Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Policy och handlingsplan

För att minska antalet stick- och skärskador kan det finnas anledning att komplettera er policy med mål om att minska stick- och skärskador. En handlingsplan som beskriver hur policyn och målen ska uppnås behövs också.

Handlingsplan

Handlingsplanen beskriver hur policyn omsätts i handling. En handlingsplan kan innefatta följande områden:

 • Åtgärder för att förebygga stick- och skärskador och hur dessa ska implementeras.
  • Roller och ansvarsfördelning.
  • Användning av säkerhetsprodukter i alla de fall där det är möjligt.
  • Hantering och omhändertagande av stickande och skärande avfall.
  • Utbildning och träning i sticksäkert arbetssätt för alla som arbetar med vassa instrument och nyanställda samt i samband med introduktion av säkerhetsprodukter och vid behov även inför nya arbetsuppgifter.
  • Förbud mot att sätta tillbaka skyddshylsan (recapping) ska vara känt och tillämpas av alla.
  • Riskbedömning.
 • Åtgärder om en stick- eller skärskada inträffar.
  • Omhändertagande av den som skadats.
  • Rutiner för rapportering.
  • Uppföljning av stick- och skärskador för att analysera orsaker och vidta åtgärder.
 • Information till anställda och anställda görs delaktiga i de insatser som planeras
 • Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser.

Från policy och handlingsplan till praktik

Handlingsplanen behöver kommuniceras till de som är ansvariga för och arbetar med frågorna, till exempel chefer och arbetsledare och upphandlingsorganisationen.

Några exempel på vad som kan behöva kommuniceras:

 • Vid upphandling av vassa instrument (nålar, kanyler med mera) ska säkerhetsprodukter köpas in så långt möjligt. De vassa instrumenten ska också vara funktionella och praktiska att arbete med.
 • Chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvar för att förebygga stick- och skärskador. Som stöd för deras arbete behöver det finnas rutiner som bland annat beskriver produktval, att säkerhetsprodukter ska väljas och hur kunskap om sticksäkert arbetssätt ska spridas.
 • Anställda ska ha god kunskap om och tillämpa ett säkert arbetssätt. Använd gärna Vasst och säkert som underlag för utbildning. Här finns till exempel handledarmaterial och korta filmer om säkert arbetssätt.
 • Om stick- eller skärskador inträffar ska dessa, precis som andra arbetsskador, rapporteras och följas upp. Dessutom ska åtgärder vidtas för att undvika att liknande skador inträffar igen. Ledningen behöver därför vara tydlig med att det är viktigt att alla skador och andra avvikelser verkligen rapporteras. Uppföljning kan göras både på arbetsplatsnivå och aggregerat för hela organisationen. Använd gärna vårt underlag för uppföljning av skador.
 • När alla rutiner finns på plats behöver man också följa upp att de fungerar som avsett. Använd gärna vårt underlag för uppföljning av rutiner.
 • Trots alla insatser som görs, är det ibland svårt att ändra invanda arbetssätt och beteenden. Använd er av våra tips och råd om vad man kan göra om det uppstår problem vid övergång till säkerhetsprodukter eller nya rutiner och arbetssätt.