Så kan ni minska farlig jobbstress

2 maj 2023 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Stress på jobbet gör att många dör för tidigt.

Att kunna bestämma över sitt arbete minskar stressen.

Det visar en ny rapport som beställts av Arbetsmiljöverket.

 

Tandläkare fyller på material i skåp
Att få bestämma själv hur man utför sina arbetsuppgifter är viktigt. Bristande kontroll över arbetsuppgifterna ökar nämligen risken för ohälsa.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Stress på jobbet gör att många dör för tidigt.

Att kunna bestämma över sitt arbete minskar stressen.

Det visar en ny rapport som beställts av Arbetsmiljöverket.

 

Stress på jobbet kan leda till stor ohälsa. Och stressen har ökat i många yrken. Därför har det blivit allt viktigare att chefer har kunskap om hur man jobbar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det menar professor Bengt Järvholm, som kommit ut med en ny rapport om farlig stress i arbetslivet.

Var tredje kvinna och var fjärde man känner stress på jobbet enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Data från SCB visar att dubbelt så många har hög arbetsbelastning på jobbet nu som i början av åttiotalet.

– En orsak till ökad stress är troligen minskad kontroll över det egna arbetet. IT-system och olika styrsystem har minskat den personliga friheten. Det säger Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och ansvarig för en ny rapport som beställts av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket beställde rapporten som en uppdatering av två tidigare kunskapsöversikter om arbetsorsakad dödlighet som Bengt Järvholm tog fram tillsammans med andra forskare 2019. Nu ville myndigheten lyfta fram den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns roll för arbetsrelaterad dödlighet. Dessutom fick Bengt Järvholm uppdraget att se över forskningen om mobbning och arbetsrelaterade självmord.

Låg kontroll riskfaktor

Låg kontroll över arbetsuppgifter i kombination med hög arbetsbelastning har visat sig vara en riskfaktor för ohälsa. Den nya rapporten bekräftar det. Studier som rapporten hänvisar till tyder bland annat på att risken för självmordsförsök och självmord ökar om man saknar kontroll på jobbet. Tidigare forskning har visat en tydlig koppling mellan stress och hjärt-kärlsjukdom. I rapporten räknar man med att över 700 personer i Sverige får en för tidig död på grund av jobbstress.

Bengt Järvholm pekar på utbildning av chefer som en nyckelfaktor för att komma åt problemet.

– Det gäller att vi har chefer som kan leda personer så att de får kontroll över sitt eget arbete, säger han.

De flesta akademiker har liten eller ingen utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö och blir ändå ofta chefer. Bengt Järvholm föreslår att arbetsmiljökunskap ska läras ut i alla akademiska utbildningar.

– Det gäller att man förstår som chef att egenkontroll är produktivt, säger han.

Viktigt att kunna prata öppet

Han pekar på att alla – arbetsgivare, anställda och samhället i stort – tjänar på att den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön blir bättre. Dessutom gör en bra arbetsmiljö att det är lättare att rekrytera och behålla personal.

Det krävs också kunskaper om verksamheten när man arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, menar Bengt Järvholm. För att utveckla arbetet för exempelvis barnmorskor så att deras egenkontroll ökar behöver man veta hur deras vardag på jobbet ser ut, hur de arbetar och vilka utmaningar de står inför.

Mobbning är ett stort problem

Undersökningar visar också att nästan var tionde svensk mobbas på jobbet. Mobbning på jobbet orsakar psykisk ohälsa och kan bidra till självmord, enligt rapporten. Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier fördubblar självmordsrisken.

Bengt Järvholm betonar att det är viktigt att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön för att komma tillrätta med mobbning. Arbetsplatsen behöver ha tydliga och uppdaterade riktlinjer och policyer och det behöver vara möjligt att prata öppet om trakasserier och kränkningar.

Snabbfakta

Visste du att...

Psykosocial arbetsmiljö är hur vi mår, trivs och är mot varandra på jobbet.

I dag använder många i stället begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

OSA delas in i områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Läs mer i artikeln ”Vad är OSA?”.

Kort om rapporten

Rapportens namn
Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige.

Författare
Professor Bengt Järvholm, Umeå universitet.

Utgivare
Arbetsmiljöverket

Uppdraget var att uppdatera kunskapen om arbetsrelaterad dödlighet i Sverige, utifrån två tidigare rapporter från Arbetsmiljöverket.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Några fakta ur rapporten

  • 3 000 personer varje år dör för tidigt på grund av jobbet. Det gäller såväl olyckor som sjukdomar.
  • Stress på jobbet bidrar till över 700 för tidiga dödsfall varje år.
  • Nästan var tionde svensk mobbas på jobbet. Det är lika vanligt för både män och kvinnor.
  • Antalet dödsolyckor i arbetslivet minskar.

Se tidiga signaler på ohälsa

Hur märks tidiga signaler på ohälsa? I den här filmen tipsar Åsa Stöllman, psykolog och doktorand, om man bör vara uppmärksam på.

Filmen ingår i Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden. Klicka här för att komma till verktyget!

Text: Michael Nyhaga