Tre personer i samspråk vid ett bord. En är läkare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, handlar om att tillsammans undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna. När riskerna är åtgärdade börjar arbetet om igen.

Foto: Kristofer Samuelsson

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö framåt. Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på.

Styrs av lagar och förordningar

Alla arbetsgivare – oavsett om de har en eller många hundra anställda – måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt att det finns med i Arbetsmiljölagen och en föreskrift från Arbetsmiljöverket: AFS 2001:1.

Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt Arbetsmiljölagen samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För kommuner, regioner och kommunala företag finns det nationella samverkansavtal. Det finns även lokala samverkansavtal för verksamheten hos en arbetsgivare, till exempel en kommun.

En metod för att få bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, kan liknas vid ett arbetssätt, en metod. Metoden beskrivs ofta som ett hjul, SAM-hjulet. Det beror på att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process i fyra steg: Undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp

Alla på arbetsplatsen behöver vara uppmärksamma på arbetsmiljön. De behöver också vara delaktiga i att förbättra den. Det innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar på arbetsplatsen och ska ingå som en naturlig del av verksamheten.

 

Samverkansavtal stöttar arbetsmiljöarbetet

Samverkansavtal handlar om hur samverkan ska gå till i praktiken. De beskriver hur arbetsgivare och arbetstagare ska sköta arbetsmiljöarbetet, och tar till exempel upp vilken roll arbetsplatsträffen ska ha och vilka samverkansgrupper det ska finnas.

Vem gör vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Det finns flera viktiga roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

 • Arbetsgivaren
 • Medarbetaren
 • Chefen
 • Skyddsombudet
 • Samverkansgruppen
 • Företagshälsovården

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Därför behöver arbetsgivaren vara insatt i hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, aktuella lagar och regler på arbetsmiljöområdet och vad som gäller för den aktuella arbetsplatsen.

Medarbetaren

Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på åtgärder som är genomförda. Därför behöver även arbetstagaren kunskap om arbetsmiljö och hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

Chefen och skyddsombudet

Chefen representerar arbetsgivaren och skyddsombudet representerar arbetstagarna i frågor om arbetsmiljön.

Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av aktiviteter som handlar om arbetsmiljön. Till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, riskbedömning, planering av åtgärder och uppföljningar. Skyddsombudet har rätt till utbildning för uppdraget.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är en expertresurs som bland annat kan anlitas vid undersökningar och riskbedömningar, för att föreslå åtgärder, följa upp hur det gått. De kan också utbilda personalen i frågor om arbetsmiljö.

Personalavdelningar

Även personalavdelningar, HR, kan vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns HR-avdelningar som stöttar verksamheterna på olika sätt inför till exempel den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Stödet kan också bestå av till exempel material till arbetsplatsträffar.

Text: Anna Norrby, 01 september 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?