Verktyg

Skyddsronder och checklistor

Här hittar du checklistor, skyddsronder och mallar som underlättar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
Fem personer samtalar vid ett mötesbord

Fysisk arbetsmiljö

Här finns checklistor för att undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön och som syftar till att öka kunskapen om olika arbetsmiljöfaktorer.

Fysisk arbetsmiljö
Fallolyckor – arbetsplats
Fallolyckor – ledning och stab
Fallolyckor – underhåll och fastighet
Vasst och säkert

OSA

Med hjälp av checklistorna får ni en tydligare bild av vilken beredskap ni har när det gäller er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, OSA.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsbelastning
Arbetstidens förläggning
Kränkande särbehandling

Hot och våld

Här finns skyddsronder, checklistor, mallar och samtalsstöd att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet för området hot och våld.

Hot och våld checklistor och stöd

Digital arbetsmiljö

Här hittar ni stöd för att tillsammans undersöka och utveckla er digitala arbetsmiljö. Använd den skyddsrond som bäst passar era behov.

Anpassning till människan
Stöd för verksamheten
Fungerande teknik

Riskbedömning

Riskbedömning är en del i det förebyggande arbetet för att skapa en trygg arbetsplats och görs bäst i samverkan. Använd mallarna som underlättar genomförandet.

Riskbedömningsmatris
Riskbedömning vid förändring
Riskbedömning och handlingsplan
Uppföljning av åtgärder
Stöd av friskfaktorer inför förändring

Uppföljning

Följ upp det systematiska arbetsmiljöarbetet! Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren följa upp en gång per år. Du får också skyddsronder och checklistor för snabbare uppföljning av SAM i vardagen. 

Årlig uppföljning av SAM
Följ upp åtgärder i arbetsmiljön
Snabbuppföljning i vardagen
Kartlägg arbetsmiljöarbetet.

Arbetsplatsintroduktion

Arbetsgivaren/ansvarig chef ser till att en nyanställd får tillräckliga instruktioner för att klara arbetet och får information om eventuella risker. Förbered din introduktion — här finns tips.

Tips vid introduktion

SAM i vardagen

Med hjälp av ett aktivt arbetsmiljöarbete i vardagen kan både verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö utvecklas på ett sätt som främjar god hälsa på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, beskriver hur det går till genom att löpande undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, åtgärda eventuella risker och sedan följa upp. 

SAM-hjulet

Tillsammans i samverkan

Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen bedrivs i samverkan. Filmen visar hur en arbetsmiljöfråga kan röra sig genom samverkanssystemet för arbetsmiljöfrågor.

Genom Suntarbetslivs utbildningar och följande exempel på verktyg kan du lära dig mer om roller och ansvar. Samt hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning
Suntarbetslivs OSA-utbildning
Digi-ronden – Jobba med er digitala arbetsmiljö
Vår arbetsmiljö – Få en gemensam bild av nuläget