Vad är OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö?

15 november 2021 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Hur vi organiserar arbetet och hur vi samspelar på arbetsplatsen påverkar hur vi trivs, mår och presterar på arbetet.

Arbetsgivare ska arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Det finns OSA-föreskrifter om områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Arbetsplatser med ett bra OSA-arbete kännetecknas av tillit och stöd i den sociala arbetsmiljön samt ordning och reda i den organisatoriska.

 

Leende kvinnor vid bord med laptops, bra social arbetsmiljö.
Hur vi samspelar med varandra på arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat ingår i det som kallas OSA, alltså organisatorisk och social arbetsmiljö.

Foto: Elliot Elliot/Johnér

Sammanfattning av artikeln

Hur vi organiserar arbetet och hur vi samspelar på arbetsplatsen påverkar hur vi trivs, mår och presterar på arbetet.

Arbetsgivare ska arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Det finns OSA-föreskrifter om områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Arbetsplatser med ett bra OSA-arbete kännetecknas av tillit och stöd i den sociala arbetsmiljön samt ordning och reda i den organisatoriska.

 

För­kortningen OSA står i arbets­livet för organisa­torisk och social arbets­miljö. Det hand­lar om att alla ska kunna tri­vas, må bra och pres­tera väl på jobbet. En god OSA är arbets­givarens ansvar och före­bygger ohälsa i arbets­livet.

Forskning visar att frågor kring organisa­tion och sam­spel människor emellan är allra vikti­gast för hur man trivs på arbets­platsen och för om man vill stanna kvar. Människor ska heller inte bli sjuka på grund av för hög arbets­belastning, dåligt arbets­klimat eller otydligt ledar­skap på jobbet.

Brister i den organisa­toriska och sociala arbets­miljön kan skapa psykisk ohälsa, vilket i dagens arbets­liv är den största orsaken till sjuk­skrivningar.

Den här kunskapen och ett förändrat arbets­liv banade väg för Arbets­miljö­verkets före­skrifter från 2016 om organisa­torisk och social arbets­miljö, OSA.

Två huvudområden

OSA är ett brett område som omfattar många saker. Det delas in i två huvudområden:

  • Organisatorisk arbetsmiljö – Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.
  • Social arbetsmiljö – Hur vi samarbetar, samspelar och pratar med varandra på arbets­platsen, även via e-post, chatt och liknande.

Arbetsgivaren ska sätta mål för OSA

Det är alltså förut­sätt­ningarna inom den organisa­toriska och sociala arbets­miljön som kan skapa stress och ohälsa på arbets­platsen – inte personliga egen­skaper.

OSA-föreskrifterna är därför ett viktigt steg för arbets­miljö­arbetet. De innebär att alla arbets­platser ska sätta mål för att för­bättra OSA och be­driva ett sys­te­matiskt arbets­miljö­arbete även kring OSA-frågor, alltså under­söka – risk­bedöma – åtgärda – följa upp. Chefer och arbets­ledare ska ha kun­skaper om och förut­sätt­ningar för att före­bygga och han­tera frå­gor­na. Medarbetarna ska bidra till ett bra arbets­klimat och lyfta even­tuella problem.

Rimlig arbetsbelastning och bra scheman

Föreskrifterna om organisa­torisk och social arbets­miljö reglerar de tre områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Arbetsbelastning

En rimlig arbets­belastning innebär balans mellan krav och resurser, att arbets­uppgifter och förväntade resultat är tydligt be­skrivna och att det finns tid för åter­hämtning. Är kraven större än resurserna kan arbets­givaren exempelvis minska arbets­mängden, prioritera bland arbets­uppgifterna, ge möjlighet till åter­hämtning eller öka bemanningen.

Arbetstidens förläggning

Vissa arbetstider kan orsaka ohälsa. Det gäller exempelvis skift­arbete, natt­arbete, långa arbets­pass eller att ständigt vara nåbar. Det är därför viktigt hur arbets­tiden för­läggs och att planera in tid för åter­hämtning.

Kränkande särbehandling

Kränkande sär­behandling kan vara att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, ned­sättande ord eller ryktes­spridning. Ofta hänger sådana problem ihop med bris­ter i den organisa­toriska och sociala arbets­miljön.

Kränkningar och mobbning på arbets­platsen ska aldrig accepteras. Arbets­givaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande sär­behand­ling ska hanteras. Kränkande sär­behand­ling kan före­byggas med exempel­vis tyd­lig arbets­fördelning och lagom arbets­belastning. Alla på en arbets­plats har också ett ansvar för hur vi bemöter och pratar med varandra.

