Vad är en arbetsskada?

8 november 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

En arbetsskada kan vara skada som orsakas av en arbetsolycka eller en sjukdom eller smitta som beror på arbetet.

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Allvarliga arbetsskador ska också anmälas till Arbetsmiljöverket.

Det är viktigt att utreda vad som hänt och varför. Bästa sättet att förebygga är systematiskt arbetsmiljöarbete.

Porträtt på byggarbetare med hjälm, i bakgrunden byggarbetare går nerför trappa, tema arbetsskada.
Finns det risker i er arbetsmiljö som kan orsaka arbetsskada? Bästa sättet att förebygga är systematiskt arbetsmiljöarbete.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

En arbetsskada kan vara skada som orsakas av en arbetsolycka eller en sjukdom eller smitta som beror på arbetet.

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Allvarliga arbetsskador ska också anmälas till Arbetsmiljöverket.

Det är viktigt att utreda vad som hänt och varför. Bästa sättet att förebygga är systematiskt arbetsmiljöarbete.

En arbetsskada är en personskada eller en sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar räknas också som arbetsskada. Arbetsgivaren ska alltid anmäla arbetsskada.

Om du skadar dig genom en olycka på jobbet kallas det för en arbetsskada. Det gäller såväl olycka på den egna arbetsplatsen som när du är på tjänsteresa eller utbildning. Även en olycka på väg till och från arbetet räknas som arbetsskada.

En arbetsskada kan även vara sjukdom eller smitta som beror på arbetet. Sjukdomen kan vara antingen fysisk eller psykisk.

Olika typer av arbetsskada

Man kan alltså säga att det finns fyra typer av arbetsskada:

 1. Olycka i arbetet, till exempel halkolycka, klämskada, skärsår, chock efter hot om våld
 2. Färdolycka, till exempel trafikolycka, cykelolycka
 3. Arbetssjukdom, till exempel allergi mot ämne man arbetar med, inflammation i överbelastad led, psykisk ohälsa av långvarig stress
 4. Smittsam sjukdom, till exempel hepatit av oren nål

Arbetsskador klassas som allvarliga enligt Arbetsmiljölagen om de orsakar dödsfall, svårare personskada eller drabbar flera arbetstagare samtidigt. Orsakar arbetsolyckan exempelvis brutna ben, svår blödning eller skador på inre organ räknas den som allvarlig. Mindre allvarlig arbetsolycka kan vara en stukad fot efter att ha snubblat eller ont i ryggen efter att ha burit tungt. Läs mer om vad som klassas som allvarlig arbetsskada hos Arbetsmiljöverket.

I Afa Försäkrings arbetsskadestatistik räknas en arbetsskada som allvarlig om den orsakar sjukskrivning mer än 30 dagar och/eller medicinsk invaliditet. (Men även mindre allvarliga skador kan ge ersättning och bör anmälas.)

 

 

Kanske har du även hört ordet tillbud. Det är en ”nästanolycka”, alltså en händelse som hade kunnat leda till att någon skadas. Läs mer i artikeln Vad är tillbud?

Anmäl och utred arbetsskada

Råkar du ut för en arbetsskada – berätta för din chef. Arbetsgivaren måste enligt lag anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Är skadan allvarlig ska arbetsgivaren också anmäla till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska även anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Det är också viktigt att ni utreder skadan. Ta reda på vad som hände och varför. När, var, hur hände det? Hade något kunnat förhindra det? Kan det hända igen? Och vad behöver ni göra för att undvika det?

Arbetsgivare och skyddsombud kan gå igenom händelsen som orsakade skadan tillsammans. Kanske visar det sig att ni behöver förbättra era rutiner för att säkra arbetsmiljön. Bästa sättet att förebygga arbetsskador är systematiskt arbetsmiljöarbete. Undersök vilka risker för arbetsskador som kan finnas i er arbetsmiljö, åtgärda riskerna så långt det går och följ upp att åtgärderna fungerar.

Begära ersättning

Som medarbetare kan du ha rätt till ersättning för arbetsskada. Afa Försäkring försäkrar alla anställda som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal, vilket gäller anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Du måste själv göra en ansökan. Använd Arbetsskadeguiden, en gemensam tjänst från Försäkringskassan och Afa Försäkring.

Läs mer om arbetsskadeförsäkring och hur den fungerar.

Arbetsskada vid distansarbete

Oavsett var du utför ditt arbete ska en arbetsskada anmälas till Försäkringskassan. Men arbetsskadeförsäkringen gäller lite annorlunda vid distansarbete. För att få ersättning ska arbetsskadan ha direkt koppling till ditt arbete. Det innebär att du ska ha skadat dig när du utfört en arbetsuppgift. Olycksfallet ska dessutom inte till största del ha sin grund i privatlivet. Försäkringen gäller alltså inte om du skadar dig i hemmet i största allmänhet, exempelvis om du ramlar i trappan på väg till köket.

Arbetsolycka i hemmet kan exempelvis vara:

 • att snubbla på datorsladden till jobbdatorn
 • att ramla i trappan hemma under ett gående arbetssamtal
 • att trilla av skrivbordsstolen när du arbetar vid datorn

Visste du att...

…fallolyckor är den vanligaste allvarliga arbetsskadan enligt Afa Försäkrings arbetsskadestatistik? En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen 2021 berodde på att den drabbade halkat, snubblat, tappat balansen eller av någon annan anledning ramlat.

Här finns hjälp för att förebygga fallolyckor!

Så anmäls en arbetsskada

 • Berätta för din chef om du drabbas av en arbetsskada.
 • Innan arbetsskadan sedan anmäls till Försäkringskassan och eventuellt Arbetsmiljöverket bör chefen prata med skyddsombudet och dig som drabbats så att ni är överens om vad som hänt.
 • Arbetsgivaren anmäler arbetsskadan på webbplatsen Anmäl arbetsskada, Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma e-tjänst.
 • Läs även Så anmäler du en arbetsskada

Rapportera i KIA

Använd ett digitalt system för incidentrapportering. KIA-systemet är kommunernas webbaserade system för rapport av tillbud och arbets­skador. Systemet har utvecklats av Afa Försäkring i samarbete med arbets­marknadens parter.

Systemet ger en överblick över incidenter och gör det lättare att se mönster och hitta lösningar.

Ta hjälp av skyddsronder och checklistor

Illustration checklista.Förebygg arbetsskador genom systematiskt arbetsmiljöarbete!

Här finns stöd i form av skyddsronder, checklistor och mallar. Med hjälp av dem kan ni exempelvis undersöka er

 • fysiska arbetsmiljö
 • organisatoriska och sociala arbetsmiljö
 • digitala arbetsmiljö
 • arbetsmiljö inom området hot och våld

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]