Vad är arbetsmiljö?

20 mars 2021 Lästid: 13 min
Sammanfattning av artikeln

Arbetsmiljö brukar delas in i tre områden: fysisk arbetsmiljö, digital arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Arbetsmiljön är något som påverkas av individerna på en arbetsplats, av arbetsgruppen och av organisationen. Ofta kan man behöva jobba med arbetsmiljön på alla tre nivåer.

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren samverkar med skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöarbetet.

Det finns lagar och föreskrifter som beskriver en bra arbetsmiljö och hur man gör för att komma dit. Hos Suntarbetsliv finns mycket stöd för att skapa en bra arbetsmiljö i samverkan.

Leende kvinnlig förskolelärare sitter på en bänk med flera förskolebarn i utomhusmiljö.
En bra arbetsmiljö kan vara att ha en rimlig arbetsbelastning, tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen, och en god samtalston mellan varandra på arbetsplatsen. 

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Arbetsmiljö brukar delas in i tre områden: fysisk arbetsmiljö, digital arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Arbetsmiljön är något som påverkas av individerna på en arbetsplats, av arbetsgruppen och av organisationen. Ofta kan man behöva jobba med arbetsmiljön på alla tre nivåer.

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren samverkar med skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöarbetet.

Det finns lagar och föreskrifter som beskriver en bra arbetsmiljö och hur man gör för att komma dit. Hos Suntarbetsliv finns mycket stöd för att skapa en bra arbetsmiljö i samverkan.

Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet. Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra, och om de digitala system vi arbetar i. Det handlar också om hur arbetet är organiserat.

Arbetsmiljö kan handla om många olika saker. Därför brukar man dela in frågan om arbetsmiljö i tre olika områden:  

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö handlar om sådant som lokaler, ventilationljus, ljud och hjälpmedel på en arbetsplats. Att ha en bra fysisk arbetsmiljö kan till exempel vara att ha hjälpmedel för att rätt kunna lyfta och flytta patienter, god ventilation i lokalerna där man vistaseller bra belysning vid sitt skrivbord.  

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö handlar om de delar av arbetet som sker i digitala system. Det gäller datorer, IT-program, uppkoppling, och hur man hanterar gränsen mellan arbete och fritid när det går att bli nådd digitalt även utanför arbetstid.  

I en bra digital arbetsmiljö är tekniken välfungerande. Ddigitala systemen är anpassade både för de som ska använda dem, och för verksamhetens behov. 

Det finns också överenskommelser på arbetsplatsen om när under dygnet som det är accepterat att bli kontaktad digitalt.  

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten. 

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen. Hit hör även kommunikation i digitala forum som till exempel mejl, sms, chatt och liknande. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön beskriver arbetsgivarens ansvar för en bra arbetsmiljö inom tre områdenarbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling 

En arbetsplats som har en bra organisatorisk och social arbetsmiljö kan innebära att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning, scheman med utrymme för tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen, och en god samtalston mellan varandra 

Individ, grupp, organisation

Man brukar också prata om arbetsmiljö som något som påverkas av individ, grupp och organisation.  

Om det till exempel är stressigt och hög arbetsbelastning på en arbetsplats kan det gå att påverka på flera nivåer. 

 • Som individ: Som individ kan man i viss mån lära sig hantera sin egen stress. Om det behövs ska chefen hjälpa till att prioritera vad som är viktigast att hinna med. Det kan också vara viktigt att tänka på hur man bemöter sina arbetskamrater även i stressiga situationer.  
 • Som grupp: Man kan ta upp frågan om hög arbetsbelastning i sin arbetsgrupp, till exempel på en arbetsplatsträff, och prata med varandra om hur man kan stötta varandra på bästa sätt.  
 • Som organisation: Närmaste chef eller skyddsombud kan lyfta frågan om hög arbetsbelastning till de som leder verksamheten. Då kan arbetsgruppen få hjälp att göra något åt de organisatoriska orsaker som ligger bakom stressen.  

