Vårdpersonal i samspråk vid ett bord, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, handlar om att tillsammans undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. När riskerna är åtgärdade börjar arbetet om igen.

Foto: Kristofer Samuelsson

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM som det förkortas, förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö framåt. Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på.

SAM styrs av lagar och förordningar

Alla arbetsgivare – oavsett om de har en eller många hundra anställda – måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt att det finns med i Arbetsmiljölagen och en föreskrift från Arbetsmiljöverket: AFS 2001:1.

Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt Arbetsmiljölagen samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För kommuner, regioner och kommunala företag finns det nationella samverkansavtal. Det finns även lokala samverkansavtal för verksamheten hos en arbetsgivare, till exempel en kommun.

SAM – metod för bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan liknas vid ett arbetssätt, en metod. Metoden beskrivs ofta som ett hjul, SAM-hjulet. Det beror på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process i fyra steg: Undersöka – Riskbedöma – Åtgärda – Följa upp

Alla på arbetsplatsen behöver vara uppmärksamma på arbetsmiljön. De behöver också vara delaktiga i att förbättra den. Det innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar på arbetsplatsen och ska ingå som en naturlig del av verksamheten.

Samverkansavtal stöttar arbetsmiljöarbetet

Samverkansavtal handlar om hur samverkan ska gå till i praktiken. De beskriver hur arbetsgivare och arbetstagare ska sköta arbetsmiljöarbetet, och tar till exempel upp vilken roll arbetsplatsträffen ska ha och vilka samverkansgrupper det ska finnas.

Vem gör vad i SAM?

Det finns flera viktiga roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  • Arbetsgivaren
  • Medarbetaren
  • Chefen
  • Skyddsombudet
  • Samverkansgruppen
  • Företagshälsovården

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Därför behöver arbetsgivaren vara insatt i hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, känna till aktuella lagar och regler på arbetsmiljöområdet och veta vad som gäller för den aktuella arbetsplatsen.

Medarbetaren

Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på åtgärder som är genomförda. Därför behöver även arbetstagaren kunskap om arbetsmiljö och hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

Chefen och skyddsombudet

Chefen representerar arbetsgivaren och skyddsombudet representerar arbetstagarna i frågor om arbetsmiljön.

Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av aktiviteter som handlar om arbetsmiljön. Till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, riskbedömning, planering av åtgärder och uppföljningar. Skyddsombudet har rätt till utbildning för uppdraget.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är en expertresurs som bland annat kan anlitas vid undersökningar och riskbedömningar, för att föreslå åtgärder, följa upp hur det gått. De kan också utbilda personalen i frågor om arbetsmiljö.

Personalavdelningar

Även personalavdelningar, HR, kan vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns HR-avdelningar som stöttar verksamheterna på olika sätt inför till exempel den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Stödet kan också bestå av till exempel material till arbetsplatsträffar.

 

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Text: Anna Norrby, 01 september 2020

Relaterade verktyg