Så fick de en bättre kommunikation på jobbet

28 februari 2022 Lästid: 7 min
Lise Lott Karlsson och Kotaiba Kholi
En bra relation är grunden för bra samverkan, tycker både skyddsombudet Lotta Karlsson och enhetschefen Kotaiba Kholi. Med hjälp av friskfaktorerna har deras redan goda relation blivit ännu bättre.

Foto: Suvad Mrkonjic

Ett arbete med friskfaktorer har gett tydlig effekt på dagliga verksamheten i Oskarshamn. Nu kommer fler till tals på mötena, och personalens engagemang har ökat. På andra verksamheter i kommunen är suget stort att få dra igång.

När veckobrevet landar i mejllådan kollar en del medarbetare på den dagliga verksamheten slutet extra noga. Där finns musiktips från världens alla hörn. Det är enhetschefen Kotaiba Kholi som bjuder in till nya upplevelser samtidigt som han mejlar ut veckans viktigaste information.

Lotta Karlsson, Oskarshamn

– Jag lyssnar på allt! Tänk att du skulle ha så bra musiksmak, det hade jag aldrig trott, säger arbetscoachen och skyddsombudet Lotta Karlsson. 

Med ett lite överraskat skratt bestämmer sig Kotaiba Kholi för att även en dubbel komplimang är en komplimang. Och att bjussa på sig själv är en del i hans sätt att bli den chef han vill vara.

Han och Lotta Karlsson började i september 2021 att jobba med friskfaktorn Kommunikation och återkoppling, tillsammans med övriga chefer i Socialförvaltningen och med stöd av Suntarbetslivs Resursteam.

Teamet stödjer kommuner och regioner som vill jobba aktivt med att förbättra sin arbetsmiljö och utveckla verksamheten. Metoden är att arbeta med åtta friskfaktorer; varje verksamhet får själv avgöra vilka friskfaktorer som behöver utvecklas.

Sedan nyår 2022 jobbar de med en friskfaktor till: Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap. 

Snabb effekt

Effekterna i arbetsgruppen har kommit snabbt, trots att det de gjort varit ganska enkelt. Det består bland annat i hur Kotaiba Kholi börjar och avslutar möten – att sätta ramar för hur och när man talar, och att underlätta för alla att yttra sig. Och också i att se till så att alla har samma information. Det som tidigare var slumpvis mejlutskick varje dag, har idag samlats till nämnda veckobrev.Kotaiba Kholi

– Ingen är längre rädd att missa information. Mötena är bättre, fler vågar prata. När alla får säga sitt ökar engagemanget och motivationen. Bara att vi tagit upp frågor om transparens, delaktighet och feedback har gjort att de som inte tidigare vågat ta plats har blivit stärkta, berättar han.

Mötena är bättre, fler vågar prata.

Oskarshamns kommun sökte stöd från Resursteamet för att få hjälp att genom en bättre arbetsmiljö sänka sjukfrånvaron. Det har varit en del av en mer omfattande satsning på arbetsmiljön.

– Vi hade ett stort batteri med saker vi ville göra, men på grund av pandemin har vi inte kunnat jobba med alla delar. Men workshops med Resursteamet kunde vi köra digitalt. Det var oerhört bra att få den draghjälpen, säger processledaren Mia Berkeskär.

Stort intresse för friskfaktorer

Intresset för att lära sig arbeta med friskfaktorer har varit jättestort, flera förvaltningar ville vara med från början. Socialförvaltningen drog det längsta strået. Här ville man egentligen att alla skyddsombud skulle delta, vilket inte var praktiskt möjligt. Det landade i att varje chef fick med sig ett skyddsombud, för att på så sätt skapa en jämn fördelning. Sammantaget blev det 90 personer. 

Vi ska tillsammans arbeta för en bättre arbetsmiljö

Mia Berkeskär konstaterar att det var mycket värdefullt för samverkan att få med så många skyddsombud från början:

  Vi ska ju tillsammans arbeta för en bättre arbetsmiljö. Därför var det så bra för oss att få utgå från ett ”vi-tänk” när vi nu ska sprida arbetet med friskfaktorer i arbetsgrupperna. Att skyddsombud och chefer delar den här erfarenheten och kunskapen, och kan hjälpas åt jämbördigt.

Fördelar arbeta digitalt

Hon tycker att det funnits flera fördelar med ett digitalt genomförande jämfört med fysiska träffar:

– Framför allt kunde fler vara med. Och det var lätt att dela upp i smågrupper som inte störde varandra, det blev otroligt intensiva diskussioner i grupperna. De ville ofta inte sluta prata. Vi fick avbryta dem. 

Friskfaktorn Kommunikation och återkoppling är nu i mars avklarad i Socialförvaltningen, och arbetet med nästa friskfaktor har redan smugits igång på flera håll. Apt-kit för varje friskfaktor är under produktion. 

– Det innehåller powerpoints med definitioner av friskfaktorerna, bland annat. Och filmer och diskussionsunderlag som jag hämtat från Suntarbetsliv, säger Mia Berkeskär.

Suget efter att få vara med är starkt. Räddningstjänsten började arbeta med friskfaktorn Delaktighet och påverkan parallellt med att Resursteamet körde igång sina workshops med Socialförvaltningen. Och förskolorna var ivriga, så de är redan igång med friskfaktorn Kommunikation och återkoppling. 

Stark framgångsfaktor

I Resursteamet är verksamhetsutvecklare Charlotte Jonzon glad över det driv hon ser.

– Oskarshamn har snabbt tagit eget ägarskap för hela processen. Det är en stark framgångsfaktor att de själva, utan vårt stöd, sätter igång friskfaktorarbetet i övriga delar av kommunen.

Längst har dagliga verksamheten i Oskarshamn kommit. Här finns 26 anställda som är uppdelade i tre block. På blockmöten, apt och morgonmöten har tid avsatts för att arbeta med friskfaktorn Närvarade, tillitsfullt och engagerat ledarskap, och Kotaiba Kholi och Lotta Karlsson leder mötena tillsammans. 

Vi delar med oss av vår egen resa.

Materialet hämtar de från Suntarbetsliv. 

– Vi tar delar av det vi själva arbetat med, på workshopparna med Suntarbetslivs Resursteam. Och så delar vi med oss av vår egen resa för att göra det mer lättbegripligt, berättar Lotta Karlsson.

Parallellt har medarbetarna fått reflektionsövningar med frågeställningar som de kan titta på enskilt. De handlar om hur man själv kan bidra till förändring genom att ändra sitt eget beteende. 

– Beteendeförändring kräver självinsikt och jag tror att det är viktigt att man får de verktygen till hjälp att fundera över såna saker som ”Hur är jag i gruppen? Hur uppfattas jag?” 

Peppande att dela samma synsätt

Lotta Karlsson har varit skyddsombud och arbetsplatsombud på den dagliga verksamheten i bortåt tjugo år. För henne kom workshoparna om friskfaktorer som en fin bekräftelse på det egna perspektivet på arbetsmiljöarbete, samtidigt som det var peppande att alla i Socialförvaltningen fick ta del av samma synsätt:

Bra relation till chefen har alltid varit viktigt för mig

– En bra relation till chefen har alltid varit viktigt för mig. Att vi inte ska hitta fel på varandra utan att jobba metodiskt i SAM. Och att vi tillsammans kan lägga undan prestige och ta det som kommer efter vägen på ett sakligt sätt.

Nästa steg är att presentera en plan för hur arbetet med friskfaktorer ska fortskrida under året. Kotaiba Kholi ser fram emot fortsättningen och betonar att arbetet stärker en redan bra samverkan.

– Som chef har jag ett stort ansvar för arbetsmiljön, därför är jag lyckligt lottad som har Lotta! För henne är vårt sätt att jobba med friskfaktorer självklarheter. Det gör oss två starkare, och vi gör det här tillsammans. 

Lise Lott Karlsson och Kotaiba Kholi

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

Läs mer i faktarutorna under artikeln.

Låg sjukfrånvaro med åtta friskfaktorer

De åtta friskfaktorerna är de faktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation, för att hålla en låg sjukfrånvaro.

 1. Rättvis och transparent organisation
 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. Kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Här får du veta mer om friskfaktorerna.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
 • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl till här till Studio Friskfaktor!

Sju tips för att arbeta på egen hand

 • Var tydligt med syftet med friskfaktorerna
 • Avsätt tid på APT och andra möte
 • Håll friskfaktorerna aktuella  i arbetsvardagen
 • Påminn om att vi är varandras arbetsmiljö
 • Ge tid till självreflektion
 • Påminn om frågan: vad gör jag för att bidra?
 • Chef och skyddsombud bör vara bra förebilder

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorlabbet för att komma igång med friskfaktorerna.

Text: Marika Sivertsson