Arbetsmiljöansvar – så funkar det

18 april 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren fördelar sedan arbetsmiljöuppgifter till olika befattningar i organisationen.

Det är viktigt att alla som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet har kunskaper, befogenheter och resurser för sina arbetsmiljöuppgifter.

Halvporträtt på leende kvinna med hjälm, skyddsväst och laptop, tema arbetsmiljöansvar.
Yttersta arbetsmiljöansvar ligger alltid på högsta ledningen, men du kan ha ansvar för arbetsmiljöuppgifter i din roll på arbetsplatsen.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren fördelar sedan arbetsmiljöuppgifter till olika befattningar i organisationen.

Det är viktigt att alla som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet har kunskaper, befogenheter och resurser för sina arbetsmiljöuppgifter.

Vems är ansvaret för hur vi har det på jobbet? Svaret kan verka solklart – eller rätt klurigt. Här reder vi ut allt om arbetsmiljöansvar. Testa själv vad du kan!

Tunga lyft, hög arbetsbelastning och risk för våld är exempel på risker i arbetsmiljön som kan orsaka skador eller annan ohälsa. Arbetsmiljöansvar innebär en skyldighet att jobba aktivt för att få bort eller minska samt förebygga sådana typer av risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Politikerna har arbetsmiljöansvar

Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Med det menas att det är högsta ledningen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. I kommuner och regioner är det de förtroendevalda politikerna, i kommunala företag styrelsen. De fördelar sedan arbetsmiljöuppgifter till olika befattningar i organisationen. Alla arbetsgivare måste enligt lag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Läs mer: Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Många får uppgifter i arbetsmiljöarbetet

Lagen beskriver inte hur fördelningen ska gå till eller vem som ska få olika uppgifter – det bestämmer varje enskild arbetsgivare. För kommuner och regioner kan uppgiftsfördelning se ut så här:

 • Kommun- eller regionfullmäktige fördelar ansvarsområden i arbetsmiljöarbetet till de olika politiska nämnderna.

⬇️

 • Nämnden fördelar uppgifter till förvaltningschefen.

⬇️

 • Förvaltningschefen fördelar uppgifter till chefer och arbetsledare så att de kan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Även enskilda medarbetare kan få arbetsmiljöuppgifter, till exempel om man arbetar med att samordna arbetsmiljö, upphandling eller hanterar kemikalier. Här kan du se exempel på fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

 

 

Enligt lag ska allt arbetsmiljöarbete ske i samverkan med medarbetare och skyddsombud, exempelvis i samverkansgrupper och på arbetsplatsträffar. Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Arbetstagare har heller inget formellt ansvar, men ska delta i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter, använda skyddsanordningar och rapportera faror i arbetet.

Krävs kunskap, mandat och resurser

För att hela kedjan ska fungera och politiker eller styrelse kunna ta sitt arbetsmiljöansvar behöver chefer och arbetsledare kunskaper, befogenheter och resurser för sina arbetsmiljöuppgifter. Resurserna kan handla om ekonomiska medel, utrustning och tid.

Högsta ledningen behöver också få återkoppling om att arbetsmiljöarbetet fungerat. Det kan de exempelvis få genom att ta del av årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Om arbetsmiljöansvaret brister

Så vad händer om en arbetsgivare inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar? Då kan Arbetsmiljöverket besluta att arbetsgivaren måste åtgärda bristen. Det kallas föreläggande. Ibland kan det vara kopplat till vite, som innebär att arbetsgivaren måste betala pengar om inte bristerna åtgärdas. I en del fall kan arbetsgivare också få betala en sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket kan också besluta om förbud, även med vite. Då tvingas arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet och som innebär fara för liv eller hälsa på arbetsplatsen.

Risk för straff vid olycka

Om någon omkommer, skadas, blir sjuk eller utsätts för allvarlig fara på arbetsplatsen för att arbetsgivaren slarvat med säkerheten kan det röra sig om arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöbrott regleras i brottsbalken och utreds av polis och åklagare. Såväl politiker som tjänstemän kan dömas till straff, som kan vara böter eller fängelse.

Arbetsmiljöbrott i näringsverksamhet, som kommunala affärsdrivande verksamheter, kan leda till företagsbot. Då behöver inte någon enskild person utses som skyldig.

 

Rätt eller fel?

Här följer fem påståenden om arbetsmiljöansvar. Se själv om du vet vad som är rätt eller fel!

 

1. Det går att delegera arbetsmiljöansvaret.

FEL
Det yttersta och juridiska ansvaret kan aldrig delegeras, men uppgifter i arbetsmiljöarbetet kan fördelas.

2. Den som har fått sig en arbetsmiljöuppgift tilldelad kan returnera den.

RÄTT
Om du saknar tillräckliga befogenheter, resurser eller kunskap för en viss arbetsmiljöuppgift kan du begära att få det – annars kan du frånsäga dig uppgiften. Dina övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår.

3. Som arbetsgivare har du inte ansvar för inhyrd arbetskraft.

FEL
Den som hyr in arbetskraft har ansvar för inhyrd personal samtidigt som personalens arbetsgivare har arbetsgivaransvaret.

4. Alla företag behöver inte dokumentera skriftligt hur de fördelar arbetsmiljöuppgifter.

RÄTT
Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio anställda i verksamheten. I kommuner och regioner är det obligatoriskt med skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

5. Som medarbetare har jag inget ansvar i arbetsmiljöarbetet.

FEL
Alla medarbetare är skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet, uppmärksamma risker och delta i förbättringar. Alla måste också följa föreskrifter och använda aktuella skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.

 

Läs mer:

7 tips – tänk på det här!
 1. Fördela arbetsmiljöuppgifter på tillräckligt många medarbetare.
 2. Se till att de som får uppgifterna har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser. Kunskaperna gäller arbetsmiljöregler, risker, förebyggande åtgärder och arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö. Ta hjälp av Suntarbetsliv!
 3. Skriv ner fördelningen.
 4. Följ upp hur fördelningen fungerat och ingrip om något behöver förbättras.
 5. Låt fördelningen följa verksamhetsansvaret så att ingen uppgift hamnar mellan stolarna.
 6. Bestäm också vad som ska gälla vid sjukdom, semester och annan frånvaro.
 7. Informera berörd personal.

Källa: Så klarar du arbetsmiljöarbetet, SKR

Här finns stöd!

Hos Suntarbetsliv finns kostnadsfria utbildningar, verktyg och mycket mer för ert arbetsmiljöarbete. Med rätt kunskaper lägger ni grunden för en god arbetsmiljö. Ta en titt på:

Arbetsmiljöutbildningen – en grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete

Chefoskopet – rusta organisationen så att chefer får en bra arbetsmiljö och därmed kan göra sin del i arbetsmiljarbetet

OSA-kompassen – ger tydlig översikt och förståelse för föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

SAM-verkstan – få snurr på arbetsmiljöarbetet tillsammans i vardagen

Studio Friskfaktor – en digital programserie som ökar kunskapen om friskfaktorer och inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Sätt arbetsmiljö på agendan

Halvporträtt leende kvinna som tittar in i kameran, bakom står två kollegor.Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön. Undersök hur det är hos er med hjälp av ett snabbt och enkelt verktyg – Forskning på 5.

 • Se en kort film och läs lite om forskningen på området
 • Prata om hur det ser ut hos er
 • Se vad ni behöver jobba vidare med

Gå direkt till Forskning på 5 om styrelsens och politikers roll.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]