Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Upphandling och inköp

Antalet stick- och skärskador minskar drastiskt vid en övergång till säkerhetsprodukter. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4 finns krav på att säkerhetsprodukter ska användas. Vasst och säkert ger tips och råd vid upphandling av vassa instrument, bland annat om vilka krav ni ska ställa på produkterna och hur ni kan samarbeta med leverantörer.

Säkerhetsprodukter

Under de senaste åren har allt fler säkerhetsprodukter kommit ut på marknaden. Dessutom har priserna sjunkit i takt med att efterfrågan ökat. Säkerhetsprodukter utvecklas gradvis, och nya och förbättrade produkter kommer löpande. Vid upphandling av säkerhetsprodukter ska ni tänka på att:

 • Säkerställa att ni har möjlighet att i framtiden och under pågående avtalsperiod köpa in nyutvecklade säkerhetsprodukter inom produktkategorier där det vid upphandlingen saknades säkerhetsprodukter.
 • Säkerställa att ni har möjlighet att köpa in produkter från leverantörer som inte tilldelats anbudet.

Benämningen av säkerhetsprodukter

Det förekommer olika benämningar på säkerhetsprodukter i olika sammanhang. I Vasst och säkert har vi valt att använda ”säkerhetsprodukt”.

Andra benämningar på säkerhetsprodukter är:

 • Produkt med fungerande integrerad säkerhetsfunktion (AFS 2018:4 Smittrisker). Integrerad skyddsfunktion är en skyddsfunktion som sitter ihop med ett vasst föremål på ett sådant sätt att man inte riskerar att komma i kontakt med den vassa änden efter användning. Dessutom ska man inte behöva använda andra föremål.
 • Produkt med integrerad säkerhetsfunktion (Vårdhandboken).
 • Skyddsfunktion för stickande och skärande engångsprodukter (SS-EN ISO 23908:2011 Skydd mot stick och skärskador, Krav och testmetoder).
 • Stickskyddad produkt (Olika regioner).
 • Tekniska hjälpmedel som behövs för att undvika smitta (AFS 2005:01 – Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet).

Krav på säkerhetsprodukter

Vid upphandling är det viktigt att tydligt kunna definiera vad som menas med säkerhetsprodukter. En definition finns i standarden Skydd mot stick- och skärskador – Krav och testmetoder – skyddsfunktioner för stickande och skärande engångsprodukter av typ injektionsnålar, introducers för katetrar och nålar för blodprovstagning. SS-EN ISO 23908:2011. Standarden kan beställas från SIS.

Enligt Vårdhandboken är kraven på säkerhetsprodukter:

 • Säkerhetsanordningen ska, när den aktiverats, ge användaren skydd mot oavsiktlig stick-/skärskada fram till avyttring i behållare för stickande och skärande avfall.
 • Aktivering av säkerhetsanordningen får inte kräva ett handhavande som ökar risken för skada hos användaren.
 • Säkerhetsanordningen ska kunna aktiveras utan att användarens händer riskerar att komma i kontakt med den kontaminerade spetsen/eggen.
 • Säkerhetsanordningen ska kunna aktiveras omedelbart efter avsedd användning av produkten.
 • Det ska vara uppenbart för användaren när säkerhetsanordningen är aktiverad.
 • Säkerhetsanordningen ska inte på ett negativt sätt inverka på produktens avsedda funktion och prestanda.
 • Det ska tydligt framgå att det är en säkerhetsprodukt.

Utöver detta kan ni ställa krav på:

 • Både säkerhet och funktion, exempelvis att produkten är enkel att använda och praktisk att arbeta med.

Krav i samband med övergång till nya säkerhetsprodukter

När nya produkter ersätter gamla, väl beprövade och inarbetade kan det ibland krävas insatser för att anställda snabbt och smidigt ska lära sig använda de nya produkterna. Många leverantörer bistår med information och utbildning för att underlätta övergången till de nya instrumenten, till exempel korta instruktionsfilmer via webben, som kan användas i samband med introduktion av de nya produkterna.

Fundera över om ni i upphandlingen behöver ställa krav på:

 • Insatser för att informera och utbilda om nya produkter. Föredrar ni utbildning av grupper av anställda och att en representant från leverantören utbildar eller vill ni ha ett underlag som de anställda kan titta på när det passar dem – eller en kombination?
 • Tillgång till webbinformation inklusive filmer som stöd för introduktion av nya produkter.

Samarbeta med användare, skyddsombud och leverantörer

Upphandling görs vanligtvis av upphandlingsorganisationer som har väl utvecklade rutiner för upphandling och även för att samverka med användare och skyddsombud. Dessutom brukar det finnas väl utvecklade rutiner för att följa upp och utvärdera de produkter som upphandlas.

Utveckling av säkerhetsprodukter pågår hos leverantörerna. I utvecklingsarbetet är det viktigt att beakta användarnas erfarenheter och behov. Många tillverkare är därför intresserade av samarbete med sina kunder. För er är det en möjlighet att få just era förutsättningar och behov tillgodosedda vid utveckling av nya säkerhetsprodukter. Kontakta gärna era leverantörer och diskutera eventuellt samarbete när det gäller säkerhetsprodukter. Kanske har ni någon särskild produkt ni ser ett utvecklingsbehov för?

Exempel på säkerhetsprodukter och säker teknik

Många säkerhetsprodukter är olika typer av kanyler med säkerhetsfunktion, men det finns andra typer av säkerhetsprodukter och säker teknik som minskar risken för stick- och skärskador. Exempel på frågor ni kan ställa er för att hitta annan teknik: Kan medicin distribueras på annat sätt än genom injektioner? Går det att se över provtagningsmetoder för att undvika punktering av huden med vassa instrument?

Vid blodprovtagning från navelsträngen på BB kan ”StickStop” användas för att placera och hålla navelsträngen i ett fixt läge när man tar blodprovet.

Vid operation används magnetlådor med inbyggd funktion för demontering av knivbladet. När möjlighet finns kan skalpeller med rundad topp användas istället för skalpeller med vass topp. Trubbigare suturnålar kan användas istället för vassa. Peang eller nålförare kan användas istället för händerna för att hantera vassa instrument. Andra metoder för att skära kan användas, exempelvis elektrokauterisering eller laser.

Detta är bara några exempel. Har du andra bra exempel? Dela gärna med dig till oss!