Vad är tillbud?

8 november 2022 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Tillbud är en ”nästanolycka” och ska rapporteras på arbetsplatsen.

Genom att rapportera tillbud kan man lättare se och bedöma risker samt arbeta förebyggande.

Allvarliga tillbud som hade kunnat leda till dödsfall eller stor skada ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Sjukvårdspersonal diskuterar vid dator.
Använd ett bra digitalt system, som IA-systemet, när ni rapporterar tillbud. IA-systemet är utvecklat av Afa Försäkring i samarbete med arbetsmarknadens parter.

Foto: Susanne Walström/Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Tillbud är en ”nästanolycka” och ska rapporteras på arbetsplatsen.

Genom att rapportera tillbud kan man lättare se och bedöma risker samt arbeta förebyggande.

Allvarliga tillbud som hade kunnat leda till dödsfall eller stor skada ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Ett tillbud är en ”nästanolycka”. Ingen skadar sig eller blir sjuk, men händelsen eller situationen hade kunnat orsaka det. Genom att rapportera tillbud blir ni medvetna om risker och kan förebygga att något händer.

Oj och Aj är ett annat sätt att förklara vad tillbud är och hur det skiljer sig från arbetsskada. Oj! när något oönskat händer, till skillnad från Aj! när skada uppstår.

Exempel på tillbud kan vara

 • Vårdbiträde halkar på halt golv utan att skada sig
 • Sjuksköterska får stickskada med misstanke om smitta utan att faktiskt bli smittad
 • Lärare får en bok kastad mot sig utan att den träffar
 • Blåljuspersonal blir utsatt för stenkastning men klarar sig från skada

Men tillbud hänger inte enbart ihop med fysiska faktorer. Det finns andra typer av situationer som skulle kunna ha lett till skada eller sjukdom. Exempel på det är händelser som hör samman med hot, mobbning, stress eller konflikter. Sådana tillbud beror ibland på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Exempelvis är det ett tillbud om personalen fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie.

Anmäl tillbud

Händer det något på din arbetsplats som skulle kunna ha lett till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall ska du uppmärksamma det. Rapportera omgående till ert skyddsombud eller till närmaste chef eller representant för arbetsgivaren, exempelvis HR.

Många arbetsplatser har ett internt system för att rapportera tillbud. IA-systemet från Afa Försäkring är exempel på ett sådant system som är kostnadsfritt att använda. År 2021 rapporterades mer än 1 650 000 händelser och risker från över 35 branscher i IA-systemet.

Läs mer: Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

Underlättar riskbedömning

Det är viktigt att alltid rapportera tillbud. Med en fungerande tillbudsrapportering kan man lättare se risker på arbetsplatsen, göra riskbedömningar och arbeta förebyggande. Genom att upprätta statistik går det också att se mönster och förändring över tid. Det här underlättar i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva, alltså att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Även till synes mindre allvarliga händelser som skapar oro, olust, rädsla eller obehag ska ni rapportera internt för att kunna förebygga att det utvecklas till något allvarligare.

Läs mer: Nu är det en dröm att arbeta här

Allvarliga tillbud

Rör det sig om ett allvarligt tillbud måste du som är arbetsgivare anmäla det till Arbetsmiljöverket. Ett allvarligt tillbud är en händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Exempel på allvarliga tillbud är

 • Fall från några meters höjd utan att någon skadas
 • Oskyddad kontakt med en patient som har en allvarlig smitta
 • Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasserier
 • Hot med skjutvapen utan att någon kommer till skada
 • Om någon varit utsatt för skadlig stress en tid och reagerat starkt på det utan att bli sjuk

Allvarliga tillbud, liksom allvarliga olyckor och arbetsskador, anmäls på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma webbplats Anmäl arbetsskada.

Brott att inte anmäla

Ibland är det inte solklart vad som ska räknas som allvarligt tillbud. Exempelvis kan en förskollärare och en polis uppleva och bedöma hot om våld olika.

Arbetsgivaren bedömer själv från fall till fall om tillbudet är så allvarligt att det ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det är alltid bättre att anmäla än att inte göra det. Om du som är arbetsgivare inte anmält en allvarlig händelse kan du bli dömd i domstol och behöva betala böter.

Hur hanterar ni hotfulla situationer på din arbetsplats? Här berättar personer i olika yrken om olika typer av tillbud där hot och våld förekommit.

Tillbud eller arbetsskada?

Tillbud = Oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall.

Allvarligt tillbud = Tillbud med allvarlig risk för liv eller hälsa.

Arbetsplatsskada = När någon skadas fysiskt eller psykiskt på sin arbetsplats.

Incident = Begrepp som omfattar såväl tillbud som inträffade skador/olyckor.

Börja rapportera – gör så här

 1. Diskutera och bestäm vad som kan vara tillbud i er verksamhet.
 2. Informera alla på arbetsplatsen till vem de ska anmäla alla tillbud.
 3. Bestäm hur tillbuden ska rapporteras – skriftligt eller muntligt, med hjälp av dataprogram eller dylikt.
 4. Bestäm hur de inrapporterade tillbuden ska tas om hand. Ska ni ta upp dem på arbetsplatsträff eller på samverkansmöten? Hur får anställda och skyddsombud möjlighet att medverka vid bedömning och planering av åtgärder?

Källa: Rapportera tillbuden – förebygg ohälsa och olyckor i arbetet, Arbetsmiljöverket

Ta stöd av verktyg

Använd ett digitalt system för incidentrapportering. KIA-systemet är kommunernas webbaserade system för rapport av tillbud och arbets­skador. Systemet har utvecklats av Afa Försäkring i samarbete med arbets­marknadens parter.

Via Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen kan ni arbeta förebyggande mot hot och våld. I verktyget finns bland mycket mer en kort film om betydelsen av att tillbudsrapportera:

Text: Jeanette Neij