Närbild å leende förskollärare med två förskolebarn i gula västar. Utomhus i förskolemiljö.

Vad är det som gör att en del verksamheter har lägre sjukfrånvaro än andra? Det undersökte en grupp forskare i forskningsprojektet Hälsa och framtid. De hittade åtta viktiga friskfaktorer.

Foto: Maskot / TT

Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Närvarande ledarskap, bra kommunikation och delaktighet – det är några av de friskfaktorer som får människor att må bra på jobbet. Testa de forskningsbaserade råden på er egen arbetsplats!

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Det har forskare undersökt i flera studier, bland annat från forskningsprojektet Hälsa och framtid.

Vi har samlat åtta friskfaktorer från det forskningsprojektet. Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Använder ni dem aktivt, systematiskt och långsiktigt har ni stor chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Att arbeta enligt friskfaktorerna är också utvecklande för verksamheten, visar samma forskningsprojekt.

Mycket hänger på ledarskapet. Men framför allt krävs en organisation där cheferna har förutsättningar att leda på ett sätt som får medarbetarna att må bra.

Åtta friskfaktorer – tänk så här:

1. En rättvis och transparent organisation

Organisationen upplevs som schysst. Beslut är välmotiverade, rättvisa, transparenta och efterlevs. Roller, ansvar och mandat är tydliga. Det råder tillit mellan organisationens olika nivåer, verksamheter och individer. Värdegrund, policys och rutiner är väl kända, relevanta och följs. 

2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Ledare är tillgängliga, tydliggör mål, inspirerar och visar vägen. De utvecklar relationer och visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. Chefer och medarbetare tar ansvar och tydliggör vad de behöver för att göra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Alla ser till verksamhetens bästa och driver gemensamt verksamheten framåt.

3. Delaktighet och inflytande

Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer utformas för att ta vara på medarbetares tankar, åsikter och idéer. Alla kommer till tals och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. 

4.  En välutvecklad kommunikation och återkoppling

Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra. Återkoppling ges på beteenden och hur de påverkar verksamhetens resultat. Sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.

5. Prioritering av arbetsuppgifter

Det förs regelbundna samtal för att främja balans mellan krav och resurser. Det finns samsyn om vad som är viktigt, bråttom och rätt sak att göra. Medarbetarna upplever att de kommer till sin rätt och är trygga i den prioritering de gör i vardagen. Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna.

6. Kompetensutveckling hela arbetslivet

Det finns strukturer för att ta vara på och utveckla kompetens och erfarenhet inom organisationen. Det sker genom utbildning, byte av arbetsuppgifter/roll eller annan form av kompetensutbyte. Organisationen är lärande – medarbetare ges möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen.

7. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen

Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och är en del av det dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen. Man reflekterar löpande över vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och varför. Det är rutin att bedöma konsekvenser, åtgärda och följa upp att vidtagna åtgärder ger önskat resultat. 

8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro är god. Det finns väl kända rutiner vid kort- och långtidssjukfrånvaro som efterlevs. Alla uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chef agerar på tidiga signaler. Arbetsanpassning och andra tidiga insatser sker i dialog med medarbetare och andra aktörer så som företagshälsovård och försäkringskassa.

Se en film om friskfaktorer med professor Eva Vingård!

Text: Åsa Hammar, 01 april 2021

Relaterade verktyg