Hjärta som symboliserar psykisk ohälsa.

Det finns en koppling mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Arbetsgivaren kan göra mycket för att förebygga att arbetet orsakar psykiska besvär.

Foto: Pixabay

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Inom arbetslivet används begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Med rätt kunskap och insatser kan psykisk ohälsa i arbetslivet förebyggas.

Psykisk ohälsa i allmänna ordalag har ingen klar definition. Ibland används begreppet för psykiska sjukdomar och störningar som det finns diagnos för. Exempel är panikångest, depression och personlighetsstörningar. I andra sammanhang används uttrycket bredare för allmänna problem som stör det psykiska måendet. Stress, oro och sömnbesvär är några exempel.

För arbetslivet finns begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Där ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade besvär.

Kan leda till sjukskrivning

Psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar år 2017 berodde på det. Mellan år 2011 och 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med anledning av psykiatriska diagnoser.

Orsaker till psykisk ohälsa

Det finns många orsaker till att man drabbas av psykiska problem. Människor är olika sårbara för påfrestningar och även ärftliga faktorer spelar in. Kriser av olika slag, separation, ekonomisk stress och kroppslig sjukdom kan leda till psykiska besvär.

Vi vet i dag att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Men med begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa menas inte att det finns enkla samband mellan arbetet och de psykiska besvären. Ofta spelar faktorer i både arbetslivet och privatlivet in. Oavsett vad som ligger bakom kan arbetsgivaren och företagshälsan göra stor skillnad för såväl individen som arbetsförhållandena. Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden vägleder i hela processen vid arbetsanpassning och rehabilitering.

Signaler på psykisk ohälsa

Här är exempel på olika typer av signaler på arbetsrelaterad psykisk ohälsa:

 • Tidiga signaler, som ständig övertid, mindre engagemang, sömnbesvär, sjuknärvaro
 • Sena signaler, som osakliga klagomål, trakasserier av arbetskamrater, dåligt arbetsresultat, samarbetssvårigheter
 • Vanliga kroppssymtom vid stressreaktion och utmattning, som värk, hjärtklappning, mag-/tarmbesvär, yrsel
 • Vanliga känslomässiga/kognitiva symptom vid stressreaktion och utmattning, som trötthet, nedstämdhet, irritabilitet, sämre minne, sämre koncentration

Friskfaktorer minskar psykisk ohälsa

Forskning visar att riskfaktorer i arbetslivet som kan leda till psykiska besvär är

 • psykiskt ansträngande arbete
 • höga krav
 • låg kontroll
 • obalans mellan ansträngning och belöning
 • rollkonflikter

Friskfaktorer som kan minska risken är

 • ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande)
 • kontroll i arbetet
 • balans mellan arbete och fritid
 • balans mellan arbetsinsats och belöning
 • tydliga mål och anställningstrygghet

Krav på arbetsgivaren

Arbetsgivare har tydliga krav på sig om att arbetsplatsen inte ska orsaka psykiska problem. Sedan våren 2016 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Stress, dåligt arbetsklimat, otydligt ledarskap och brist på återhämtning kan leda till att människor blir sjuka, precis som fysiska faktorer i arbetsmiljön.

Föreskrifterna innebär att arbetsgivarna måste sätta mål för, ha kunskap om och hantera även OSA-frågor i sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Suntarbetsliv har tagit fram verktyget OSA-kollen som stöd i det arbetet.

Text: Jeanette Neij, 01 februari 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?