En kvinna som lyssnar och en man som pratar engagerat vid ett bord.

Dialogen har huvudrollen på en arbetsplatsträff. Förbered er genom att se till att rätt personer deltar, rätt frågor tas upp – och att alla hänger med och kommer till tals.

Foto: Maskot / TT

Vad är en arbetsplatsträff (APT)?

En arbetsplatsträff är ett forum för dialog och gemensamt arbete med frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa.

En arbetsplatsträff, APT, är ett möte på jobbet. På en arbetsplatsträff har chefen, medarbetarna och skyddsombudet en dialog om sådant som är viktigt för verksamhetens utveckling och för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö.

Regelbundet tillfälle till dialog

Arbetsgivaren ska regelbundet ordna arbetsplatsträffar, APT. En del har APT varje månad, andra lite glesare än så. Arbetsplatsträffen kan äga rum på arbetsplatsen eller en annan plats om det passar bättre. Det går även bra att ordna digital arbetsplatsträff. Då behöver man se till att alla också kan delta digitalt – hitta lösningar som fungerar för alla.

Om verksamheten är sådan att det är svårt att hitta en tid när alla kan vara med samtidigt så kan man ha flera arbetsplatsträffar med samma innehåll, men vid olika tidpunkter.

Så går en arbetsplatsträff till

Ha en dagordning och tänk på att arbetsplatsträffens syfte är att ha dialog om verksamhetens utveckling och medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Medarbetarna och skyddsombudet kan också ge förslag till vad mötet ska handla om.

Ett sätt att ha dialog där alla kommer till tals är att först inleda med att berätta lite om ämnet som dialogen ska handla om. Ge även lite tid till egen reflektion och eftertanke innan dialogen börjar. Sedan kan det passa att dela upp deltagarna i smågrupper. Därefter kan grupperna berätta om sina tankar, uppfattningar och erfarenheter för hela gruppen.

Möbleringen kan också uppmuntra till dialog, till exempel med så kallad cafésittning där medarbetarna sitter vid mindre bord och vända mot varandra.

Dokumentera APT i protokoll

Chefen är ansvarig för att det skrivs minnesanteckningar. Men man kan turas om i gruppen att skriva. Eftersom minnesanteckningarna blir en dokumentation från mötet är det viktigt att alla som skriver också får lära sig hur man skriver, så att det blir rätt. Alla medarbetare ska kunna ta del av minnesanteckningarna efter mötet.

Frågor att ta upp

Det här är exempel på frågor som passar att ta upp på APT:

  • Verksamhetsfrågor, till exempel mål och uppföljning
  • Arbetsmiljö och hälsa, till exempel att identifiera och förebygga risker
  • Jämställdhet och mångfald
  • Utveckling, planering och förändring
  • Ekonomi och budget
  • Facklig information vid behov
  • Fyll på med kunskap

En arbetsplatsträff kan också vara ett tillfälle för gruppen att tillsammans lära sig mer om sådant som kan utveckla verksamheten och arbetsmiljön. När chefen och medarbetarna har kunskaper om arbetsmiljön lägger det en grund för att tillsammans lättare till exempel kunna hitta och förebygga risker. Kunskap gör det också lättare att föra en dialog om vad som behöver utvecklas.

APT ingår i samverkanssystemet

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete står att det är praktiskt att i det systematiska arbetsmiljöarbetet utveckla de former för samarbete som redan finns, till exempel arbetsplatsträffar.

Det finns även kollektivavtal som tar upp vad som gäller för en arbetsplatsträff. Inom kommuner, regioner och kommunala företag har de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona tecknat Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Många arbetsgivare har även egna lokala kollektivavtal om samverkan. I det lokala samverkansavtalet finns ofta mer att läsa om hur arbetsplatsträffarna ska gå till hos just den arbetsgivaren.

 

 Läs om en arbetsplats som utvecklat sina arbetsplatsträffar

caroline bergman, forskare på Institutet för stressmedicin i Göteborg  Läs också om forskning kring hur ni får bättre arbetsplatsträffar

Text: Anna Norrby, 05 januari 2021

Relaterade verktyg