Två kvinnliga kollegor på lunchpromenad, tema hälsa i arbetslivet

En lunchpromenad med kollegan är bra för hälsan på flera sätt. Kroppen får rörelse, du blir mentalt piggare och du främjar relationerna på arbetsplatsen.

Foto: Phia Bergdahl/Johnér

Hälsa handlar om att må bra. Men det betyder mer än att vara fri från sjukdom. Såväl kropp som psyke samt relationer spelar in. Hur då? Och hur ser hälsa i arbetslivet ut? Vi reder ut begreppen.

Alla vill ha en god hälsa. Men vi menar ofta olika saker. För någon betyder det att vara frisk. För en annan att ha en fungerande vardag och till exempel kunna arbeta.

Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Socialstyrelsen använder WHO:s definition, som antogs redan 1946.

Olika typer av hälsa

Om hälsa delas in enligt WHO:s definition, får vi följande typer:

  • Fysisk hälsa – Hur kroppen mår och fungerar.
  • Psykisk hälsa – Hur vi mår känslomässigt, fungerar i vardagen och klarar livets upp- och nedgångar.
  • Social hälsa – Handlar om våra relationer med andra människor. För att må bra behöver vi känna sammanhang, bli bekräftade och tillhöra en gemenskap.

Hälsa i arbetslivet

Att ha ett arbete är generellt sett bra för hälsan. Arbetet strukturerar tiden, skapar mening och identitet, ger ett socialt sammanhang och kan främja aktivitet och kreativitet. Det visar forskning, bland annat från Institutet för stressmedicin (ISM). Läs mer i artikeln Samlad kunskap om hälsa på arbetsplatsen.

Hälsofrämjande arbetsplats

Vad är det då som kännetecknar friska arbetsplatser? Forskare har kommit fram till åtta faktorer som främjar hälsa i arbetslivet. Det handlar bland annat om att arbetsplatsen är schysst och rättvis, att ledarskapet är bra, att samtalsklimatet är öppet och tillåtande, att krav och resurser balanseras och att signaler på ohälsa samlas upp tidigt. Läs mer om friskfaktorerna i artikeln Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och skapa en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som organisatoriskt och socialt. Det står i arbetsmiljölagen. Att skapa en god arbetsmiljö innebär också att främja hälsa. Det är självklart bra för alla anställda men gynnar även verksamheten och organisationens ekonomi.

Bokslut över hälsoläget

För att få en samlad bild över hälsan på arbetsplatsen och hur den påverkar ekonomin kan man använda hälsobokslut. I hälsobokslutet beskrivs personalens hälsa i siffror. Exempelvis redovisas kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering, friskvård, personalomsättning och satsningar på arbetsmiljö.

Psykisk ohälsa av arbetet

Om flera personer drabbas av psykisk ohälsa på en arbetsplats beror det ofta på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Osund stress, dåligt arbetsklimat, otydligt ledarskap och brist på återhämtning är problem som kan påverka människors hälsa. Hos Suntarbetsliv finns stöd för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Tjäna pengar på hälsa

Företagshälsan kan räkna på kostnader för ohälsa och vinster av hälsofrämjande insatser med hjälp av ekonomiska analysverktyg. Vad kostar exempelvis psykisk ohälsa oss som organisation? Vinsten kan sedan beräknas för olika insatser som främjar psykisk ohälsa, till exempel utbildning för chefer om psykisk ohälsa. Lär mer i artikeln Så tjänar ni på att förebygga psykisk ohälsa. Liknande analysverktyg finns för ländryggsbesvär och levnadsvanor.

Varför är arbete bra för hälsan? Det berättar professor Eva Vingård i den här korta filmen. Hon listar också nio faktorer som påverkar vår hälsa.

Text: Jeanette Neij, 22 november 2021

Relaterade verktyg

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Prehabguiden

    Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering