Rehabilitera med hänsyn till hela livssituationen

15 augusti 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Det är vanligt med långa sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Hur kan arbetsgivaren göra det lättare att komma tillbaka i arbete efter en sådan sjukskrivning? Det har forskare undersökt i en ny studie.

De har kommit fram till bland annat det här:

Ställ inte för höga arbetskrav under perioden då medarbetaren börjar jobba igen.

Ta hänsyn till privatlivet. Det ska gå att orka göra saker på fritiden också.

Att behöva hantera andra människors problem under arbetstid kan vara extra arbetsamt när man kommer tillbaka.

Mamma och barn sitter i park och ser på en Ipad tillsammans
Tillbaka i arbete efter en sjukskrivning för psykisk ohälsa. Under rehabiliteringen behöver arbetsgivaren ta hänsyn till hur kraven på jobbet påverkar livet i övrigt för medarbetaren.

Foto: Johan Alp / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Det är vanligt med långa sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Hur kan arbetsgivaren göra det lättare att komma tillbaka i arbete efter en sådan sjukskrivning? Det har forskare undersökt i en ny studie.

De har kommit fram till bland annat det här:

Ställ inte för höga arbetskrav under perioden då medarbetaren börjar jobba igen.

Ta hänsyn till privatlivet. Det ska gå att orka göra saker på fritiden också.

Att behöva hantera andra människors problem under arbetstid kan vara extra arbetsamt när man kommer tillbaka.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till långa sjukskrivningar. Hur kan man underlätta en anställds återgång till arbetet efter en sådan period? Höga arbetskrav är en viktig faktor som påverkar hur lång tid det tar att komma tillbaka, visar en ny studie.

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, och drabbar oftare kvinnor. Det är en stor samhällskostnad och ett lidande för dem som drabbas. Det kan också vara en utmaning att komma tillbaka efter en lång sjukskrivning med den bakgrunden.

I studien ville forskarna ta reda på vad som kan påverka hur lång tid det kan ta att komma tillbaka i arbete efter en sådan sjukskrivning. De faktorer de ville undersöka var psykosociala faktorer på arbetet, och konflikten mellan arbete och privatliv under den tid det tog att återgå i arbete.

– Det är viktigt för att ta fram lämpliga åtgärder för arbetsrehabilitering, säger Lisa Holmlund, huvudförfattare till den aktuella studien och biträdande lektor på Institutionen för Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Höga krav påverkar privatlivet

De 162 deltagarna i studien har rekryterats inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga var sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa som ångest, stressrelaterad ohälsa eller mild till måttlig depression. Svårare psykisk ohälsa som bipolär sjukdom och psykoser inkluderades inte.

I studiens titel ställs frågan: Är psykosociala arbetsfaktorer och konflikt mellan arbetsliv och privatliv sammankopplade med tid till återgång till arbetet efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa?

Det enkla svaret på den frågan är ja.

– Deltagarna i studien upplevde att höga arbetskrav påverkar privatlivet negativt, och att det har betydelse för återgång i arbete. Det kan handla om att man jobbar så intensivt under dagen att man behöver vila när man kommer hem. Eller att man tar med sig arbetsuppgifter hem, eftersom man inte hinner klart under arbetstiden, förklarar Lisa Holmlund.

Viktigt att titta på hela livssituationen

Med en bakgrund som arbetsterapeut är hon inte förvånad över att detta gör det svårare att återgå till arbete vid psykisk ohälsa.

– Det är viktigt att titta på hela livssituationen. Arbetsliv och privatliv behöver samfungera, säger hon.

Lisa Holmlund, forskare på Karolinska Institutet

Arbetsliv och privatliv behöver samfungera.

Lisa Holmlund, forskare på Karolinska Institutet

Hur är det då med påverkan åt andra hållet, det vill säga att krav i privatlivet spiller över till arbetslivet? Till exempel om man har barn som behöver särskild omsorg eller ansvar för äldre, sjukliga föräldrar.

– Vår studie visade inte på ett sådant samband. Det finns dock andra studier som visar samband mellan sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa och krav i privatlivet som påverkar arbetet, säger Lisa Holmlund.

Höga krav påverkar också tiden för återgång

De andra faktorer som sticker ut i studien är höga psykologiska och emotionella arbetskrav. De psykologiska arbetskraven handlar främst om att arbetstempot upplevs för högt, arbetsbördan alltför tung, arbetstiden räcker inte för att hinna med arbetsuppgifterna och man hinner aldrig jobba ikapp. Emotionella krav innebär till exempel att behöva hantera andra människors känslor och problem. Det är vanligt i yrken där man arbetar med människor, som inom vården och skolan.

