Psykisk hälsa – så kan chefer stötta varandra

6 maj 2024 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Forskare har undersökt hur chefer på olika nivåer i Helsingborgs stad ser på sitt chefskap och vad de efterfrågar för stöd.

Studien visar att cheferna upplever att det är svårt att som chef prata om det egna välmåendet, särskilt om det handlar om stressrelaterad ohälsa.

För att ge plats åt sådana frågor föreslår forskarna ett organisatoriskt stöd i form av reflekterande samtalsgrupper för chefer.

Grupp runt konferensbord, kvinna i fokus som talar.
Är det känsligt att prata om sitt mående som chef? Nu föreslår forskare ett nytt sätt för chefer att ta stöd av varandra – reflekterande samtal i grupp, med fokus på måendet.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Forskare har undersökt hur chefer på olika nivåer i Helsingborgs stad ser på sitt chefskap och vad de efterfrågar för stöd.

Studien visar att cheferna upplever att det är svårt att som chef prata om det egna välmåendet, särskilt om det handlar om stressrelaterad ohälsa.

För att ge plats åt sådana frågor föreslår forskarna ett organisatoriskt stöd i form av reflekterande samtalsgrupper för chefer.

Vilket fokus har organisationer i offentlig sektor på chefers mående? Föga, visar forskning. Samtidigt är psykisk ohälsa bland chefer utbredd. Och chefen är en medarbetare bland andra medarbetare, som kan behöva stöd. Nu föreslår forskarna en ny väg framåt.

Man ska tåla mycket mer än alla andra. Inte visa sig svag utan vara stor och stark. Kunna ta hand om sig själv.

Den bilden av chefskap utmålar de chefer som deltagit i en tvåårig studie vid Lunds universitet om hållbart chefskap i offentlig sektor.

– Vi har slagits av hur svårt det är att som chef prata om det egna måendet. Du ska som chef prata med dina medarbetare om deras välmående men när det kommer till det egna välmåendet pratar man sällan om det. Särskilt inte om det handlar om stressrelaterad ohälsa. Det är lättare om det är något mer konkret, säger forskaren Alina Lidén.

Chefers mående i skugga

– Cheferna har hamnat i det som ibland beskrivs som en arbetsmiljöskugga, säger forskaren Ulrika Westrup.

Forskningsstudien visar att det inte räcker med stöd för själva chefsuppdraget som fokuserar på verksamhet och medarbetare. Även med rätt organisatoriska förutsättningar, som stödfunktioner och lagom antal medarbetare per chef, konstateras att cheferna efterfrågar en annan typ av stöd.

Cheferna har hamnat i det som ibland beskrivs som en arbetsmiljöskugga.

Porträttbild Ulrika Westrup.

Ulrika Westrup, universitetslektor

– Det mänskliga och känslomässiga behöver ges utrymme och utvecklas vid sidan av fokuset på verksamheten och dess resultat, förklarar Alina Lidén.

Mellanmänskliga relationer ingår också i chefsrollen, och där efterfrågar cheferna en egen kompetensutveckling.

Samtalsgrupper för chefers mående

Därför föreslår nu forskarna ett organisatoriskt stöd i form av reflekterande samtal mellan chefer. Samtalen bör enligt forskarna bestå av tre delar:

 • Att våga tala
 • Att våga lyssna och ta del av andras perspektiv
 • Att våga reflektera tillsammans

Flera chefer i studien nämner att man inte vill visa sig svag för överordnad chef eller nedåt mot sina medarbetare eller underordnade chefer. Däremot upplever cheferna att det inte skulle vara lika känsligt att prata om sitt eget mående med chefskollegor på samma nivå.

Det mänskliga och känslomässiga behöver ges utrymme och utvecklas.

Porträttbild Alina Lidén.

Alina Lidén, universitetslektor

Chefer från skilda verksamheter

Cheferna pekade på att de vill ha utbyte med chefer från olika delar av organisationen och gärna från samma hierarkiska nivå så att de kan dela liknande erfarenheter.

Exakt format och innehåll är upp till grupperna att komma fram till, efter intresse och behov. Men en sak är viktig:

– När man pratar om sitt chefskap i de här grupperna ska det vara strängt fokus på måendet, inte verksamheten eller medarbetarna, säger Alina Lidén.

Finns det inte redan chefsnätverk?

