FORSKNING PÅ 5

Digitala aggressioner

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Förekommer digitala aggressioner på din arbetsplats?
  • Har du någon gång blivit utsatt för en digital aggression?
  • Behöver ni jobba mer med att förebygga och hantera digitala aggressioner hos er?

Veta mera

Förebygg digitala aggressioner

Digitala aggressioner som till exempel inlägg i sociala medier, mejl eller sms påverkar både medarbetare och verksamhet negativt. Det är en arbetsmiljö-risk som många organisationer behöver hantera. Förebygg digitala aggressioner inom ramen för SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Skapa dialog 
  • Ge stöd till utsatta
  • Bygg upp kompetens och rutiner
  • Integrera i SAM

Kan förekomma i alla branscher

Forskningsprojektet om digitala aggressioner gjordes i skolan men fenomenet förekommer mer eller mindre i alla branscher. Det kan vara en närstående som har synpunkter på kvaliteten, någon som blivit arg över ett beslut eller en bedömning, eller någon som vill hämnas genom ett inlägg i sociala medier. Det kan vara enstaka händelser eller återkommande, vara lågintensivt och subtilt eller mycket allvarligt.

Digitala miljöer påverkar empati

Digital kommunikation påverkar möjligheten att känna empati för den andre. En anledning är att personen som skickar det aggressiva innehållet inte får del av ansiktsuttryck eller kroppsspråk, vilket normalt hjälper till att utveckla empati för den andre. Detta riskerar att förstärka aggressiva beteenden.

Hämningar minskar

Det är också lättare att uttrycka ilska och frustration i digitala miljöer jämfört med i verkliga livet. Känslan av att vara anonym minskar sociala spärrar.

Gränserna luckras upp

Digitala aggressioner kan nå medarbetare både på jobbet och på fritiden. Det gör fenomenet mer allvarligt eftersom det inkräktar på privatlivet och möjligheterna till återhämtning.

Viktigt att hantera

Digitala aggressioner påverkar medarbetare och verksamhet negativt. Från tidigare forskning är det också känt att det leder till ökad stress, ökad kognitiv belastning, och till att medarbetare trivs sämre. Dessutom tar det tid att hantera de digitala aggressionerna. Organisatoriskt handlar det om minskad produktivitet, ökad frånvaro och en ökad personalomsättning.

Om forskningen

Forskningen bedrevs vid Malmö universitet med Rebecka Cowen Forssell som projektledare. Med i forskningsprojektet ”Digitala aggressioner – En ny
arbetsmiljörisk i skolan” fanns också docenterna Hanne Berthelsen och Sandra Jönsson.

Forskningsrapport: Digitala aggressioner – En ny arbetsmiljörisk i skolan

Dialog

Förebygg och hantera digitala aggressioner

Gruppaktivitet

 Tidsåtgång: Från 15 minuter

 

Titta på filmen först. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

En dialog är en bra början. Då får ni koll på digitala aggressioner hos er. Det är en förutsättning för att kunna hantera det inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder behövs hos er?

Fråga 1

Vilka erfarenheter har vi av digitala aggressioner?

Fråga 2

Var sätter vi gränsen för vad som är ok och inte?

Fråga 3

Vad behöver vi göra för att förebygga digitala aggressioner hos oss?

Fråga 4

Hur ska vi hantera digitala aggressioner när de uppstår?