Våra vänners verktyg

Ekonomisk analys - psykisk ohälsa

Förebygg psykisk ohälsa med stöd av siffror

Illustration

Praktiskt stöd för att räkna på kostnader för psykisk ohälsa

Hur påverkas arbetsplatsens ekonomi av psykisk ohälsa? Genom att ha koll på exempelvis kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning går det att hitta argument för åtgärder och förebyggande insatser.

Med Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg för psykisk ohälsa får du praktiskt stöd i att räkna på kostnader för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och fördelarna med att arbeta förebyggande med arbetsmiljön.

Verktyget bygger på tre vanliga frågor inför beslut om arbetsmiljö- och hälsoinsatser:

  • Ohälsans påverkan på ekonomin
  • Kostnadsberäkning av insatser
  • Ekonomisk effekt av insatser

Så använder du verktyget

Genom att steg för steg gå igenom analysverktyget får du ett ekonomiskt beslutsunderlag för att prioritera och besluta om insatser på arbetsplatsen. Du får samtidigt ett strukturerat och medvetet arbetssätt för att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Verktyget består av två steg:

  • Gör en verksamhetsanalys för att kartlägga exempelvis chefers förutsättningar och medarbetares arbetssituation. Hämta underlag från exempelvis medarbetarundersökningar och sjukfrånvarostatistik. Arbetssättet utgår från processen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) – undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.
  • Ta fram underlag för en kostnadsberäkning av psykisk ohälsa genom en analys av både kortare och längre sjukfrånvaro samt produktionsbortfall på grund av sjuknärvaro. Räkna på den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser och konsekvenser av identifierade problem.

Tänk på att koppla den arbetshälsoekonomiska analysen till de evidensbaserade riktlinjerna för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Det finns arbetshälsoekonomiska analysverktyg även för hälsoundersökningar via arbetsplatsen samt ländryggsbesvär med tillhörande riktlinjer.

Frågetecken

Fakta om verktyget

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – Ett komplement till Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen är ett resultat av forskningsprojektet Att mäta ekonomiska effekter av förebyggande insatser på arbetsplatsen, som finansierats av AFA Försäkring. Verktyget är utvecklat av forskare och praktiker tillsammans, vilket gör att det är en kombination av forskningsresultat inom arbetsmiljöekonomi och en användarvänlig beräkningsmall.

Verktyget stödjer organisationsledningar, ekonomer, chefer och HR-ansvariga att ta fram bra underlag för beslut om investeringar i verksamheten. Det kan även användas av arbetsmiljögrupper/skyddskommittéer och i samarbete med företagshälsan.

Relaterade artiklar