Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Särskilda verksamheter

I verksamheter där patienter har egna sprutor, vid operativa ingrepp och vid vård i hemmet finns särskilda risker, varför det stick- och skärsäkra arbetssättet måste anpassas. Vasst och säkert ger er tips och råd speciellt för dessa verksamheter.

Patienter med insulinpennor

Många stickskador inträffar när vårdpersonal använder patienters insulinpennor, exempelvis för att en patient blivit sämre och inte klarar att ta insulinet på egen hand.

Ta ställning till följande:

 • Hur kan ni styra att enbart stickskyddade pennkanyler ska användas om vårdpersonal ska hjälpa till med insulinet? Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska säkerhetsprodukter användas när sprutor etc används yrkesmässigt. Stickskyddade pennkanyler minskar risken för stickskador drastiskt.
 • Går det att se till att vårdpersonalen har tillgång till eller alltid har med sig stickskyddade pennkanyler som används om man behöver hjälpa någon patient att ta insulin?
 • Hur säkerställer ni att de som kan behöva hjälpa patienter med insulininjektioner vet hur de arbetar sticksäkert?

Ta gärna hjälp av den här filmen vid utbildning av anställda som kan komma att arbeta med injektioner:

När patienter har egna sprutor som inte är sticksäkra

När patienter har egna sprutor som inte är sticksäkra.

Operativa ingrepp

I samband med operativa ingrepp hanteras suturnålar, skalpeller och andra vassa instrument, och det är inte ovanligt att det inträffar arbetsskador. För att arbeta stick- och skärsäkert vid operation krävs väl inarbetade rutiner för hantering av vassa instrument.

Viktiga förutsättningarna för att arbeta stick- och skärsäkert vid operativa ingrepp:

 • Vassa instrument ska placeras i en neutral zon. Räck aldrig vassa instrument till varandra.
 • Vid hantering av vassa instrument ska ”rör-inte”-/”no-touch”-teknik användas. Det innebär att man håller i exempelvis skalpeller och suturnålar med hjälp av peang eller nålförare.
 • Prata igenom arbetsprocessen med varandra inför ingreppet och bestäm hur hanteringen av vassa instrument ska ske. Berätta vad som görs under tiden för att informera varandra om hanteringen av de vassa instrumenten.
 • Använd säkerhetsprodukter, exempelvis säkerhetskniv och om möjligt suturtejp eller hudstapler och trubbigare suturnålar.
 • Använd dubbla handskar med olika färg.

Ta gärna hjälp av de här filmerna vid utbildning av anställda som arbetar med operativa ingrepp:

Använd ``rör-inte`` teknik vid arbete med vassa instrument och föremål

Använd ”rör-inte” teknik vid arbete med vassa instrument och föremål.

Använd trubbigare suturnålar och om möjligt suturtejp och hudstapler

Använd ”trubbigare” suturnålar och om möjligt suturtejp och hudstapler.

Använd om möjligt säkerhetskniv

Använd om möjligt säkerhetskniv.

Använd dubbla handskar i olika färger

Använd dubbla handskar i olika färger.

Vård i hemmet

Vid vård i hemmet har vårdpersonalen inte samma kontroll över vårdmiljön som på en vårdcentral eller sjukhus. Därför krävs god planering.

Råd till anställda som arbetar med vård i hemmet:

 • Packa inför arbete med vassa instrument i patientens hem.
 • Planera arbetet med vassa instrument utifrån förutsättningarna i patientens hem.
 • Förbered hur arbetet ska ske sticksäkert med patienter som har egna sprutor, till exempel insulinpennor.
 • Hantera använda kanyler och andra vassa instrument i hemmiljö säkert.
 • Ha en plan för hur arbete i orolig miljö eller med stökiga patienter i deras hem ska ske.

Ta gärna hjälp av de här filmerna vid utbildning av anställda som arbetar med vård i hemmet:

Packa för arbetet med vassa instrument i patientens hem

Packa för arbetet med vassa instrument i patientens hem.

Planera arbetet med vassa instrument i patientens hem

Planera arbetet med vassa instrument i patientens hem.

När patienter har egna sprutor som inte är sticksäkra

När patienter har egna sprutor som inte är sticksäkra.

Hantering av använda kanyler och andra vassa instrument i hemmiljö

Hantering av använda kanyler och andra vassa instrument i hemmiljö.

Arbete med oroliga eller stökiga patienter i deras hem

Arbete med oroliga eller stökiga patienter i deras hem.

Tandvård

Inom tandvården finns risk för stickskador i samband med hantering av bedövningssprutor, men också vid hantering av vassa instrument som ibland är vassa i båda ändar. Dessutom kan det finnas risk för skärskador vid hantering av bland annat matrisband.

Ta gärna hjälp av följande film vid utbildning av anställda som arbetar inom tandvården. Flera av de andra filmerna är också relevanta för tandvården.

Undvik stick och skärskador vid tandvård

Undvik stick och skärskador vid tandvård.