FORSKNING PÅ 5

Förebygg fallolyckor – vanligaste arbetsskadan

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador?
  • Har du tänkt på att snubbla och halka kan räknas som fallolyckor?
  • Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?
Kaffekopp välter

Veta mera

Alla kan falla – få pratar om det

Uppmärksamma risker, prioritera frågan och ta eget ansvar. Arbetsplatser där det fungerar förebygger fallolyckor. Men att snubbla, halka eller ramla på jobbet ses ofta som en “ickefråga” i arbetsmiljöarbetet. Detta trots att 11 000 personer skadas i fallolyckor varje år.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Uppmärksamma vad fallolyckor är
  • Upptäck risker i arbetet
  • Jobba förebyggande
  • Uppmuntra alla att ta ansvar

Fallrisker är en arbetsmiljöfråga

I forskningsprojektet fann man att det är ovanligt att prata om fallrisker som en arbetsmiljöfråga, och att det ofta saknas ett förebyggande arbete. Många som drabbas arbetar inom vård, förskola och fritidsverksamhet, även om fallolyckor förekommer i alla verksamheter. Trots att det är en arbetsmiljöfråga lägger en stor del av de drabbade ansvaret på sig själva.

Vad är en fallolycka?

Forskarna menar att det behövs kunskap och förståelse för vad fallolyckor är. En vanlig missuppfattning är nämligen att halka, snubbla och ramla inte räknas som en fallolycka om det sker i samma nivå, trots att dessa står för nästan tre fjärdedelar av alla fallolyckor och kan leda till långa sjukskrivningar.

Förebygg fallolyckor

Alla behöver uppmärksamma och rapportera risker i vardagen. Det handlar om att i samverkan på olika nivåer i organisationen arbeta systematiskt för att förebygga fallolyckor. Alla har ett ansvar och behöver bidra.

Minska risken för fall med rätt åtgärder och rutiner

Det bästa är att kombinera organisatoriska, tekniska och individuella åtgärder i det förebyggande arbetet. Arbetsgrupper behöver veta varför fallolyckor inträffar och prata om vilka risker som finns på arbetsplatsen. Det är viktigt att tydliggöra regler och rutiner som minskar risken för fallolyckor. Frågan behöver också prioriteras i organisationen.

Om forskningsprojektet

Ansvarig för projektet ”En interventionsstrategi för att minska fallolyckor i vården” var Ann-Beth Antonsson. I projektet fanns också Sanny Shamoun och Lisa Schmidt. Samtliga från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsrapport: Förebygga fallolyckor

Dialog

Prata om hur ni förebygger fallolyckor hos er!

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Fallolyckor är de vanligaste orsakerna till arbetsskador, men de går att förebygga.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Har det skett några fallolyckor på vår arbetsplats?

Fråga 2

Vilka risker för fallolyckor finns hos oss?

Fråga 3

Vad kan vi göra tillsammans för att förebygga att det händer?

Fråga 4

Vad kan var och en av oss göra?