Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Arbetsmiljösamordnare eller HR-/personalfunktion

Vasst och säkert underlättar i arbetsmiljösamordnarens och/eller HR-/personalfunktionens övergripande samordningsansvar för arbetet med att minska stick- och skärskador. Verktyget innehåller bland annat en checklista som ger översikt över ert nuvarande arbete och indikerar om ni behöver göra några förändringar. Kontrollera gärna också att ni följer organisationens policy.

För att kunna motivera insatserna mot stick- och skärskador kan informationen om gällande lagstiftning, regler och avtal och även om kostnader och andra effekter av stick- och skärskador vara användbar. Kanske har ni också nytta av den forskning och utredning som finns om stick- och skärskador.

Upphandling och inköp

En av de viktigaste insatserna för att minska stick- och skärskador är övergång till säkerhetsprodukter. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4, § 14, punkt 4,  finns krav på att säkerhetsprodukter ska användas. I Vasst och säkert finns tips och råd kring vad man ska tänka på vid upphandling. Läs också om hur ni kan följa upp att säkerhetsprodukter upphandlas och används.

Information, utbildning och träning

Övergången till säkerhetsprodukter behöver kombineras med information, utbildning och ibland även träning i användning av säkerhetsprodukter liksom i stick- och skärsäkert arbetssätt när säkerhetsprodukter inte finns eller kan användas. Detta kan behöva samordnas inom organisationen för att kunna genomföras så effektivt som möjligt.

Ta gärna hjälp av materialet i Vasst och säkert som enkelt går att anpassa till olika verksamheter. Bland annat finns ett antal korta filmer om säkert arbetssätt som visar vad som är särskilt viktigt att tänka på och ett handledarmaterial för den som håller i informationen/utbildningen.

Uppmärksamma gärna genomfört arbete; när rutinerna är på plats kan t ex ett diplom delas  ut till arbetsgruppen.

Stöd till linjechefer

Linjechefer kan behöva stöd för att kunna arbeta så effektivt som möjligt för att arbetet ska bli stick- och skärsäkert, men även i uppföljning av skador som trots allt inträffar.

Underlag ni kan bistå med är:

  • Rutiner för att välja säkerhetsprodukter.
  • Rutiner för information, utbildning och träning.
  • Information om vad man ska göra när en stick- eller skärskada inträffat.
  • Uppföljning av inträffade skador. Använd gärna underlaget för uppföljning. Det ökar förståelsen för varför skadan inträffade och hjälper er att vidta åtgärder som minskar risken att en liknande skada inträffar.

Patienter med egna insulinpennor och pennkanyler

Det förekommer att vårdpersonal använder patienters pennkanyler, exempelvis vid vård i hemmet. I Vasst och säkert finns underlag för att diskutera vad som kan göras för att förebygga stick- och skärskador i särskilda verksamheter, till exempel om patienterna har egna pennkanyler som inte är sticksäkra.

Fungerande rutiner

Det är en fördel om ni kan ta fram fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet som kan användas i hela organisationen. För att förebygga stick- och skärskador finns det några insatser som är centrala och där det är viktigt att metoderna både är praktiska att arbeta med och ger ett bra resultat.

Läs våra tips och råd om:

  • Uppföljning när en stick- eller skärskada inträffat. Alltför ofta görs undermåliga uppföljningar eller så slutar uppföljningen med slutsatsen att det var ”den mänskliga faktorn” och den mänskliga faktorn kan ju knappast elimineras ur vården. Därför är det viktigt att metoderna hjälper användaren att analysera orsaker till inträffade skador utgående från ett brett perspektiv.
  • Rapportering och registrering av stick- och skärskador. En stor del av stick- och skärskador rapporteras inte. Därför är det viktigt att öka motivationen att rapportera och även att systemen för rapportering och registrering fungerar så bra som möjligt.
  • Uppföljning av att rutinerna fungerar i praktiken. Det förekommer att rutiner glöms bort eller inte tillämpas som avsett exempelvis i en eller flera delar av organisationen. Därför behövs en uppföljning av rutinerna på en mer övergripande nivå.