FAS

För ett hållbart arbetsliv

Samtalet

I den här övningen funderar arbetsgruppen på hur de kan stärka inslagen av dialog i samtalen på arbetsplatsen.

Här får man chans att reflektera över förutsättningarna för dialog och delaktighet i beslutsfattande och verksamhetsutveckling. I likhet med de andra övningarna bör man dela upp deltagarna i mindre grupper om tre till fem i varje.

Debatt, diskussion eller dialog?

Övningen inleds med att deltagarna samtalar fritt kring begreppen debatt, diskussion och dialog. Vad är skillnaden mellan de olika begreppen? Vilken sorts samtal präglas den egna arbetsplats av?

Vanliga fallgropar

Därefter går man vidare till att studera de åtta illustrationerna och bildtexterna på spelplanen. De beskriver på ett lättsamt och pedagogiskt vis de fallgropar som man lätt hamnar i när man ska föra en dialog. Grupperna får tid till att samtala om och reflektera över de olika situationerna. Vad är det som går fel? Finns det några erfarenheter av liknande situationer? Vad kan man göra för att undvika dessa fallgropar?

Stärka inslaget av dialog

Utifrån resonemangen kring situationerna skapas en bra grund för att se över den egna situationen. Hur vill man ha det på den egna arbetsplatsen? Vad kan man göra för att att förbättra dialogen? Tillsammans tar gruppen fram förslag på vad man kan göra för att stärka inslaget av dialog i samtalen.

Individuell reflektion

Övningen avslutas med en individuell reflektion över hur man själv bidrar till en god dialog på arbetsplatsen.