Sjukvårdspersonal diskuterar vid dator.

Använd ett bra digitalt system, som IA-systemet, när ni rapporterar tillbud. IA-systemet är utvecklat av Afa Försäkring i samarbete med arbetsmarknadens parter.

Foto: Susanne Walström/Johnér Bildbyrå

Vad är tillbud?

Ett tillbud är en ”nästanolycka”. Ingen skadar sig eller blir sjuk, men händelsen eller situationen hade kunnat orsaka det. Genom att rapportera tillbud blir ni medvetna om risker och kan förebygga att något händer.

Oj och Aj är ett annat sätt att förklara vad tillbud är och hur det skiljer sig från arbetsskada. Oj! när något oönskat händer, till skillnad från Aj! när skada uppstår.

Exempel på tillbud kan vara

 • Vårdbiträde halkar på halt golv utan att skada sig
 • Sjuksköterska får stickskada med misstanke om smitta utan att faktiskt bli smittad
 • Lärare får en bok kastad mot sig utan att den träffar
 • Blåljuspersonal blir utsatt för stenkastning men klarar sig från skada

Men tillbud hänger inte enbart ihop med fysiska faktorer. Det finns andra typer av situationer som skulle kunna ha lett till skada eller sjukdom. Exempel på det är händelser som hör samman med hot, mobbning, stress eller konflikter. Sådana tillbud beror ibland på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Exempelvis är det ett tillbud om personalen fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie.

Anmäl tillbud

Händer det något på din arbetsplats som skulle kunna ha lett till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall ska du uppmärksamma det. Rapportera omgående till ert skyddsombud eller till närmaste chef eller representant för arbetsgivaren, exempelvis HR.

Många arbetsplatser har ett internt system för att rapportera tillbud. IA-systemet från Afa Försäkring är exempel på ett sådant system som är kostnadsfritt att använda. År 2021 rapporterades mer än 1 650 000 händelser och risker från över 35 branscher i IA-systemet.

Två personer påväg ner för en stege på en vattencistern Läs mer: Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

Underlättar riskbedömning

Det är viktigt att alltid rapportera tillbud. Med en fungerande tillbudsrapportering kan man lättare se risker på arbetsplatsen, göra riskbedömningar och arbeta förebyggande. Genom att upprätta statistik går det också att se mönster och förändring över tid. Det här underlättar i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva, alltså att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Även till synes mindre allvarliga händelser som skapar oro, olust, rädsla eller obehag ska ni rapportera internt för att kunna förebygga att det utvecklas till något allvarligare.

Två fritidsledare utanför ungdomshus, tema incidentrapportering vid hot och våld. Läs mer: Nu är det en dröm att arbeta här

Allvarliga tillbud

Rör det sig om ett allvarligt tillbud måste du som är arbetsgivare anmäla det till Arbetsmiljöverket. Ett allvarligt tillbud är en händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Exempel på allvarliga tillbud är

 • Fall från några meters höjd utan att någon skadas
 • Oskyddad kontakt med en patient som har en allvarlig smitta
 • Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasserier
 • Hot med skjutvapen utan att någon kommer till skada
 • Om någon varit utsatt för skadlig stress en tid och reagerat starkt på det utan att bli sjuk

Allvarliga tillbud, liksom allvarliga olyckor och arbetsskador, anmäls på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma webbplats Anmäl arbetsskada.

Brott att inte anmäla

Ibland är det inte solklart vad som ska räknas som allvarligt tillbud. Exempelvis kan en förskollärare och en polis uppleva och bedöma hot om våld olika.

Arbetsgivaren bedömer själv från fall till fall om tillbudet är så allvarligt att det ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det är alltid bättre att anmäla än att inte göra det. Om du som är arbetsgivare inte anmält en allvarlig händelse kan du bli dömd i domstol och behöva betala böter.

Hur hanterar ni hotfulla situationer på din arbetsplats? Här berättar personer i olika yrken om olika typer av tillbud där hot och våld förekommit.

Text: Jeanette Neij, 08 november 2022

Relaterade verktyg

 • Säkerhetsdialogen

  Stöd för att förebygga hot och våld på jobbet

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö