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetsplatsen, och sambandet med patientsäkerhet och personalhälsa.

Forskningsrapport: Säkerhetsklimat i vård och omsorg

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Titta på filmen om forskningen! Ta sedan hjälp av frågorna nedanför och reflektera i mindre grupper. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Nedräkningen för nästa fråga startas automatiskt. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.
Fråga 1

Vad innebär säkerhet på jobbet för oss själva och de vi är till för?

Fråga 2
Vad gör vi redan nu som är bra kopplat till säkerhet?
Fråga 3
Hur upptäcker vi och tar hand om risker för säkerheten?
Fråga 4
Vilka idéer har vi för att förbättra säkerhetsklimatet?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni lärt er mer om säkerhetsklimat och vad det kan innebära för er. Ni har kanske identifierat några områden ni behöver jobba vidare med i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Prata ihop er: Vad kan ni själva göra mer av redan idag? Vad kan ledningen göra mer av för att skapa bättre förutsättningar för att jobba säkert – både för er och för dem ni finns till för? Behöver ni utveckla forum för att återkommande lyfta frågan om säkerhet? Tips på verktyg och forskning finns här nedanför. Lycka till!

Fördjupning

Läs mer om forskningen och ämnet

En hand håller i ett förstoringsglas