Så kan man undersöka

Buller, förore­ningar och kemi­ka­lier till­hör den fy­sis­ka arbets­mil­jön och kan oftast mä­tas. Men hur mä­ter man triv­sel, arbets­kli­mat, ar­bets­inne­håll och ledar­skap? Frå­gor som ryms inom OSA kan tas upp på med­ar­be­tar­samtal, ut­veck­lings­sam­tal, per­so­nal­mö­ten, ar­bets­plats­träf­far, via med­ar­betar­enkä­ter och in­ter­vjuer.

Andra sätt att under­söka är via skydds­ronder och med hjälp av check­listor. Ta hjälp av Sunt­arbetslivs många verktyg på OSA-området (se även faktarutor).

Vinster med en god OSA

Arbetsplatser med ett bra OSA-arbete känne­tecknas av tillit och stöd i den sociala arbets­miljön samt ord­ning och reda i den organisa­toriska. Medarbetarna kan på­verka sin arbets­miljö, och var och en kan bidra uti­från sina förut­sättningar. Arbets­resultatet blir också bättre – när vi trivs och mår bra fattar vi bättre beslut, pres­terar mer och gör ett bättre jobb.

Läs mer: 11 vinster av att jobba med OSA

Vad kan OSA handla om? Se en trailer till verktyget OSA-kollen.

Det här är OSA

OSA är en förkort­ning för organisa­torisk och social arbets­miljö. OSA regleras i en grupp före­skrifter hos Arbets­miljö­verket.

Före­skrifterna omfattar:

  • arbetsbelastning
  • arbetstidens förläggning
  • kränkande särbehandling

Här hittar du en över­sikt av före­skrifterna. 

Se även Arbetsmiljöverkets sida om OSA-föreskrifterna.

Få full koll på OSA

Kvinna jonglerar, OSA-kollen.

Titta på en inspelning från Suntarbetslivs seminarium januari 2022: OSA i praktiken 

Förbättra er organisa­toriska och sociala arbets­miljö. Använd OSA-kollen – ett digi­talt verk­tyg från Sunt­arbetsliv. Här finns grupp­aktiviteter, filmer med reflektions­frågor, podd­avsnitt och check­listor.

Chefer och skydds­ombud kan höja kunskaps­nivån genom att gå Suntarbetslivs OSA-utbildning gemen­samt.

Här finns fler verk­tyg och artik­lar på OSA-området.

5 tips för OSA-arbetet

  1. Hur är jar­gongen på din arbets­plats? Gör grupp­aktiviteten Vårt samtals­klimat och kom fram till gemen­samma spel­regler.
  2. När är arbets­belast­ningen ohälso­sam? Se korta film­scener på temat arbets­belast­ning och reflek­tera till­sammans.
  3. Använd en check­lista för arbets­tidens för­lägg­ning för att skapa hälso­samma sche­man.
  4. Lyssna på ett podd­avsnitt om kränkande sär­behand­ling med tips på vägen för att före­bygga.
  5. I OSA-kollens aktivitets­bank hittar ni mer!

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]

Verktyg på samma tema

Utbildningar

OSA-utbildningen

En utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Ger grunderna i hur man jobbar tillsammans med att utveckla OSA i vardagen.
Digitala verktyg

Ekonomisk analys - psykisk ohälsa

Praktiskt stöd för att räkna på kostnader för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och därmed se fördelarna med att arbeta förebyggande med arbetsmiljön.
Digitala verktyg

Bättre möten

Ger mer effektiva och kreativa möten. Ni får syn på gruppens samtalsmönster och övar tillsammans för att skapa de möten ni vill ha. Här finns…
Digitala verktyg

Chefoskopet

Stöd för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. I verktyget finns både en kunskapsdel med faktafilmer och metodstöd…
Digitala verktyg

OSA-kollen

Stöd för att förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med aktiviteter som t ex samtalsklimat till arbetsplatsträffar.
Digitala verktyg

OSA-kompassen

Bli insatt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Få tips på hur andra gjort och konkret stöd.
Digitala verktyg

Stressdialogen

Stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen. Här finns kunskapsmaterial och aktiviteter.
Digitala verktyg

Stress och balans

Förebygg utmattningssyndrom genom att skapa balans i arbetslivet. Testa dig själv och tipsa andra!
Digitala verktyg

Vår arbetsmiljö

Hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. Det är en bra utgångspunkt i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet.
Digitala verktyg

Hälsofrämjande schemaläggning

För dig som jobbar både dag och natt, och vill veta hur schemat och hälsan hänger ihop. Svara på några frågor - få goda råd från forskare.