Leende kvinnor vid bord med laptops, bra social arbetsmiljö.

Hur vi samspelar med varandra på arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat ingår i det som kallas OSA, alltså den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Foto: Elliot Elliot/Johnér

För­kortningen OSA står i arbets­livet för organisa­torisk och social arbets­miljö. Det hand­lar om att alla ska kunna tri­vas, må bra och pres­tera väl på jobbet. En god OSA är arbets­givarens ansvar och före­bygger ohälsa i arbets­livet.

Forskning visar att frågor kring organisa­tion och sam­spel människor emellan är allra vikti­gast för hur man trivs på arbets­platsen och för om man vill stanna kvar. Människor ska heller inte bli sjuka på grund av för hög arbets­belastning, dåligt arbets­klimat eller otydligt ledar­skap på jobbet.

Brister i den organisa­toriska och sociala arbets­miljön kan skapa psykisk ohälsa, vilket i dagens arbets­liv är den största orsaken till sjuk­skrivningar.

Den här kunskapen och ett förändrat arbets­liv banade väg för Arbets­miljö­verkets före­skrifter från 2016 om organisa­torisk och social arbets­miljö, OSA.

Två huvudområden

OSA är ett brett område som omfattar många saker. Det delas in i två huvudområden:

 • Organisatorisk arbetsmiljö – Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.
 • Social arbetsmiljö – Hur vi samarbetar, samspelar och pratar med varandra på arbets­platsen, även via e-post, chatt och liknande.

Arbetsgivaren ska sätta mål för OSA

Det är alltså förut­sätt­ningarna inom den organisa­toriska och sociala arbets­miljön som kan skapa stress och ohälsa på arbets­platsen – inte personliga egen­skaper.

OSA-föreskrifterna är därför ett viktigt steg för arbets­miljö­arbetet. De innebär att alla arbets­platser ska sätta mål för att för­bättra OSA och be­driva ett sys­te­matiskt arbets­miljö­arbete även kring OSA-frågor, alltså under­söka – risk­bedöma – åtgärda – följa upp. Chefer och arbets­ledare ska ha kun­skaper om och förut­sätt­ningar för att före­bygga och han­tera frå­gor­na. Medarbetarna ska bidra till ett bra arbets­klimat och lyfta even­tuella problem.

Rimlig arbetsbelastning och bra scheman

Föreskrifterna om organisa­torisk och social arbets­miljö reglerar de tre områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Arbetsbelastning

En rimlig arbets­belastning innebär balans mellan krav och resurser, att arbets­uppgifter och förväntade resultat är tydligt be­skrivna och att det finns tid för åter­hämtning. Är kraven större än resurserna kan arbets­givaren exempelvis minska arbets­mängden, prioritera bland arbets­uppgifterna, ge möjlighet till åter­hämtning eller öka bemanningen.

Arbetstidens förläggning

Vissa arbetstider kan orsaka ohälsa. Det gäller exempelvis skift­arbete, natt­arbete, långa arbets­pass eller att ständigt vara nåbar. Det är därför viktigt hur arbets­tiden för­läggs och att planera in tid för åter­hämtning.

Kränkande särbehandling

Kränkande sär­behandling kan vara att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, ned­sättande ord eller ryktes­spridning. Ofta hänger sådana problem ihop med bris­ter i den organisa­toriska och sociala arbets­miljön.

Kränkningar och mobbning på arbets­platsen ska aldrig accepteras. Arbets­givaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande sär­behand­ling ska hanteras. Kränkande sär­behand­ling kan före­byggas med exempel­vis tyd­lig arbets­fördelning och lagom arbets­belastning. Alla på en arbets­plats har också ett ansvar för hur vi bemöter och pratar med varandra.

Så kan man undersöka

Buller, förore­ningar och kemi­ka­lier till­hör den fy­sis­ka arbets­mil­jön och kan mä­tas. Men hur mä­ter man triv­sel, arbets­kli­mat, ar­bets­inne­håll och ledar­skap? Frå­gor som ryms inom OSA kan tas upp på med­ar­be­tar­samtal, ut­veck­lings­sam­tal, per­so­nal­mö­ten, ar­bets­plats­träf­far, via med­ar­betar­enkä­ter och in­ter­vjuer.

Andra sätt att under­söka är via skydds­ronder och med hjälp av check­listor. Ta hjälp av Sunt­arbetslivs många verktyg på OSA-området (se faktarutor).

Vinster med en god OSA

Arbetsplatser med ett bra OSA-arbete känne­tecknas av tillit och stöd i den sociala arbets­miljön samt ord­ning och reda i den organisa­toriska. Medarbetarna kan på­verka sin arbets­miljö, och var och en kan bidra uti­från sina förut­sättningar. Arbets­resultatet blir också bättre – när vi trivs och mår bra fattar vi bättre beslut, pres­terar mer och gör ett bättre jobb.

Vad kan OSA handla om? Se en trailer till verktyget OSA-kollen.

Text: Jeanette Neij, 15 november 2021

Relaterade verktyg

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?