– Inga med strängt fokus på chefers mående. I andra chefsnätverk tar man kanske inte upp den här typen av frågor för att visa att man är en god chef. Det tar också tid att bygga upp psykologisk trygghet för den här typen av samtal, säger Ulrika Westrup.

Har cheferna tid för ytterligare möten?

– Det är en prioriteringsfråga men det är det som krävs, säger Alina Lidén.

– Vad är alternativet? Chefer blir sjukskrivna och det är jättedyrt. De här siffrorna byggs upp nu och något måste vi göra. I vissa förvaltningar är det hög omsättning av chefer och har varit i flera år, säger Ulrika Westrup.

Viktigt vid framtida chefsrekrytering

Hon framhåller också att cheferna som hon träffat och lärt känna lite i och med studien är ”chefer med starkt samhällsengagemang som verkligen vill göra det här jobbet”.  Hon ser ett tänkbart och hoppfullt scenario där sökande chefer i framtiden vid rekrytering ställer den självklara frågan: Har jag på den här arbetsplatsen möjlighet att prata om de här sidorna i chefskapet för att få utveckla mig?

– Det kan vara något som gör att man väljer den ena eller andra arbetsplatsen som chef, tror hon.

 

6 tips – tänk på det här

Här är forskarnas råd kring vad som kan vara viktigt att tänka på gällande reflekterande samtal för chefer:

Människor sedda uppifrån formar ett hjärta.

Foto: Getty Image

 1. Förankra hos ledningen – det måste komma uppifrån för att det ska vara möjligt.
 2. Avsätt tid för chefer att samtala och reflektera om sitt mående.
 3. Bestäm syfte, mening, format och innehåll för samtalen. Vad är av intresse och vilka behov finns? Kom fram till ett format som fungerar för gruppen.
 4. Välj samma hierarkiska nivå för chefer som deltar, men från olika delar av organisationen. Samma nivå underlättar öppenhet och olika verksamheter främjar utbyte.
 5. Träna samtalets tre delar: 1) Tala 2) Lyssna 3) Reflektera. Det handlar både om att kunna och att våga.
 6. Håll fokus på måendet i samtalen – undvik alla diskussioner om verksamheter och medarbetare.

Källa: Anna Lidén och Ulrika Westrup

Därför bör chefer prata mående i grupp

 • Ökar kompetensen att samtala om det egna måendet
 • Skapar tid för reflektion och eftertanke när man stannar upp, lyssnar och tänker högt tillsammans
 • Ger möjlighet att förstå varandras perspektiv och skapa ny förståelse för chefskapet
 • Ökar chefernas förmågor och motståndskraft

Fakta om studien

Titel: Hållbart chefskap i offentlig sektor: Tala, lyssna och reflektera om chefers mående

Författare: Alina Lidén och Ulrika Westrup, forskare vid Institutionen för Tjänstevetenskap och Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO), Lunds universitet, Campus Helsingborg

Tillvägagångssätt: Fas 1: Sex fokusgrupper med 33 chefer på olika nivåer, hr-specialister samt företagshälsovård inom Helsingborgs stad. Fas 2: Fyra samtal med grupp om sex chefer på olika nivåer. Studien utfördes åren 2021–2023.

Syfte: Bidra med kunskap om hur organisatoriskt stöd i arbete med chefers hälsa kan och bör utformas.

Chef i offentlig sektor

 • Samhällsansvar och arbete för det allmännas bästa
 • Chans få forma beslut som påverkar människors liv och samhället som helhet
 • Utmanande arbete
 • Operativt ansvar mot stora grupper underordnade och strategiskt ansvar gentemot högre chefer, politiker och andra samhällsintressenterIkon med tre gubbar under ett snedtak.
 • Höga krav, ofta otillräcklig kontroll över arbetet och tidskrävande administrativa uppgifter

Källa: Forskningsrapporten Hållbart chefskap i offentlig sektor

Testa stressnivån och prata om stressen

Lär dig se signaler på osund stress – använd Suntarbetslivs verktyg Stress och balans. Det är ett vetenskapligt test som även visar framsteg vid rehabilitering av utmattningssyndrom.

Testa även om ditt arbete behöver anpassas efter din nuvarande förmåga. Gör Självskattning av krav och förmåga.

Stressdialogen är ett verktyg för arbetsgrupper, som även kan användas för reflekterande samtal i chefsgrupp. Verktyget ger stöd i att börja förebygga osund stress.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]