Vad är hot och våld på arbetsplatsen?

11 oktober 2022 Lästid: 9 min
Sammanfattning av artikeln

Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen kan förekomma inom många branscher och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Särskilt utsatta är yrkesgrupper med mycket direktkontakt med människor.

Besvärliga situationer kan uppstå på grund av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

För att öka tryggheten på jobbet är det bra att börja prata om risker och situationer som varit samt att alltid rapportera tillbud.

Ambulanspersonal kvinna i ambulans förarsäte, tema hot och våld på arbetsplatsen.
Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen förekommer inom olika branscher. Bryt tystnadskulturen, arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och rapportera alla tillbud.

Foto: Maskot / Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen kan förekomma inom många branscher och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Särskilt utsatta är yrkesgrupper med mycket direktkontakt med människor.

Besvärliga situationer kan uppstå på grund av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

För att öka tryggheten på jobbet är det bra att börja prata om risker och situationer som varit samt att alltid rapportera tillbud.

Hot och våld på arbetsplatsen är aldrig acceptabelt. Ändå drabbar det många. Men oavsett arbete har alla rätt att känna sig trygga på jobbet. Och det går – med förebyggande arbete, bra rutiner, erfarenhetsutbyte och tillbudsrapportering.

Hot och våld på arbetsplatsen kan vara allt från subtila hotsituationer som tär psykiskt till allvarliga fysiska situationer som vapenvåld. Vad man definierar som hot eller våld i det egna arbetet kan variera, och vad man upplever som hot eller våld beror också på hur du som blir utsatt upplever situationen. Enkelt uttryckt kan det definieras så här:  

Hot – Muntlig eller skriftlig varning om fysiskt våld eller skadegörelse. Kan också ske via kroppsspråk, gester, närvaro på en speciell plats eller genom en till synes oskyldig kommentar.  

Våld – Aggressiva handlingar som leder till fysisk eller psykisk skada hos någon annan, exempelvis att knuffa, riva eller hålla fast. Fysiskt angrepp i form av överfall med slag, sparkar eller vapen är grovt våld.  

Olika slags hot och våld 

Man brukar prata om hot och våld som antingen aktivt eller passivt, impulsivt eller planerat och att det kan ske på olika sätt: fysiskt, verbalt, icke-verbalt, socialt eller digitalt. Man kan också tala om psykologiskt och genusbaserat våld.

Exempel på hot och våld på arbetsplatsen  

Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen kan förekomma inom många branscher och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. En ökad risk finns hos yrkesgrupper med mycket direktkontakt med människor. Det gäller inom exempelvis serviceyrken och kollektivtrafik samt inom vård, skola, omsorg och socialtjänst.  

Exempel på hotfulla och våldsamma situationer:  

 • Patienter som är dementa, psykiskt sjuka, läkemedelspåverkade eller missnöjda, samt frustrerade anhöriga som uppträder aggressivt.  
 • Elever i affekt som tar till våld mot skolpersonal eller upprörda föräldrar som blir hotfulla.  
 • Klienter som går till angrepp mot socialsekreterare när de är missnöjda med beslut.   

Besvärliga situationer som dessa kan uppstå på grund av organisatoriska brister eller brister i den sociala arbetsmiljön. Som exempel kan patienter bli frustrerade om arbetet är organiserat så att det uppstår långa väntetider. Hög arbetsbelastning eller brist på kompetens kan påverka medarbetarnas bemötande av patienter, elever, klienter och andra. Det i sin tur kan leda till oönskade situationer.

Lärare vid svarta tavlan och elev skriver på mobil, tema hot och våld på arbetsplatsen.

Lärare upplever ibland hot och våld på arbetsplatsen. Hot kan även ske digitalt. Foto: Pexels

Hot och våld för att påverka beslut 

Otillåten påverkan kallas en särskild typ av hot och våld på arbetsplatsen. Det är när någon försöker påverka en myndighetspersons beslut, exempelvis ett socialtjänstbeslut om pengar. Tjänstemän som beslutar i frågor som får stora konsekvenser för enskilda personer löper större risk för påtryckningar och reaktioner som kan omfatta hot och våld.  

Särskilt utsatta är statliga myndigheter som Försäkringskassan, Migrationsverket, polisen och domstolsväsendet. Inom kommun- och regionsektorn är risken stor inom psykiatri, missbruksvård och socialt arbete, men även exempelvis bibliotekarier, lärare och akutmottagningspersonal kan vara utsatta. 

Läs mer om otillåten påverkan i artikeln Trakasserier och hot – ta det på allvar och på Partsrådets särskilda temawebbplats om otillåten påverkan. Där finns exempel, filmer, expertråd och övningar för arbetsplatsen.     

