Illustration psykisk ohälsa Suntarbetsliv
Foto: Cecilia Elander

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och psykisk störning till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv.

Alltfler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Dessa besvär har ökat i alla åldersgrupper upp till pensionsåldern under senare år. Ökningen av besvär har främst skett hos unga vuxna, speciellt bland yngre, korttidsutbildade kvinnor.

Trots detta är det endast en mindre del av alla med psykiska problem som söker professionell vård eller får en psykiatrisk diagnos.

Orsaker till psykisk ohälsa

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi är olika sårbara för de påfrestningar och upplevelser vi möter under livets gång. Den individuella sårbarheten är till viss del genetiskt betingad. Man kan till exempel ärva dispositionen (ha en sårbarhet) för att utveckla en depression men det är inte säkert att sjukdomen bryter ut. Det hänger bland annat samman med vilka yttre villkor som gäller i ens liv.

Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk, att inte finna en balans mellan privatliv och arbetsliv kan också påverka den psykiska hälsan negativt.

Kriser som har att göra med relationer och separationer kan utlösa eller initiera psykisk sjukdom som depression.

Stor arbetsbörda med för lite egen kontroll kan innebära att den psykiska hälsan påverkas. Det är också negativt att ha för lite att göra och att inte känna sig uppskattad samt uppleva en bristande balans mellan prestation och belöning. Tidspress, minskad anställningstrygghet och (oro för) arbetslöshet är också faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa.

Andra orsaker till psykisk ohälsa kan vara kroppslig sjukdom. Vissa tillstånd, exempelvis problem med ämnesomsättningen, kan medföra samtidiga psykiska och kroppsliga besvär.

Ekonomisk stress, segregation, diskriminering, funktionshinder, alkohol- och annat drogmissbruk påverkar också den psykiska hälsan.

Källor: folkhalsomyndigheten.se: Myndigheter samordnar stöd inom psykisk ohälsa

”Psykisk sjukdom. Vad är det? Vart vänder man sig?” (folder utgiven av Psyke kampanjen) finns som pdf-finns på sverigesinre.nu.canit.se

Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2001 – kapitel 3. Folksjukdomar. Avsnitt: Psykisk ohälsa

”Arbetsmarknad, arbetsliv och psykisk ohälsa” ur antologin ”Arbetsliv och hälsa 2000”, Staffan Marklund (red), Arbetslivsinstitutet.

Text: Rolf Eriksson, 09 augusti 2006

Senaste artiklar

Arbetsmiljöutbildningen – så gör andra

Nu används Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i många kommuner, landsting och regioner i landet. Och alla gör olika! Suntarbetsliv har samlat några röster för att höra hur det kan gå till att…

Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga

Trafiksäkerhet är ofta en förbisedd del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar hur viktigt det är och ger tips på vad man bör tänka på. Nästan…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Daniel Castillo forskare på Södertörns högskola

Arbetsdelning kan minska stressen

Måste en legitimerad sjuksköterska tvätta bilen? Måste en utbildad pedagog rulla in teven i klassrummet? Flera kommuner testar nu arbetsdelning...