Anpassa arbetet med Prehabguiden

16 november 2020 Lästid: 4 min
En grupp människor sitter och samtalar leende med varandra runt ett soffbord.
Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden innehåller vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Här finns bland annat stöd för en dialog i arbetsgruppen, om synen på hälsa och ohälsa.

Foto: Kristofer Samuelsson / Suntarbetsliv

Alla kan bli sjuka eller ha perioder när arbetsförmågan inte är på topp. Då gäller det att hitta hållbara lösningar. Nu finns Prehabguiden – ett stöd för er på jobbet att hantera det.

Prehabguiden är ett digitalt stöd för arbetsanpassning och rehabilitering. Stödet har tagits fram av Suntarbetsliv.

Projektledare för Prehabguiden.– Arbetsanpassning och rehabilitering är ett stort område som kan kännas ganska snårigt att överblicka. Men nu finns Prehabguiden, ett lättillgängligt verktyg som ger konkret stöd till de som är involverade.

Det säger Susann Jansson, projektledare på Suntarbetsliv, som ansvarat för att ta fram verktyget.

Prehab är ett ganska okänt men användbart begrepp, tycker hon.

– Pre handlar om att arbeta förebyggande, i det här sammanhanget för att människor inte ska bli sjukskrivna. Rehab handlar om att ge stöd i arbetsplatsinriktad rehabilitering. Men egentligen handlar alltihop om att anpassa arbetet efter var och ens förutsättningar.

Arbetsanpassning arbetsgivarens ansvar

Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att anpassa arbetet kan till exempel vara att en medarbetare får ett eget schema, får göra en uppgift i taget utan att bli störd, eller får nya arbetsredskap eller hjälpmedel. I Prehabguiden finns många exempel på olika sorters anpassningar.

Det är arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetet till var och ens förutsättningar. Men det ska göras i samverkan. Därför vänder sig Prehabguiden till personer i tre olika roller: chefer (och HR), skyddsombud och medarbetare.

Stöd för samtal

Prehabguiden är uppdelad i tre faser:

 • Att förebygga sjukfrånvaro
 • Att vara mitt i sjukskrivning
 • Att planera för en hållbar återgång

– Stödet i processen är en stor och viktig del i Prehabguiden, säger Susann Jansson.

För varje fas finns samtalsstöd, med förslag på frågor och tips på vad som kan vara bra att tänka på inför, under och efter ett möte mellan chef och medarbetare.

Med hjälp av ett test kan medarbetaren själv skatta balansen mellan krav och förmåga i arbetet. Resultatet av det testet kan användas som utgångspunkt för samtalet mellan chef och medarbetare.

Tanken är att genom dialogen öka omtanken och förståelsen för varandra

Det finns också tre gruppaktiviteter i Prehabguiden, tänkta att få igång en dialog i arbetsgruppen. Varje gruppaktivitet har en film som dialogstartare.

– Tanken är att genom dialogen öka omtanken och förståelsen för varandra i arbetsgruppen, säger Susann Jansson.

Hur kan man till exempel hjälpas åt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos arbetskamrater? Och hur man ska bemöta någon som är på väg tillbaka efter en sjukskrivning?

Filmer för dialog

I en Veta mer-del kan man hitta fakta om bland annat vanliga orsaker till sjukskrivning, olika typer av anpassningar och lagar och regler inom området.

Innehållsansvarig för Prehabguiden.Sara Göransson, innehållsansvarig för Prehabguiden, har tagit del av forskning inom området och haft mycket kontakt med Prehabguidens målgrupper.

– Jag har intervjuat hr-personer, chefer, skyddsombud och medarbetare med egen erfarenhet av att vara långtidssjukskrivna. Vi har också stämt av arbetet med dem på vägen. Deras erfarenheter och kunskap har varit väldigt viktiga för hur vi utformade verktyget, säger hon.

Mycket stöd för förebyggande

Prehabguiden är utvecklad på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn. Den är en del av parternas avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Representanter för både fack och arbetsgivare har varit med och påverkat innehållet.

Ombudsman på Kommunal,Peter Larsson, ombudsman på Kommunal, är stolt över resultatet.

– Det fina med det här partsgemensamma arbetet är att vi har samma mål – att hålla folk friska, säger Peter Larsson.

Utredare på SKR.Anders Westlund, utredare på Sveriges Kommuner och Regioner, är också nöjd.

– Jag tycker det har blivit ett jättebra verktyg, inte minst att det finns så mycket stöd för att arbeta förebyggande. Med hjälp av det kan många medarbetare slippa hamna i sjukskrivning och rehabilitering, säger han.

Prehabguiden

Prehabguiden är ett verktyg för arbetsanpassning och rehabilitering.

Verktyget vänder sig till:

 • chefer och hr
 • skyddsombud
 • medarbetare

Klicka här för att utforska verktyget!

Så kan ni arbetsanpassa

Forskning visar att arbetsplatser med ett aktivt rehabiliteringsarbete och som arbetar förebyggande med arbetsanpassningar är friskare arbetsplatser.

 • Agera på tidiga signaler
 • Ha tydliga och etablerade rutiner
 • Ha regelbunden kontakt
 • Ha rutiner för samarbete med andra parter
 • Lär av erfarenheter

Lär er mer om arbetsanpassning i Prehabguiden

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering från 1994. Nya föreskrifter börjar gälla den 1 juni 2021. De nya föreskrifterna kommer att ha mer fokus på arbetsanpassning på arbetsplatsen.

Text: Åsa Hammar