FAS

För ett hållbart arbetsliv

Från FAS-avtal till dialogverktyg

FAS Dialogverktyg är ett stöd för organisationer som vill arbeta med samverkan och dialog som grund för en god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Ursprunget är FAS 05-avtalet, ett centralt avtal som tydliggör hur chef, facklig företrädare och medarbetare tillsammans arbetar aktivt för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Ett nytt avtal, Samverkansavtal | SKR, trädde i kraft 1 november 2017. Avtalet är framtaget av SKR och de fackliga parterna tillsammans. Lokalt arbetar ni fram ett avtal utifrån era utmaningar och förutsättningar och använder sedan FAS Dialogverktyg som stöd för att arbeta enligt avtalet.

Engagemang och eftertanke

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för verksamhet och arbetsmiljö och för att lyckas i det arbetet är det viktigt att medarbetarna är delaktiga. Hos medarbetarna finns kunskap om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras på arbetsplatsen. Tankar och frågor behöver lyftas i olika former av samtal, för att framgångsrikt förbättra arbetsmiljön och utveckla verksamheten. Materialet FAS Dialogverktyg är utformat för att skapa engagemang och lust i arbetsgruppen att ha en dialog om den egna verksamheten och den egna arbetssituationen. Verktyget bidrar till att kunna prata även om frågor som annars kanske inte tas upp eller upplevs som svåra att prata om. Övningarna lockar till skratt, igenkänning och eftertanke och skapar en välvillig upplevelse i arbetsgruppen.

Vill du veta mer om FAS?

Frågor om arbetsmiljö ska hanteras på rätt nivå, så nära de som berörs som möjligt. För mer information om vad händer i det lokala FAS-arbetet, kontakta din arbetsgivare eller fackliga organisation på lokal nivå.

Läs artikel Nytt samverkansavtal om arbetsmiljö