FORSKNING PÅ 5

Säkerhetsklimat - för både personal och patienter

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 6 min

TANKEVÄCKARE

  • Arbetar du säkert – för dig och patienten?
  • Pratar du och dina kollegor om hur arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop?
  • Behöver ni prata mer om säkerhetsklimat hos er?
Ett rött stetoskop.

Veta mera

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop

Det som är en säker miljö för patienterna är också en säker arbetsmiljö för personalen och tvärtom. En god arbetsmiljö gynnar alla. Med goda kunskaper, tillgång till resurser och möjlighet till återhämtning blir det möjligt att agera säkert.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Satsa på säkerhet för alla
  • Involvera och visa tillit
  • Jobba för rättvisa processer

Vad är ett bra säkerhetsklimat?

Det finns ett antal faktorer som hänger ihop med ett gott säkerhetsklimat för både patienter och personal. Exempelvis är det centralt att medarbetare har förmåga, förutsättningar och god kunskap att agera säkert. Det är viktigt med rimliga krav och tid för återhämtning. Det handlar också om att medarbetare ska vilja och våga bidra med sitt kunnande.

Hög kvalitet gör att arbetet känns meningsfullt

Medarbetares förmåga och motivation att agera säkert ökar om arbetet känns meningsfullt och chefer och kollegor värdesätter arbetsinsatsen. En viktig förutsättning är att det finns resurser för att göra ett gott arbete, så att medarbetare kan känna sig nöjda med kvaliteten.

Tillit och involvering ökar motivation

Involvera medarbetare i beslut och planering. Kunskap och erfarenheter tas tillvara och det visar också att ledningen har tillit till medarbetares förmåga. Signalen från ledningen blir att arbetsinsatsen är högt värderad vilket stärker medarbetares tillit till sin förmåga och ökar motivationen.

Rättvisa organisationer skapar tillit hos medarbetare

En del i att vara en rättvis organisation är att ha rättvisa procedurer som är väl kända hos alla. När medarbetare vet hur information hanteras är det större chans att medarbetare vågar påtala missförhållanden.

Om forskningsprojektet

Marianne Törners forskning ”Säkerhetsklimat i vård och omsorg. Bakomliggande faktorer och betydelse för personalsäkerhet och patientsäkerhet” på Göteborgs universitet har haft ett särskilt fokus på säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetsplatsen, och sambandet med patientsäkerhet och personalhälsa.

Forskningsrapport: Säkerhetsklimat i vård och omsorg

Dialog

Prata om hur ni kan jobba mer säkert

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

En bra arbetsmiljö och säkerhet hänger ihop. Vad behöver ni göra hos er?

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Vad innebär säkerhet på jobbet för oss själva och de vi är till för?

Fråga 2

Vad gör vi redan nu som är bra kopplat till säkerhet?

Fråga 3

Hur upptäcker vi och tar hand om risker för säkerheten?

Fråga 4

Vilka idéer har vi för att förbättra säkerhetsklimatet?