Följ upp er medarbetarenkät med dialog

5 september 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Medarbetarenkäter är ett sätt att undersöka vad medarbetarna tycker om sin arbetsmiljö.

De behöver följas upp på arbetsplatsen. Ett sätt är att prata om resultatet och bestämma tillsammans vad man vill behålla, och vad man vill ändra på.

I Västra Götalandsregionen finns en bra digital guide som kan ge stöd i det arbetet.

Guiden är öppen för alla att använda.

Kollegor på kontor har möte i konferensrum
En medarbetarenkät behöver följas upp. Det är samtalet om vad som kom fram som är det viktiga. Det finns bra metoder för att få igång den dialogen.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Medarbetarenkäter är ett sätt att undersöka vad medarbetarna tycker om sin arbetsmiljö.

De behöver följas upp på arbetsplatsen. Ett sätt är att prata om resultatet och bestämma tillsammans vad man vill behålla, och vad man vill ändra på.

I Västra Götalandsregionen finns en bra digital guide som kan ge stöd i det arbetet.

Guiden är öppen för alla att använda.

Medarbetarenkäter förpliktigar. När medarbetarna får berätta vad de tycker om arbetsmiljön, så ökar också förväntningarna på förändring. Därför behöver arbetsplatser följa upp medarbetarenkäterna. Västra Götalandsregionen har skapat en gedigen digital guide för det arbetet.

I Västra Götalandsregionen genomför man medarbetarundersökningar med alla regionens anställda en gång vartannat år. Resultatet används som utgångspunkt för att arbeta med arbetsmiljön i de olika förvaltningarna och arbetsplatserna, på alla nivåer. Det är också underlag för redovisning av arbetsmiljön för de politiskt förtroendevalda som styr regionen.

Till stöd för cheferna finns en guide som ger tips på hur de kan gå tillväga och vad de behöver tänka på inför, under och efter medarbetarundersökningen. Den är en del av arbetsmiljöguiden som ger stöd i stort för arbetsmiljöarbetet.

– Arbetsmiljöguiden har varit ett mångårigt arbete hos oss. Vår inbyggda företagshälsa har haft uppdraget att skapa guiden. De ska också upprätthålla den som ett stöd för våra chefer att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Camilla Nilsson, hr-strateg.

Guiden finns öppen på nätet

Hon sitter på koncernkontoret för hela Västra Götalandsregionen, och har ansvaret för att genomföra medarbetarundersökningen.

Guiden finns tillgänglig öppet på nätet, och är som ett smörgåsbord för olika sätt att undersöka arbetsmiljön. Den innehåller bland annat:

 • fakta om OSA, hälsofrämjande ledarskap, psykisk arbetsbelastning
 • tips på hur man kan jobba rent konkret med resultatet i arbetsgruppen

– Men jag gillar egentligen inte uttrycket resultat här. Svaren från medarbetarundersökningen är ett diskussionsunderlag. Det är samtalet mellan chef och medarbetare om vad som kom fram, som är det viktiga – att man jobbar med arbetsmiljön tillsammans. Det är ett arbete som görs lokalt på arbetsplatserna.

Camilla Nilsson, hr-strateg i Västra Götalandsregionen

Det viktigaste är att jobba lokalt med resultatet.

Camilla Nilsson, hr-strateg

Mer tips än instruktion

Guiden är medvetet utformad som tips, inte som någon instruktion alla måste följa.

– Vi jobbade tidigare mer styrt med kontroller att cheferna gjort vissa saker. Men vi har släppt det lite grann. Nu följer vi upp med lite mer öppna frågor till förvaltningarna hur de har jobbat med medarbetarundersökningen.

Ibland kommer kritik och önskemål från chefer: ”Vi kan inte hålla på och leta själva efter stöd för arbetsmiljöarbetet, säg till oss hur vi ska göra.”

– Men då svarar vi: ”Vi kan inte styra ovanifrån vad som behöver göras på respektive arbetsplats. Det behöver chef och skyddsombud göra tillsammans med medarbetarna.”

Varje arbetsplats har tillgång till sina resultat

Den senaste medarbetarundersökningen i Västra Götalandsregionen gjordes hösten 2022. Undersökningen genomfördes i oktober, avslutades i november, och två veckor senare släpptes resultatet.

– Regiondirektören har tillgång till alla resultat, förvaltningscheferna för den egna förvaltningen, enhetscheferna för den egna enheten osv.

Medarbetarundersökningen skapar en förväntan hos medarbetarna att jobba med resultatet, menar Camilla Nilsson.

– Och det är det vi försöker trumma ut nu, att vi har ett eget verktyg i och med guiden, för att jobba med resultatet.

Jobba lokalt med resultatet

Vad är viktigast att tänka på när man följer upp?

– Det är att jobba lokalt med resultatet. Att man inte bara tittar på de röda siffrorna och hur man vill jobba med dem, utan också på de gröna: vad är våra styrkor? Vad är viktigt för oss att behålla? Vad vill vi göra för att behålla dem? I guiden säger vi också just att gruppen ska vara med och prioritera vad som är viktigast att jobba med.

Medarbetarundersökningen är inte det enda sättet att undersöka arbetsmiljön. Snart blir det möjligt för arbetsplatserna att genomföra lokala så kallade pulsmätningar. Andra sätt att undersöka arbetsmiljön är skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.  Det finns också stöd för att undersöka arbetsmiljön och jämföra med patientsäkerheten.

Verktyg och stöd

Medarbetarenkät - ett sätt att undersöka arbetsmiljön

Medarbetarenkäten är ett sätt av flera metoder att undersöka arbetsmiljön. Resultaten ger underlag som kan användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarenkäter

 • Genomförs på olika nivåer (från kommun- och regionövergripande nivå till förvaltnings- och arbetsplatsnivå)
 • Ger en övergripande bild av hur medarbetarna upplever verksamheten
 • Resultaten sammanställs och återkopplas till medarbetarna
 • Eventuella åtgärder förs in i en handlingsplan

Så kan ni jobba med resultatet från enkäten

Analysera resultatet

Chef och skyddsombud analyserar resultatet tillsammans. Jämför med resultatet från förra medarbetarundersökningen.

Analysera resultatet så snart det är möjligt. Fokusera på:

 • Styrkor (friskfaktorer) dvs det som fungerar bra och behöver stärkas.
 • Förbättringsområden (riskfaktorer) d.v.s. det som behöver förbättras.

 

 Jobba med resultatet i arbetsgruppen

Ta fram tre prioriterade frågor – tänk då på det här:

 • Prioritera frågor som ni själva kan påverka.
 • Har ni kvar frågor från den senaste handlingsplanen – räkna in dem i de prioriterade frågorna.
 • Minst en av de tre prioriterade frågorna bör vara från den aktuella undersökningen.

 

Så kan ni ta fram tre prioriterade frågor:

Prioritera tillsammans i smågrupper:

 • 1 fråga att värna om (grön post-it)
 • 1 fråga att förbättra (rosa post-it)
 • 1 fråga som är valfri (värna om eller förbättra)

Berätta för varandra vad ni kommit fram till.

Rösta i storgrupp om vilka frågor ni ska prioritera, till exempel genom att sätta streck vid de olika förslagen.

Gör en handlingsplan utifrån resultaten.

 

Tummen uppFölj upp

Arbeta med era prioriterade frågor regelbundet på arbetsplatsträffar och följ upp hur det går.

Läs mer om hur ni kan gå tillväga i Västra Götalandsregionens  Guide för arbetet med medarbetarundersökningen.

Porträtt av medarbetaren Åsa Hammar
Text: Åsa Hammar
Kontakt: [email protected]