Kvinna som står framför arbetskamrater som sitter runt ett bord.

Skyddsombudet är medarbetarnas representant i frågor om arbetsmiljö. Arbetsplatsträffen och personalmötet är bra tillfällen att prata om arbetsmiljön, det är en fråga som genomsyrar det mesta.

Foto: Maskot / Johnér Bildbyrå AB

Vad är ett skyddsombud?

Skyddsombudet har en viktig roll i arbetet för en bättre arbetsmiljö. Här får du koll på vad som ingår i skyddsombudets uppdrag, rättigheter och möjligheter.

Ett skyddsombud bidrar till att arbetsmiljön blir bättre. Det handlar exempelvis om att vara med och bidra till satsningar som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall.

Det sker ofta genom att skyddsombudet tillsammans med chefen undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön. Att vara med i det här förbättringsarbetet, och se resultatet, är en vanlig drivkraft för många skyddsombud.

Ett skyddsombud bidrar till att arbetsmiljön blir bättre

Skyddsombudet representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda, men även på mindre arbetsplatser än så om det finns risker i arbetsmiljön.

Skyddsombudet håller koll på arbetsmiljön inom sitt skyddsområde. Ett skyddsområde kan se ut på olika sätt beroende på arbetsplats och hur arbetet är organiserat där. Skyddsområdet kan till exempel vara alla lärare på en skola, en avdelning på ett sjukhus eller ett distrikt inom hemtjänsten.

Skyddsombudets rättigheter

Arbetsmiljölagen är den lag som styr skyddsombudets roll och rättigheter. För att klara uppdraget och kunna företräda arbetstagarna har skyddsombudet rätt att

 • ta del av sådant som rör arbetsmiljön inom sitt skyddsområde
 • bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena
 • delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen
 • delta vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall
 • delta vid upprättande av handlingsplaner.

Skyddsombudet har även rätt att stoppa arbetet, så kallat skyddsstopp. Men det gäller bara om det finns omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.

För att klara sitt uppdrag ska skyddsombudet få den utbildning som behövs. Det är något som arbetsgivaren och facket ansvarar för gemensamt. Uppdraget har skyddsombudet rätt att utföra på sin betalda arbetstid, och det ska få ta den tid som behövs.

Skyddsombudet och chefen samverkar

Inom kommuner, regioner och kommunala företag sker mycket av arbetsmiljöarbetet i samverkan. Arbetsgivaren ska till exempel samverka om arbetsmiljön och verksamheten med skyddsombud och medarbetare på arbetsplatsen.

Samverkan äger rum på flera nivåer i en organisation. Den första nivån är att varje medarbetare har en dialog med sin chef. Man väver också in arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsträffar och personalmöten.

Nästa nivå är att chefen och skyddsombudet på arbetsplatsen samverkar. De har en viktig roll att tillsammans i dialog förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

En del frågor kan också behöva lyftas till organisationens ledning och en central samverkansgrupp.

Medarbetarna och deras skyddsombud

Som medarbetare kan man vända sig till skyddsombudet med frågor och förslag som rör arbetsmiljön. Det kan handla om både den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Då kan skyddsombudet ta upp frågan i samverkan eller till exempel fråga huvudskyddsombudet om råd. Huvudskyddsombuden samordnar skyddsombuden och fungerar ungefär som mentorer.

Prata om arbetsmiljön i vardagen på arbetet

Skyddsombudet behöver känna till vilka frågor som är viktiga för medarbetarna, för att de ska må bra på jobbet. Då ökar också möjligheterna att tillsammans förbättra arbetsmiljön och verksamheten. Därför behöver skyddsombudet och medarbetarna hålla kontakten med varandra från båda håll, och prata om arbetsmiljön i vardagen på arbetet.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men det är viktigt att alla på en arbetsplats är delaktiga i arbetsmiljöarbetet och känner till sin roll och sitt ansvar. Vi är varandras arbetsmiljö.

I skyddsombudets roll ingår också att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen.

Så utses skyddsombud

Skyddsombudet utses av de fackliga organisationer som har kollektivavtal på arbetsstället. Därför kan det finnas flera skyddsombud på samma arbetsställe. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen.

Det är viktigt att skyddsombudet utses på rätt sätt, för att få det rättsskydd som lagen ger.

 • Skyddsombudet väljs av en facklig organisation på ett årsmöte eller ett medlemsmöte, eller av den fackliga organisationens styrelse. Den fackliga organisationen ska ha kollektivavtal på den aktuella arbetsplatsen.
 • Namnet på den som är vald till skyddsombud ska stå med i fackets mötesprotokoll. Även adress, mandattid och vilket skyddsområde det gäller ska stå med. Detta ska man sedan meddela arbetsgivaren.
 • Om det inte finns något kollektivavtal är det arbetstagarna som väljer vem som ska vara skyddsombud, och meddelar det till arbetsgivaren.

Det finns inga regler om mandattid, men det är vanligt med två-tre år.

Text: Anna Norrby, 30 mars 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...