Nytt samverkansavtal om arbetsmiljö

14 november 2017 Lästid: 5 min
Arbetsmiljörådets medlemmar, som förhandlat fram ett nytt samverkansavtal. Gruppbild tagen snett från sidan/uppifrån. halvbild på nio personer som tittar in i kameran.
Det nya samverkansavtalet har slutits mellan arbetsmarknadens parter i Arbetsmiljörådet. Där möts parterna från SKL och de fackliga organisationerna inom kommun- och landstingssektorn regelbundet för att diskutera arbetsmiljö och träffa överenskommelser.

Foto: Åsa Hammar

Ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö har nu slutits mellan parterna. Avtalet ersätter det tidigare avtalet FAS05, och började gälla den 1 november.
– Det här är ett modernt avtal med en tydlig koppling mellan samverkan, arbetsmiljö och verksamhet, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det nya samverkansavtalet presenterades vid en partsgemensam pressträff hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 7 november. Där deltog förutom Jeanette Hedberg också Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal, och Maria Andrén Bergström, vice ordförande i Akademikeralliansens förhandlingsdelegation.

Några förbättringar med det nya avtalet är, enligt parterna:

  • Avtalet har en enklare struktur och tydligare text
  • Samverkan, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö vävs samman
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens roll lyfts fram mer
  • De olika nivåerna i samverkanssystemet klargörs tydligare

Samverkan för ett modernt arbetsliv

närbild på Jeanette Hedberg. Allvarlig min, rödbrunt hår i pagefrisyr, ser in i kameran. Samverkan är ett sätt att ta sig an verksamhets- och arbetsmiljöfrågor som passar moderna organisationer på svensk arbetsmarknad, menar Jeanette Hedberg, SKL.

– Ska vi klara välfärdens utmaningar så måste vi ta vara på alla inblandades kompetens och engagemang, säger hon.

Det har också varit viktigt för parterna att avtalet är lätt att förstå och ta till sig.

– Det är ganska stor omsättning på både chefer och skyddsombud i våra branscher. Det kräver tydligare skrivningar och en mer pedagogisk text, säger Maria Andrén Bergström.

Viktigt få igång samverkan på lokal nivå

Ett nytt samverkansavtal har diskuterats av parterna på central nivå en längre tid, inom ramen för Arbetsmiljörådet. Det tidigare avtalet FAS05 var bra när det slöts 2005, och blev en injektion för arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting, menar Johan Ingelskog, Kommunal.

Porträtt av johan ingelskog, ljusblå skjorta, kort hår, småler och ser in i kameran.– Men de senaste åren har vi upplevt att inflytandet på arbetsplatserna inte har fungerat som det var tänkt. Besluten fattas ofta långt från verksamheten, trots att det är medarbetarna som kan och vet mest om verksamheten.

Det har också funnits en otydlighet i avtalet om hur man ska koppla ihop arbetsplatsträffarna med samverkansgrupperna. Vad ska hanteras på arbetsplatsnivå, och vad ska hanteras på samverkansnivå?

– Om vi får igång en samverkan mellan lokala chefer och skyddsombud så kan vi på arbetsplatsnivå börja diskutera till exempel heltid, återhämtning, hur man ska hantera brukare som har särskilt stora behov.

Många kommuner, landsting och regioner har lokala samverkansavtal som bygger på FAS05. De fortsätter att gälla. Men parterna har en förhoppning att det nu sluts nya lokala avtal om samverkan, med det nya centrala samverkansavtalet som grund.

– Vi ser framför oss att parterna i kommuner, regioner och landsting nu sätter sig ner och bygger modeller för samverkan som passar dem lokalt, säger Johan Ingelskog.

Målet skyddsombud på alla arbetsplatser

Det nya samverkansavtalet reglerar bland annat de olika rollerna och uppdragen för arbetsplatsträffar och för samverkansgrupper på olika nivåer. Det reglerar också hur vissa paragrafer i arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen kan ersättas av samverkan i samverkansgrupper.

Målet är skyddsombud på alla arbetsplatser, och att få till stånd arbetsplatsträffar där medarbetarna blir lyssnade på och får utrymme att själva lägga förslag om förbättringar av verksamhet och arbetsmiljö.

För de frågor som behöver diskuteras på verksamhetsnivå är tanken att det ska ske i lokala samverkansgrupper med skyddsombud, förtroendevalda och chefer.

– Jag hoppas att vi inom två år har fått igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, inom alla sektorer. Parterna har bra trygghetssystem för när olyckan är framme, men det förebyggande arbetet är viktigast, säger Johan Ingelskog.

Att följa upp och utveckla samverkansavtalet är en del av parternas avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

På bilden ovan syns deltagarna i Arbetsmiljörådet, som har förhandlat fram samverkansavtalet.
Bakre raden från vänster: John Nilsson, Pacta, Jeanette Hedberg, SKL, Johan Ingelskog Kommunal , Markus Furuberg, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (SSR), Eva-Lotta Nilsson, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision).
Främre raden från vänster: Caroline Olsson SKL, Karin Rhenman OFRS förbundsområde Läkare, Peter Henriksson OFRs förbundsområde Lärarnas Samverkansråd (Lärarnas Riksförbund), Annelie Söderberg OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet), Maria Andrén-Bergström AkademikerAlliansen.
Saknas på bilden: Mathias Åström OFRs förbundsområde Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet) , Torbjörn Bidebo, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Fysioterapeuterna), Lena Byström, Kommunal.

Nytt med nya samverkansavtalet

  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Avtalet har fått en enklare struktur.
  • Avtalet förtydligar hur samverkan ska ske på olika nivåer – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Avtalet fastslår att samverkan ersätter förhandlingsskyldighet och informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen.

Text: Åsa Hammar

Verktyg på samma tema