Leende kvinnor vid bord med laptops, bra social arbetsmiljö.

Hur vi samspelar med varandra på arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat ingår i det som kallas OSA, alltså organisatorisk och social arbetsmiljö.

Foto: Elliot Elliot/Johnér

Vad är OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö?

För­kortningen OSA står i arbets­livet för organisa­torisk och social arbets­miljö. Det hand­lar om att alla ska kunna tri­vas, må bra och pres­tera väl på jobbet. En god OSA är arbets­givarens ansvar och före­bygger ohälsa i arbets­livet.

Forskning visar att frågor kring organisa­tion och sam­spel människor emellan är allra vikti­gast för hur man trivs på arbets­platsen och för om man vill stanna kvar. Människor ska heller inte bli sjuka på grund av för hög arbets­belastning, dåligt arbets­klimat eller otydligt ledar­skap på jobbet.

Brister i den organisa­toriska och sociala arbets­miljön kan skapa psykisk ohälsa, vilket i dagens arbets­liv är den största orsaken till sjuk­skrivningar.

Den här kunskapen och ett förändrat arbets­liv banade väg för Arbets­miljö­verkets före­skrifter från 2016 om organisa­torisk och social arbets­miljö, OSA.

Två huvudområden

OSA är ett brett område som omfattar många saker. Det delas in i två huvudområden:

  • Organisatorisk arbetsmiljö – Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.
  • Social arbetsmiljö – Hur vi samarbetar, samspelar och pratar med varandra på arbets­platsen, även via e-post, chatt och liknande.

Arbetsgivaren ska sätta mål för OSA

Det är alltså förut­sätt­ningarna inom den organisa­toriska och sociala arbets­miljön som kan skapa stress och ohälsa på arbets­platsen – inte personliga egen­skaper.

OSA-föreskrifterna är därför ett viktigt steg för arbets­miljö­arbetet. De innebär att alla arbets­platser ska sätta mål för att för­bättra OSA och be­driva ett sys­te­matiskt arbets­miljö­arbete även kring OSA-frågor, alltså under­söka – risk­bedöma – åtgärda – följa upp. Chefer och arbets­ledare ska ha kun­skaper om och förut­sätt­ningar för att före­bygga och han­tera frå­gor­na. Medarbetarna ska bidra till ett bra arbets­klimat och lyfta even­tuella problem.

Rimlig arbetsbelastning och bra scheman

Föreskrifterna om organisa­torisk och social arbets­miljö reglerar de tre områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Arbetsbelastning

En rimlig arbets­belastning innebär balans mellan krav och resurser, att arbets­uppgifter och förväntade resultat är tydligt be­skrivna och att det finns tid för åter­hämtning. Är kraven större än resurserna kan arbets­givaren exempelvis minska arbets­mängden, prioritera bland arbets­uppgifterna, ge möjlighet till åter­hämtning eller öka bemanningen.

Arbetstidens förläggning

Vissa arbetstider kan orsaka ohälsa. Det gäller exempelvis skift­arbete, natt­arbete, långa arbets­pass eller att ständigt vara nåbar. Det är därför viktigt hur arbets­tiden för­läggs och att planera in tid för åter­hämtning.

Kränkande särbehandling

Kränkande sär­behandling kan vara att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, ned­sättande ord eller ryktes­spridning. Ofta hänger sådana problem ihop med bris­ter i den organisa­toriska och sociala arbets­miljön.

Kränkningar och mobbning på arbets­platsen ska aldrig accepteras. Arbets­givaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande sär­behand­ling ska hanteras. Kränkande sär­behand­ling kan före­byggas med exempel­vis tyd­lig arbets­fördelning och lagom arbets­belastning. Alla på en arbets­plats har också ett ansvar för hur vi bemöter och pratar med varandra.

Så kan man undersöka

Buller, förore­ningar och kemi­ka­lier till­hör den fy­sis­ka arbets­mil­jön och kan oftast mä­tas. Men hur mä­ter man triv­sel, arbets­kli­mat, ar­bets­inne­håll och ledar­skap? Frå­gor som ryms inom OSA kan tas upp på med­ar­be­tar­samtal, ut­veck­lings­sam­tal, per­so­nal­mö­ten, ar­bets­plats­träf­far, via med­ar­betar­enkä­ter och in­ter­vjuer.

Andra sätt att under­söka är via skydds­ronder och med hjälp av check­listor. Ta hjälp av Sunt­arbetslivs många verktyg på OSA-området (se även faktarutor).

Vinster med en god OSA

Arbetsplatser med ett bra OSA-arbete känne­tecknas av tillit och stöd i den sociala arbets­miljön samt ord­ning och reda i den organisa­toriska. Medarbetarna kan på­verka sin arbets­miljö, och var och en kan bidra uti­från sina förut­sättningar. Arbets­resultatet blir också bättre – när vi trivs och mår bra fattar vi bättre beslut, pres­terar mer och gör ett bättre jobb.

Fyra smileys som symboliserar organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Läs mer: 11 vinster av att jobba med OSA

Vad kan OSA handla om? Se en trailer till verktyget OSA-kollen.

Text: Jeanette Neij, 15 november 2021

Relaterade verktyg

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö