Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Vaccinationer

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4 Smittrisker) ska anställda som riskerar att utsättas för smitta erbjudas vaccination. Alla vårdanställda som kan råka ut för stick och skärskador löper risk att smittas.

Vaccination ska erbjudas anställda som kan komma i kontakt med andra människor eller med djur på sådant sätt att blodburen smitta kan överföras. Vaccination förutsätter naturligtvis att lämpligt vaccin finns.

Särskilt viktig är vaccinering om man utsätts för smitta i riskklasserna 3 och 4 (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:1 för en komplett förteckning). Smittorisker vid stick- och skärskador handlar vanligtvis om hepatit B och C och hiv. Vaccin finns mot hepatit B, men ännu inte mot hiv och hepatit C.

Om riskbedömning

Beslut om vaccination fattas efter bedömning av risken att sticka eller skära sig och att bli infekterad. Hur omfattande riskbedömningar man gör är en avvägning. Det kan vara enklare att vaccinera alla som har patientkontakter jämfört med att göra riskbedömningar för många grupper av anställda, exempelvis på olika avdelningar.

En riskbedömning kräver kunskap om och bedömning av om de anställda behöver vaccineras baserat på:

  • Vilken smitta de kan utsättas för.
  • I vilka sammanhang och i vilken omfattning de kan utsättas för smitta.
  • Om sådan risk för smitta finns att det är motiverat att erbjuda anställda vaccinering, exempelvis mot hepatit B.