DIALOGSTARTARE

Förebygg fallolyckor – vanligaste arbetsskadan

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador?

  • Har du tänkt på att snubbla och halka kan räknas som fallolyckor?

  • Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?

Kaffekopp välter

Veta mera

Alla kan falla. Få pratar om det.

Uppmärksamma risker, prioritera frågan, ta eget ansvar. Arbetsplatser där det fungerar förebygger fallolyckor. Men att snubbla, halka eller ramla på jobbet ses ofta som en “ickefråga” i arbetsmiljöarbetet.

Varje år skadas 11 000 personer i fallolyckor. Många som drabbas arbetar inom vård, förskola och fritidsverksamhet, även om det förekommer i alla verksamheter.

Sanny Shamoun är forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon har tillsammans med sina kollegor tagit del av forskning och intervjuat personer som har råkat ut för en fallolycka inom vården. Deras analys visar att det är ovanligt att prata om fallrisker som en arbetsmiljöfråga. Dessutom saknas ofta ett förebyggande arbete. En stor del av de drabbade lägger ansvaret på sig själva.

Forskarna menar att det behövs kunskap och förståelse för vad fallolyckor är. En vanlig missuppfattning är att halka, snubbla och ramla i samma nivå inte räknas som en fallolycka, trots att dessa står för nästan tre fjärdedelar av alla fallolyckor och kan leda till långa sjukskrivningar.

Det går att arbeta förebyggande. Det bästa är att kombinera organisatoriska, tekniska och individuella åtgärder. Först och främst behöver frågan prioriteras i organisationen. Arbetsgrupper behöver veta varför fallolyckor inträffar och prata om vilka risker som finns på arbetsplatsen. Det är viktigt att tydliggöra regler och rutiner som minskar risken för fallolyckor. Alla behöver uppmärksamma och rapportera risker i vardagen. Sist men inte minst handlar det om att i samverkan på olika nivåer i organisationen arbeta systematiskt för att förebygga fallolyckor. Alla har ett ansvar och behöver bidra.

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Titta på filmen om forskningen! Ta sedan hjälp av frågorna nedanför och reflektera i mindre grupper. Aktiviteten fungerar i alla verksamheter. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Nedräkningen för nästa fråga startas automatiskt. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.
Fråga 1
Har det skett några fallolyckor på vår arbetsplats?
Fråga 2
Vilka risker för fallolyckor finns hos oss?
Fråga 3
Vad kan vi göra tillsammans för att förebygga att det händer?
Fråga 4
Vad kan var och en av oss göra?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni lärt er mer om fallolyckor och risker för fallolyckor hos er. Ni har kanske identifierat några områden ni behöver jobba vidare med? För att få till en förändring är det viktigt att hålla dialogen igång. Prata ihop er: Vad är nästa steg för er? Behöver ni fortsätta dialogen eller fördjupa med andra delar?

Här nedan finns tips på verktyg för att göra riskbedömning och en artikel om hur man kan träna för att minska risken för skador vid fall.

Längst ner på sidan finns även olika checklistor som ni kan använda i det fortsatta arbetet med att förebygga fallolyckor hos er.

Lycka till!

Fördjupning

Läs mer om forskningen och ämnet

Hand håller i mobil.