Vad är arbetsmiljölagen?

8 november 2021 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Alla anställda har rätt att må bra på jobbet. Arbetsmiljölagen finns till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen samverka med de anställda för att få en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket ser till att arbetsmiljölagen följs. En arbetsgivare som inte följer arbetsmiljölagen kan behöva betala böter.

Ung kvinna med kollegor vid konferensbord, tema arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Arbetsmiljölagen tar därför upp många olika aspekter, från fysisk miljö till stress, självbestämmande och mycket annat.

Foto: Maskot / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Alla anställda har rätt att må bra på jobbet. Arbetsmiljölagen finns till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen samverka med de anställda för att få en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket ser till att arbetsmiljölagen följs. En arbetsgivare som inte följer arbetsmiljölagen kan behöva betala böter.

För att du ska må bra, kunna utvecklas och vara säker på arbetet finns arbetsmiljölagen. Den är stommen i det regelverk som gäller för miljön på arbetet. Här får du veta vad lagen innebär.

Alla anställda har rätt att må bra på jobbet. Arbetsmiljölagen finns till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den ska också leda till en god arbetsmiljö i övrigt. Lagen omfattar all form av arbete, oavsett var det utförs och vem som är arbetsgivare.

Lagen trädde i kraft 1978 och har ändrats flera gånger sedan dess.

Brett innehåll i arbetsmiljölagen

Men vad innebär då en god arbetsmiljö? Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara “tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas. Arbetsförhållandena ska anpassas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar, alltså till att människor är olika.

Arbetet bör också ge möjlighet till variation, social kontakt, samarbete, personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och ansvar.

Som arbetstagare ska du också kunna medverka när den egna arbetssituationen utformas och förändras.

Sund och säker miljö

Allt kring arbetet ska utformas så att arbetstagaren inte riskerar ohälsa eller olycksfall. Miljön ska vara sund och säker och arbetslokaler lämpliga vad gäller exempelvis luft, ljud och ljus. Personalutrymmen för hygien, måltider och vila ska finnas, anpassade efter arbetets art och personalens behov, liksom första hjälpen vid olycka eller sjukdom.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och leder arbetet för en bättre arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetstagarna och göra allt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Dessutom ska arbetsgivaren

  • instruera och informera de anställda för att undvika risker
  • se till att det bedrivs lämplig anpassning och rehabilitering
  • anlita den företagshälsovård som behövs

Som arbetstagare ska du medverka i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter och använda skyddsutrustning samt rapportera risker som upptäcks.

Sker i samverkan

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen samverka med arbetstagarna för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Samverkan sker i det löpande arbetet. På arbetsplatser med minst fem anställda ska det dessutom finnas skyddsombud som företräder de anställda. Vid fler än femtio anställda ska det finnas en skyddskommitté. Skyddsombuden ska övervaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav.

Skyddsombud har rätt att stoppa farligt arbete som innebär omedelbar risk för liv och hälsa. Som arbetstagare ska du genast säga till din arbetsgivare eller ditt skyddsombud om arbetet är farligt.

Läs mer: Vad är ett skyddsombud?

Komplement till arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen drar upp riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet. Men lagen är ganska allmänt formulerad för att passa alla arbetsplatser. Den kompletteras därför av:

  • Arbetsmiljöförordningen, som underlättar tolkning av arbetsmiljölagen på vissa områden. Den innehåller bland annat bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som är detaljerade regler för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. De arbetas fram tillsammans med arbetsgivare och fackförbund och preciserar vad som gäller för olika branscher och på olika områden.

Arbetsmiljölagen – tillsyn och straff

Det är Arbetsmiljöverket som ser till att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs. Myndigheten inspekterar arbetsplatser.

Om en arbetsgivare inte följer lagen kan Arbetsmiljöverket meddela föreläggande eller förbud, även förenat med vite. Vite är en avgift som arbetsgivaren måste betala om den inte följer Arbetsmiljöverkets beslut. Andra möjliga påföljder är sanktionsavgift samt straff i form av böter och fängelse.

Om någon skadar sig på arbetet eller får en yrkessjukdom och det beror på missförhållanden i arbetsmiljön kan det röra sig om arbetsmiljöbrott. Bestämmelser kring arbetsmiljöbrott står i brottsbalken och brottet prövas i domstol. Arbetsmiljöbrott kan ge böter eller fängelse för en eller flera personer inom arbetsgivarens organisation.

Annat som styr

Utöver arbetsmiljölagen finns fler lagar som påverkar dina villkor på arbetet och din arbetsmiljö. En är arbetstidslagen. Den bestämmer hur mycket du får arbeta, hur arbetet kan förläggas och rätten till pauser och raster.

Kränkande särbehandling i arbetslivet regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö men kan också regleras i diskrimineringslagen beroende på orsak.

Vid arbetsskador gäller arbetsskadeförsäkringen, som ingår i socialförsäkringsbalken.

Oftast finns också kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund som reglerar villkor på jobbet.

Kort om arbetsmiljölagen

  • Arbetsmiljölagen är en allmänt hållen ramlag. Den kompletteras av arbetsmiljöförordningen. Krav och skyldigheter preciseras sedan i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Från början handlade arbetsmiljölagen enbart om fysisk arbetsmiljö. Idag omfattas även psykiskt välmående och hälsa.

Vill du veta mer om arbetsmiljölagen?
I den här skriften finns både lagen och dess förordning samt kommentarer.

Arbetsmiljölagen i praktiken

Hos Suntarbetsliv finns flera verktyg som hjälper er att omsätta arbetsmiljölagen i praktiken.

Var ska ni börja? Gör en första kartläggning i arbetsgruppen med hjälp av verktyget Vår arbetsmiljö. Då ser ni vilka delar av arbetsmiljön ni behöver arbeta med på din arbetsplats.Illustration av checklista

Underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att använda checklistor, skyddsronder och mallar inom olika områden.

För chefer och skyddsombud som behöver en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete finns Arbetsmiljöutbildningen. Komplettera med OSA-utbildningen om organisatorisk och social arbetsmiljö. Gå utbildningarna tillsammans och höj kunskapen om ert ansvar enligt arbetsmiljölagen!

Sist men inte minst – använd SAM-verkstan, som är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få fart på arbetsmiljöarbetet i vardagen.

Text: Jeanette Neij