Öka tryggheten 

Hur gör man då för att öka tryggheten och säkerheten på jobbet? En bra start är att bryta tystnaden – börja prata om risker för hot och våld och om situationer som varit. Dela erfarenheter och utbyt information, ta hjälp av varandra och lär av varandra. Hur har man löst olika situationer? Diskutera på arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal. Socialt stöd från kollegor och chef samt kunskap om hur man kan agera i olika situationer ökar tryggheten.

Forskning visar att just dialog och att arbetsgrupper börjar tala om hot och våld bidrar till lösningar om hur man kan förebygga på bästa sätt.  

Viktigt att rapportera tillbud 

Hur vanligt är det med hot och våld på en arbetsplats? För att kunna veta det måste alla på arbetsplatsen rapportera händelser, även mindre allvarliga. Hot och våld ska aldrig ses som en naturlig del av jobbet.  

Se till att alla på arbetsplatsen vet:  

 • Vad de ska rapportera
 • Hur de ska rapportera 
 • I vilket system de ska rapportera (ett vanligt system för tillbudsrapportering är IA-systemet) 

Att kartlägga hur det faktiskt ser ut kan ge aha-upplevelser på flera nivåer i organisationen och leda till förbättringar. Kartläggningen bör följas upp med åtgärder för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.  

Det här är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare ska göra tillsammans med skyddsombud och medarbetare. Ta hjälp av skyddsronder och checklistor och se till att ha ordning och reda på rutiner, roller och ansvar, såväl i det systematiska arbetsmiljöarbetet som vid en akut våldssituation.

Läs mer:

Ta tillvara tyst kunskap – minska hot och våld

Ny kunskap om hot och våld på arbetsplatsen

Förebygg hot och våld – 4 tips

Hot och våld är inte en naturlig del av ett arbete eller ett yrke. Främja en säkerhetskultur och förebygg hot och våld på arbetsplatsen genom att:  

 1. Bryta tystnadskulturen – börja prata om risker och vad ni varit med om.  
 2. Arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och frågor kring hot och våld på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 3. Rapportera alla tillbud, även mindre allvarliga.  
 4. Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen, som ger stöd i att förebygga hot och våld på jobbet. 

Så lugnas en hotfull situation

Hur bemöter man en person som uppträder hotfullt eller aggressivt? Här är sätt som kan lugna en situation: 

 • Kommunicera lugnt och tydligt. Känslor smittar och du kan bidra till lugn.  
 • Använd jag-budskap utan anklagelse och visa välvilligt intresse för situationen. 
 • Bekräfta personen och styr samtalet mot ett lösningsfokus. 
 • Sätt gränser tydligt utan höjd röst och beskriv konsekvenserna av personens handlande.  
 • Försök avleda personen och ge visst utrymme – ställ dig bredvid i stället för framför och undvik kroppskontakt. 
 • Samarbeta med kollegor. 

Se även en 4 minuter kort film om bemötande med psykolog Alexander Tilly, hämtad ur Säkerhetsdialogen.

Efter en händelse – agera så här som chef

Ge krisstöd. Hot och våld av olika slag kan ge reaktioner – stöd kan förebygga och lindra psykisk skada.  

Rapportera och anmäl. När något hänt ska det rapporteras och anmälas både internt inom organisationen och externt beroende på vad som hänt, se Anmäl arbetsskada 

Polisanmäl. Mycket allvarliga händelser av hot och våld ska polisanmälas. 

Utred händelsen. Arbetsgivaren ska dokumentera och utreda orsaker om allvarligt tillbud inträffat.  

Samverka. När verksamheten prövas kan det behövas hjälp från andra delar av organisationen och utifrån (t ex blåljusaktörer, säkerhetsbolag, företagshälsovård, kriscenter). 

Kommunicera. Extra viktigt vid händelser, för att minska ryktesspridning och oro samt bidra till trygghet.  

Källa: Efter en händelse, Säkerhetsdialogen

Här får ni stöd

Två kvinnor sitter och pratar vid sjö.Känner du dig trygg och säker på din arbetsplats? Har ni koll på risker och rutiner? Oavsett utmaningar går det att arbeta förebyggande mot hot och våld på arbetet.

Till er hjälp finns Säkerhetsdialogen – ett verktyg som ger stöd i att förebygga på bästa sätt:

 • Få i gång dialogen genom filmer och aktiviteter
 • Hantera hot och våld inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Lär er vikten av tillbudsrapportering
 • Få vägledning vid akut händelse

Börja utforska Säkerhetsdialogen!

Text: Jeanette Neij