Bra arbetsmiljö ger hög kvalitet på verksamheten

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan en bra arbetsmiljö och en hög kvalitet på den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen. Det kan till exempel gälla:  

 • en sjuksköterska i hemsjukvården som har tillgång till bra bärbar belysning så att hen kan undersöka en patient på ett säkrare sätt. 
 • en lärare som har nära till sin rektor för att få stöd att utveckla sin undervisning. 
 • en biståndshandläggare som jobbar hemifrån och har tillgång till digitala system som är lätta att använda och säkra för de klienter hen arbetar med.  

Arbetsgivaren har ansvaret

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en bra arbetsmiljö.

Vi är varandras arbetsmiljö

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är alltid arbetsgivarens. Men det är viktigt att alla på en arbetsplats är involverade i arbetsmiljöarbetet och känner till sin roll och sitt ansvar. Vi är varandras arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska samverka om arbetsmiljöarbetet med skyddsombud och medarbetare på arbetsplatsen.  Det finns också möjlighet för arbetsgivaren att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till chefer eller andra personer i organisationen.  

Arbetsmiljöverket inspekterar

Alla anställda har rätt till en bra arbetsmiljö. Det finns lagar och föreskrifter som beskriver vad som är en bra arbetsmiljö, och hur man ska göra för att komma dit.  

I Arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Föreskrifterna ges ut av Arbetsmiljöverket, och där finns preciserat vad som gäller för till exempel buller, arbetsbelastning och arbetsplatsens utformning. De har också inspektörer som besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra och arbetsmiljöarbetet fungerar. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns också stöd för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. 

Suntarbetsliv har stöd

Suntarbetsliv har stöd för att skapa en bra arbetsmiljö i samverkan. Stödet riktar sig främst till chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön i kommuner, regioner och kommunala bolag.  

Arbetsmiljöutbildningen
Arbetsmiljöutbildningen är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefer och skyddsombud går den tillsammans. 

OSA-utbildningen
OSA-utbildningen är en grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. Chefer och skyddsombud går den tillsammans. 

OSA-kollen
Stöd att förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Innehåller kunskap och aktiviteter för grupper. 

Vår arbetsmiljö
Stärk det som fungerar bra och förbättra det som fungerar mindre bra. Undersök hur ni tillsammans ser på hur ni har det och prioritera vad ni vill jobba vidare med. Används till exempel på arbetsplatsträffar. 

SAM-verkstan
Chefens och skyddsombudet gemensamma verktyg för att få fart på arbetsmiljöarbetet i vardagen.

Stressdialogen
Stressdialogen ger stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur man kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen. 

Prehabguiden
Prehabguiden vänder sig till chefer, medarbetare och skyddsombud. Stödjer en främjande syn på arbetsanpassning och ger stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering 

Digironden
Digi-ronden bidrar till att få igång dialogen om den digitala arbetsmiljön. Verktyget stödjer ett systematiskt arbete i samverkan. 

Friskfaktorlabbet
Ni lär känna friskfaktorerna, får syn på vilka som fungerar väl och vilka friskfaktorer som behöver utvecklas.

Skyddsronder och checklistor
Checklistor, skyddsronder och mallar som underlättar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  

Suntarbetsliv vänder sig till chefer och skyddsombud inom kommuner, regioner och kommunala företag. Bakom Suntarbetsliv står de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona. 

Ta hjälp av Suntarbetsliv

Suntarbetsliv har stöd för ett arbetsmiljöarbete i samverkan.

Här hittar du:

Jobba med friskfaktorer

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. De flesta av dem handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön: 

 • En rättvis och transparent organisation
 • Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 • Delaktighet och inflytande
 • En väl utvecklad kommunikation och återkoppling
 • Prioritering av arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer om hur ni kan använda er av friskfaktorerna i arbetsmiljöarbetet 

Se en film om att må bra på jobbet

Text: Åsa Hammar