Vad är samverkan?

21 september 2021 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Samverkan är en ständigt pågående dialog på flera nivåer i organisationen.

Dialogen handlar om arbetsmiljön och verksamheten.

Samverkan ger medarbetarna delaktighet och inflytande. Den tar tillvara deras erfarenheter inför beslut.

Kvinna som arbetar i vården ler mot en kollega.
Samverkan börjar i dialogen mellan medarbetare och chef. Även arbetsplatsträffarna är en del av samverkan. Målet är att få till en god arbetsmiljö och verksamhet.

Foto: Maskot / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Samverkan är en ständigt pågående dialog på flera nivåer i organisationen.

Dialogen handlar om arbetsmiljön och verksamheten.

Samverkan ger medarbetarna delaktighet och inflytande. Den tar tillvara deras erfarenheter inför beslut.

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare och fackliga organisationer.

Dialog är ett nyckelord när det handlar om samverkan. Samverkan sker i form av en ständigt pågående dialog på flera nivåer i organisationen. Det finns en plan för hur den här dialogen kan gå till. Planen, eller strukturen, följer organisationen och finns beskriven i olika samverkansavtal om arbetsmiljö.

För kommuner, regioner och kommunala företag finns ett centralt samverkansavtal som förklarar vad parterna kommit överens om hur de vill att samverkan ska gå till. Det centrala samverkansavtalet har tagits fram av representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer.

Det är inte bindande lokalt, utan parterna där kan välja att ta fram lokala samverkansavtal.

Lokala samverkansavtal är anpassade till den egna organisationen och uppdraget. I de samverkansavtalen kommer arbetsgivaren och facken överens om vilka frågor och vilka slags beslut som kan fattas i samverkan, till exempel på en arbetsplatsträff eller i en samverkansgrupp.

Samverkan på flera nivåer

Samverkan sker på flera nivåer som kan beskrivas så här:

  • Direkt samverkan
  • Representativ samverkan
  • Representativ samverkan på högre nivåer

Samverkan mellan medarbetare och chef

Med direkt samverkan menas dialogen mellan medarbetare och chef. Utvecklingssamtalet är ett exempel. Det kan också vara ett annat samtal om hur något fungerar på jobbet och hur det skulle kunna förändras.

Arbetsplatsträffen eller personalmötet är också en viktig del av samverkan. Där har medarbetarna en dialog med varandra och med chefen om frågor som rör verksamheten och arbetsmiljön.

Det här är några exempel på frågor som passar att ta upp på arbetsplatsträffen:

  • Arbetsbelastning
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Planering av verksamheten

Det finns också frågor som inte hör hemma inom samverkan på arbetsplatsträffen. Dit hör till exempel frågor om enskilda medarbetares behov av rehabilitering och arbetsanpassning.

Samverkan mellan skyddsombud och chef

Medarbetaren kan alltid vända sig till skyddsombudet med frågor som rör arbetsmiljön. Då kan skyddsombudet som representant för medarbetaren lyfta frågan i samverkan med chefen.

Läs mer: Vad är ett skyddsombud?

Chefen och skyddsombudet har en tät dialog och regelbundna möten då de tillsammans jobbar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön. Det är en viktig anledning till att skyddsombud behövs.

Läs mer: Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

För att samverkan ska fungera och nå målen behöver chefen och skyddsombudet tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö och om hur de ska samverka. Samverkansavtalen brukar ta upp hur arbetsmiljöutbildningen ska gå till och hur ofta det är lämpligt att fräscha upp kunskaperna. Till hjälp för att få fart på arbetsmiljöarbetet i vardagen på arbetsplatsen finns chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg SAM-verkstan.

Samverkansgrupper på högre nivå

Förutom på arbetsplatsen finns samverkan även på högre nivåer i organisationen, till exempel förvaltningsnivå. Det brukar kallas för lokal samverkansgrupp eller något liknande. Det är arbetsgivaren och de fackliga organisationerna som utser vilka som ska representera dem i den lokala samverkansgruppen. Skyddsombud och huvudskyddsombud kan också finnas med där.

Samverkansgruppen på förvaltningsnivå tar upp frågor som rör hela förvaltningen. Hit kan skyddsombud lyfta frågor som inte gått att lösa på arbetsplatsen.

Dessutom finns en central samverkansgrupp. I den centrala samverkansgruppen ingår representanter för arbetsgivaren, till exempel personalchefen, och fackligt förtroendevalda. Även huvudskyddsombud brukar vara med i centrala samverkansgrupper.

Läs om hur Region Dalarna tog fram ett eget samverkansavtal.

Läs en artikel om ett annorlunda grepp i Lycksele för att stärka samverkan.

Läs om hur Laholm stärkte sin samverkanskultur.

Samverkan finns med i två lagar

Det finns även lagar som styr vad som gäller för samverkan: Arbetsmiljölagen, AML, och Medbestämmandelagen, MBL.

Enligt det centrala samverkansavtalet kan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna i ett lokalt samverkansavtal omhänderta både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL och den samverkan som regleras i AML i ett och samma avtal.

Mer stöd för samverkan

Illustration med två figurer som samtalar och en gemensam pratbubbla ovanför dem.Facken och arbetsgivaren centralt har tagit fram ett gemensamt stödmaterial om samverkan. Här kan du som är chef eller skyddsombud bland annat läsa mer om just din roll i samverkan.

Det finns även ett stödteam som kan hjälpa till om det uppstår problem inom samverkan. Här kan du läsa mer om parternas stödteam för samverkan.

Ska ni teckna ett lokalt samverkansavtal eller utvärdera det ni redan har? Här finns en guide till lokalt samverkansavtal.

Text: Anna Norrby