Uppdrag friskare arbetsplatser - så gjorde Region Kalmar

14 maj 2019 Lästid: 5 min
Maria Simonsson och Stina Winblad, företagshälsovården i Region Kalmar, går på en väg i öppet soligt landskap med Kalmar slott i bakgrunden.
Nu jobbar företagshälsovården mer förebyggande. Socionomen Maria Simonsson och företagsgymnasten Stina Winbladh har fått utökade uppdrag inom ramen för den lokala avsiktsförklaringen.

Foto: Region Kalmar län

Fler hälsoinspiratörer, högre friskvårdsbidrag och en satsning på att öka kompetensen om psykisk ohälsa. Det är tre av de saker som Region Kalmar län har gjort med stöd av en lokal handlingsplan för friskare arbetsplatser.

Planen togs fram gemensamt av parterna och klubbades av landstingsstyrelsen i juni 2017. Bakgrunden var regionens ökande sjuktal och inspiration kom från parternas centrala avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser från 2016. HR-strategen Hans-Peter Eriksson var den som fick uppdraget av dåvarande landstingets ledning.

En lokal avsiktsförklaring togs fram i en partsgemensam central samverkansgrupp som jobbade enligt principen – först kartlägga och sedan föreslå åtgärder. Resultatet blev en handlingsplan för perioden 2019-2021 med åtta utvecklingsområden och 28 konkreta åtgärder.

Hans-Peter Eriksson, HR-strateg Region Kalmar län.Hans-Peter Eriksson ser stora fördelar med att initiativet kom från dåvarande landstingsledning. När det har krävts resurser har politikerna ofta sagt ja. Ibland har de till och med vässat innehållet i förslagen.

Ett sådant exempel är friskvårdsbidraget där fullmäktige höjde summan från förslagets 1600 till 1800 kronor.

När kartläggningen visade att allt fler medarbetare upplevde psykisk ohälsa avsatte de pengar till handledning och två nya tjänster vid företagshälsovården i Västervik och Kalmar.

Nära samarbete med fackliga parter

Christel Malmström är undersköterska vid resursenheten på Oskarshamns sjukhus och skyddsombud för Kommunal. Carl Wyckman är trafikledare inom Kalmar läns trafik och huvudskyddsombud i Vision. Båda deltar också i den centrala samverkansgruppen.

Både hon och Carl Wyckman är överens med Hans-Peter Eriksson om att samarbetet mellan arbetsgivare och fack har fungerat mycket bra. En viktig orsak är att man länge har haft en partsgemensam utbildning kring SAM och OSA.

Bra att kunna luta sig mot den centrala avsiktsförklaringen.

– Ingen HR-strateg eller arbetsgivare skulle kunna ta fram en lokal avsiktsförklaring som får effekt, utan att ha parterna och företagshälsan med sig. Att vi känner varandra väl gjorde att fackets representanter kunde ta ut svängarna, säger Hans-Peter Eriksson som ser ”stötandet och blötandet” som en fördel i arbetet.

Något som Carl Wyckman från Vision håller med om:

– Jag kände mig bekväm i alla diskussioner och det kändes extra bra att kunna luta sig mot den centrala avsiktsförklaringen.

Färre medarbetare per chef

Att höja friskvårdbidraget var en viktig fråga för Vision.

– Eftersom bara drygt hälften av alla anställda utnyttjar bidraget ville vi göra det mer attraktivt, säger Carl Wyckman som fått mycket positiv feedback från medlemmarna efter höjningen till 1800 kronor per år.

Carl Wyckman, huvudskyddsombud, Vision.Antalet medarbetare per chef är en annan av Visions hjärtefrågor. Frågan har diskuterats länge. Till fackets glädje justerade regionfullmäktige förslaget om max 35 till max 25 medarbetare per chef i handlingsplanen.

– Eftersom vi har flera chefer bland våra medlemmar, handlar det också om deras arbetsmiljö, säger Carl Wyckman.

Men det kommer att dröja innan förslaget blir verklighet.

Det är ett första steg och eftersom det kräver ökade resurser funderar regionen nu, enligt Hans-Peter Eriksson, på möjligheten med delat ledarskap och nya sätt att stötta cheferna.

Christel Malmström, huvudskyddsombud Kommunal För Christel Malmström och Kommunal är det viktigast att arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Därför är det extra viktigt att facket är med under hela processen.

– Det är vi som vet hur jobbet fungerar på arbetsplatserna.

300 hälsoinspiratörer

Flera åtgärder i handlingsplanen handlar om eget ansvar, organisation och prioriteringar. Att ha arbetsmiljö som punkt på alla arbetsplatsträffar, ta upp hälsofrågor vid medarbetarsamtal och införa tobaksfria arbetsplatser kostar inget extra.

För att öka intresset för friskvård säger handlingsplanen att regionen ska ha minst 300 hälsoinspiratörer och nätverk på alla arbetsplatser. För att nå dit har en halv tjänst inom företagshälsovården öronmärkts för att arbeta med detta.

Andra åtgärder för att öka kompetensen när det gäller arbetsmiljö är att:

 • utbilda i hälsofrämjande schemaläggning
 • sprida goda exempel på hälsofrämjande arbetsplatser
 • föra in ett hälsofrämjande perspektiv i chefs- och ledarutbildningar
 • utbilda chefer, fackliga företrädare och skyddsombud i rehabilitering, arbetsanpassning och försäkringsstöd

Bara några månader efter det att handlingsplanen klubbades tog politikerna i personalutskottet steget från ord till handling och gick en gemensam arbetsmiljöutbildning.

Samverkansgruppen följer upp

Våren 2019 rapporteras resultatet av arbetet till den centrala samverkansgruppen. Eftersom de flesta åtgärder tar tid gäller det, enligt Hans-Peter Eriksson, att ha tålamod och inte ge upp.

– Även om sjuktalen i regionen har sjunkit från 5,5 till 5,3 procent är det omöjligt säga exakt vad som beror på handlingsplanen. Men visst har den betydelse, konstaterar han och får medhåll av Christel Malmström.

– Att facket deltar i uppföljningen av handlingsplanen är en garanti för att frågor om arbetsmiljö inte hamnar i skymundan, säger hon.

Tips för en lokal avsiktsförklaring

 • Hämta inspiration från den centrala avsiktsförklaringen.
 • Utgå från ett politiskt uppdrag.
 • Samarbeta – arbetsgivare, fack och företagshälsa.
 • Betona det som håller oss friska.
 • Våga tänka fritt.
 • Bryt ned handlingsplanen i konkreta åtgärder.
 • Betona att alla åtgärder inte kostar pengar.
 • Ge inte upp – att vända en trend tar tid.

På suntarbetsliv.se finns material för att komma igång

Lokal och central avsiktsförklaring

Här är Region Kalmars handlingsplan i 8 punkter:

 1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro.
 2. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet
 3. Landstingshälsan som företagshälsovård
 4. Ta tillvara medarbetarnas engagemang / stimulera till eget ansvar
 5. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen
 6. Rehabilitering vid sjukdom och olycksfall – nya vägar tillbaka
 7. Ökad kompetens inom arbetsmiljöområdet
 8. Genomförande och uppföljning

Du hittar hela Region Kalmars handlingsplan här.
Handlingsplanen bygger på parternas centrala avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Text: Birgita Klepke