FAS Dialogverktyg

För ett hållbart arbetsliv

Planera framåt och följ upp arbetet med FAS Dialogverktyg

Att föra strukturerade samtal, där alla får komma till tals, föder idéer som leder till att saker förändras. Att redan vid beslutet om att jobba med FAS Dialogverktyg planera för en uppföljning ökar chanserna att alla deltar aktivt och ser nyttan med övningarna.

Fördela rollerna

När ledningen förankrar syftet med arbetet initialt, ökar sannolikheten att resultatet efter arbetet med dialogverktyget blir bra.

Att rollerna i arbetsgruppen är fördelade, gör det tydligare att se vem som ansvarar för att föra processen framåt även efteråt, t.ex. genom att påminna om eller låta gruppen repetera en eller flera övningar.

Samtalsledaren kan vara den som bjuder in till engagemang, genom att fånga upp hur gruppen vill att dialogen ska hållas levande på arbetsplatsen.

Följ upp

Fortsätt gärna att samlas för samtal då och då eller upprepa övningarna efter ett år. Det är spännande att mäta vad som faktiskt händer i gruppen, hur ni uppfattar varandra och det arbete ni utför. Det ger ett värdefullt underlag att reflektera över och jobba vidare med.
Här är exempel på frågor i uppföljningsarbetet.

  • Vilket är ditt spontana omdöme om FAS Dialogverktyg?
  • Upplevde du övningarna som meningsfulla och relevanta för verksamheten?
  • Vilka förväntningar hade du på arbetet med dialogverktyget? Har dessa uppnåtts? I så fall hur? Om inte, vad beror det på?
  • Vilka behov av utveckling har ni skrivit upp på summeringsdukarna? Hur planerar ni att gå tillväga för att lyckas med detta?
  • Hur går ni vidare med utvecklingsarbetet?
  • Tror du att din arbetsgrupp kommer att ha nytta av att ha arbetat med verktyget? Om ja, på vilket sätt?
  • Upplevde du att arbetet med dialogverktyget var prioriterat och hade stöd från alla nivåer i organisationen?
  • Övriga reflektioner kring arbetet med dialogverktyget