– Det här är faktorer som påverkar både den psykiska hälsan, sjukskrivningens längd och tiden det tar att återgå i arbete, konstaterar Lisa Holmlund.

– Lågt socialt stöd från arbetsgivare och kollegor har också betydelse. Men de höga psykologiska arbetskraven är överordnade, säger hon.

Fick svara på frågor

Studien gick till så att deltagarna fick svara på enkätfrågor vid starten av studien. Frågorna handlade om psykologiska och emotionella krav, om man upplever sig ha kontroll över sitt arbete, om man känner stöd från chef och kollegor, om ledarskapet upplevs rättvist med mera. Ett par frågor mätte konflikt mellan arbete och privatliv: Påverkar kraven i arbetet ditt hem-/familjeliv på ett negativt sätt? Påverkar kraven från hem/familj ditt arbete på ett negativt sätt?

För att undersöka tiden det tog att återgå i arbete fick deltagarna var fjärde vecka via sms besvara frågan om man hade återgått till sin ordinarie arbetstid för en sammanhängande period på fyra veckor.

Behövs en dialog om rehabilitering

Det tog i genomsnitt 16 veckor att återkomma till jobbet efter sjukskrivning för deltagarna i studien. Under året återgick 80,9 procent till sin ordinarie arbetstid i minst fyra veckor.

– Men vid uppföljningen, 12 månader senare, rapporterade bara 67 procent att de arbetat sin ordinarie arbetstid i fyra sammanhängande veckor. Det är vanligt med återkommande sjukskrivning, konstaterar Lisa Holmlund.

De här resultaten från studien ger en fingervisning till arbetsgivare om vad de behöver göra, menar Lisa Holmlund.

Tidigare forskning har visat att alltför höga arbetskrav kan påverka medarbetarnas hälsa. Den här nya studien visar att sådana krav också kan påverka tiden för återgång i arbete. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på alltför höga arbetskrav både på arbetsplatsen för alla medarbetare, och vid arbetsrehabilitering för enskilda individer.

– Chefen behöver ha en dialog med den anställde under tiden som personen ska återgå i arbete. Och chefen behöver se till hela livssituationen för den anställde, säger hon.

Om studien

Namn
Are psychosocial work factors and work-home interference associated with time to first full return-to-work after sick leave due to common mental disorders?

Författare
Lisa Holmlund, Ute Bültmann, Gunnar Bergström, Anna Warnqvist, Elisabeth Björk Brämberg

Institution
Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, enheten för interventions- och implementeringsforskning för arbetshälsa (IRR).

Tid
Materialet samlades in 2018-2020, som en del av en annan studie. Därefter påbörjades analyserna. Studien var klar 2022 och publicerades 2023.

Finansiär
AFA Försäkring

 

Deltagarna i studien:

  • Cirka 58 procent arbetar inom kommun/region/stat. Cirka 38 procent arbetar i privat sektor.
  • Cirka 85 procent av deltagarna var kvinnor.
  • Bland deltagarna fanns både förstagångssjukskrivna och personer som varit sjukskrivna för psykisk ohälsa tidigare.

Så kan ni skapa balans mellan arbete och privatliv

Skapa en kultur där arbetet ryms under ordinarie arbetstid och uppmuntra inte till arbete under ledig tid.

Möjliggör återhämtning under arbetsdagen genom att skapa utrymme för pauser.

Skapa en medvetenhet om att riskerna med konflikt mellan arbetsliv och privatliv också är av betydelse för jämställdhet. Både kvinnor och män bör förväntas orka göra saker efter arbetstid. Bygg en arbetskultur utifrån detta.

Skapa ett gott socialt stöd och en lugn, behaglig arbetsmiljö.

Vid arbetsrehabilitering kan insatser för att minska arbetskrav, arbetstempo och emotionella arbetskrav vara effektiva.

Råden kommer från forskaren Lisa Holmlund

Prehabguiden - ett stöd för rehabilitering

Tre personer i färggranna kläder i en skog - bild från Prehabguiden.Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden vägleder i hela processen vid arbetsanpassning och rehabilitering. Verktyget vänder sig till chefer och HR, medarbetare och skyddsombud.

Exempel ur verktyget:

Text: Anna Rehnberg
Kontakt: [email protected]