En kvinna som lyssnar och en man som pratar engagerat vid ett bord.

Dialogen har huvudrollen på arbetsplatsträffen. Förbered er genom att se till att rätt personer deltar, rätt frågor tas upp – och att alla hänger med och kommer till tals.

Foto: Maskot / TT

Vad är en arbetsplatsträff?

Arbetsplatsträffen är ett forum för dialog och gemensamt arbete med frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa.

Arbetsplatsträffen, APT, är ett möte på jobbet. På arbetsplatsträffen har chefen, medarbetarna och skyddsombudet en dialog om sådant som är viktigt för verksamhetens utveckling och för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö.

Regelbundet tillfälle till dialog

Arbetsgivaren ska regelbundet ordna arbetsplatsträffar, APT. En del har APT varje månad, andra lite glesare än så. Arbetsplatsträffen kan äga rum på arbetsplatsen eller en annan plats om det passar bättre. Det går även bra att ordna digital arbetsplatsträff. Då behöver man se till att alla också kan delta digitalt – hitta lösningar som fungerar för alla.

Om verksamheten är sådan att det är svårt att hitta en tid när alla kan vara med samtidigt så kan man ha flera arbetsplatsträffar med samma innehåll, men vid olika tidpunkter.

Så här går det till

Ha en dagordning och tänk på att arbetsplatsträffens syfte är att ha dialog om verksamhetens utveckling och medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Medarbetarna och skyddsombudet kan också ge förslag till vad mötet ska handla om.

Ett sätt att ha dialog där alla kommer till tals är att först inleda med att berätta lite om ämnet som dialogen ska handla om. Ge även lite tid till egen reflektion och eftertanke innan dialogen börjar. Sedan kan det passa att dela upp deltagarna i smågrupper. Därefter kan grupperna berätta om sina tankar, uppfattningar och erfarenheter för hela gruppen.

Möbleringen kan också uppmuntra till dialog, till exempel med så kallad cafésittning där medarbetarna sitter vid mindre bord och vända mot varandra.

Dokumentera i protokoll

Chefen är ansvarig för att det skrivs minnesanteckningar. Men man kan turas om i gruppen att skriva. Eftersom minnesanteckningarna blir en dokumentation från mötet är det viktigt att alla som skriver också får lära sig hur man skriver, så att det blir rätt. Alla medarbetare ska kunna ta del av minnesanteckningarna efter mötet.

Frågor att ta upp på arbetsplatsträff

Det här är exempel på frågor som passar att ta upp på APT:

 • Verksamhetsfrågor, till exempel mål och uppföljning.
 • Arbetsmiljö och hälsa, till exempel att identifiera och förebygga risker.
 • Jämställdhet och mångfald.
 • Utveckling, planering och förändring.
 • Ekonomi och budget.
 • Facklig information vid behov.
 • Fyll på med kunskap

Arbetsplatsträffen kan också vara ett tillfälle för gruppen att tillsammans lära sig mer om sådant som kan utveckla verksamheten och arbetsmiljön. När chefen och medarbetarna har kunskaper om arbetsmiljön lägger det en grund för att tillsammans lättare till exempel kunna hitta och förebygga risker. Kunskap gör det också lättare att föra en dialog om vad som behöver utvecklas.

APT ingår i samverkanssystemet

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete står att det är praktiskt att i det systematiska arbetsmiljöarbetet utveckla de former för samarbete som redan finns, till exempel arbetsplatsträffar.

Det finns även kollektivavtal som tar upp vad som gäller för arbetsplatsträffen. Inom kommuner, regioner och kommunala företag har de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona tecknat Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Många arbetsgivare har även egna lokala kollektivavtal om samverkan. I det lokala samverkansavtalet finns ofta mer att läsa mer om hur arbetsplatsträffarna ska gå till hos just den arbetsgivaren.

Text: Anna Norrby, 05 januari 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?