Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Direktiv, föreskrifter och standarder

I maj 2010 fattades beslut om ett nytt EU-direktiv kring förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården. Direktivet har implementerats i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker, AFS 2018:4.

EU-direktiv 2010/32/EU om genomförande av ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården bygger på ett avtal mellan HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers Association) och EPSU (European Public Services Union). Avtalet beskriver generella principer för hur skador ska undvikas.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring stick- och skärskador i vården

  • AFS 2018:4 Smittrisker
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifterna finns på av.se

Socialstyrelsens föreskrifter

Flera av Socialstyrelsens föreskrifter har betydelse för arbetet med att minska stick- och skärskador.

  • SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården med mera
  • SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
  • Meddelandeblad nr 5, 2012. Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess (revidering av detta meddelandeblad pågår)

Föreskrifterna finns på socialstyrelsen.se

SIS standard

Det finns inga lagar och regler om vad som är säkerhetsprodukter. Ofta hänvisas det till en standard som beskriver krav och testmetoder för säkerhetsprodukter: SS-EN ISO 23908:2011 Skydd mot stick- och skärskador – Krav och testmetoder – Skyddsfunktioner för stickande och skärande engångsprodukter av typ injektionsnålar, introducers för katetrar och nålar för blodprovstagning.

Standarden kan beställas från sis.se