Tillit i arbetslaget ger säkrare vård

22 juni 2021 Lästid: 4 min
Leende kvinna i vårdarbetskläder sitter på knä och pratar med äldre man i rullstol.
Tillit i ett arbetslag handlar om att våga göra rätt. Finns en sådan tillit, finns också utrymme att prata om riskerna vid till exempel en patientförflyttning, visar en ny studie.

Foto: Johnér Bildbyrå

Tillit i arbetsgruppen ökar säkerheten inom vården. I en ny studie visar Charlotte Wåhlin och hennes forskarlag på betydelsen av stöd och tillit, och vilka konsekvenserna kan bli av bristen på det.

Om medarbetare i arbetsgrupper slutar rapportera incidenter och risker, försvinner en kugge i det maskineri som ska göra arbetsdagen säker. Och det är precis vad som kan ske om åtgärder uteblir, efter en vårdskada eller arbetsskada.

I en ny studie har Charlotte Wåhlin och hennes forskarlag undersökt dels medarbetares handlingar vid incidenter, dels arbetsgruppens och ledningens handlingar, samt de känslor som är förknippade med det.

I undersökningen framkommer att så gott som alla medarbetare som varit involverade i incidenter där en patient skadats känner skuld, och ibland skam. De undrar om de agerat korrekt, om skadan var deras fel.

Den som själv har skadats i arbetet känner istället sorg och ilska över de konsekvenser hen drabbats av, som värk i kroppen, eller stressrelaterad ångest.

Våga prata om risker

–  Vi har undersökt både patientsäkerhetsperspektivet och arbetsmiljöperspektivet, vilket är ovanligt. Det vi ser är att det är viktigt att det finns tillit i arbetsgruppen och till chefen, så att man vågar prata om de risker som finns på båda områdena. Och vi har fått en tydlig indikation på att de här frågorna behöver mer uppmärksamhet, säger Charlotte Wåhlin.

Ett av citaten i publikationen lyder: ”Det var bara att köra. Det var liksom…jag tänkte inte alls på mig själv att någonting kanske skulle kunna gå snett, utan det var bara patienten i fokus”. (sjuksköterska).

Det är vanligt att vårdpersonal har stort fokus på patientens säkerhet, men inte på sin egen, konstaterar Charlotte Wåhlin.

Studien är den senaste publikationen inom forskningsprojektet PAWSS, där 34 medarbetare inom vården har berättat om sammanlagt 71 incidenter.

I resultatet sticker två saker ut: betydelsen av tillit i arbetslaget, och de starka känslor som är förknippade med incidenterna och hur de har hanterats.

Riskacceptans kan bero på stress

Även frågan om riskacceptans har visat sig vara viktig – det vill säga ett sammanhang där risker blir normaliserade. Anledningarna till det kan vara flera, men ofta beror det på stress, eller på hur chefen hanterar riskerna.

– Det vi har studerat är själva incidenten där vårdpersonal eller patient skadar sig, med fokus på vad som händer efteråt. Det hör ihop: vi har sett att betydelsen av tillit i teamet och till ledningen behöver finnas både före, under och efter en incident, förklarar Charlotte Wåhlin.

Hon exemplifierar med en fallolycka; en sjuksköterska kommer in i ett rum. Där ligger en person på golvet, bredvid står en medarbetare. Vad sjuksköterskan gör beror på graden av tillit respektive riskacceptans i arbetslaget.

Tillit handlar om att våga göra rätt.

– Tillit handlar om att våga göra rätt. Hen kan stanna upp och ta reda på vad som har hänt. Lägga en kudde under och hämta hjälp. Eller, om riskacceptansen är högre, flytta patienten utan att tillräckligt med personal är tillgänglig.

Incidenter behöver följas upp

Tilliten till arbetslaget handlar om tilltron till varandras kompetens. Tilliten till chefen handlar om tilltro till att man följer upp incidenter och dokumentation på arbetsplatsen, och att medarbetare får stöd att våga berätta, och att bearbeta händelsen efteråt.

– Studien visar att det är otroligt frustrerande och att det väcker mycket ilska när chefen inte bryr sig. Det är A och O att chefen stärker sitt team i att prata om risker och händelser. Andra yrkesgrupper får debriefing så snart något hänt, men ett sådant system behöver utvecklas på många vårdarbetsplatser.

Chefens roll viktig för tillit

Hon anser att det i studien finns mycket att hämta för fortsatt forskning. Framför allt hur man skapar tillit i arbetslagen, men också hur lärandet i organisationen kan öka. Det studien i sig visar är att chefens roll är oerhört viktig, och att förmågan att bygga tillitsfulla arbetslag bör utvecklas i utbildningar i chefsprogram. I övrigt poängterar Charlotte Wåhlin att nödvändiga lagar och regler redan finns på plats:

– Använd dem. Gör verkstad av intentionen! Det görs inte av sig självt, det vet vi ju alla.

Om studien

Titel
Health care workers experiences of workplace incidents that posed a risk of patient and worker injury: a critical incident technique analysis.

Forskare
Charlotte Wåhlin, Emma Nilsing Strid, Axel Ros, Susanne Kvarnström

Institution
Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland

Finansiär
Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS)

Period
2020

Här hittar du studien.

Studien är en del av forskningsprojektet PAWSS.

Här hittar du mer att läsa om PAWSS. 

Så bygger ni tillit i teamet

Empati, kompetens och ansvarstagande skapar tillit i teamet. Här är Charlotte Wåhlins bästa tips för att bygga den:

Tips för chefen och skyddsombudet:

  • Synliggör och värdesätt säkerhet i gruppen
  • Genomför regelbundna riskbedömningar
  • Lyft frågorna i vardagen och på APT
  • Tydliggör ansvarsområden
  • Säkerställ att arbetsutrustning finns tillgänglig
  • Satsa på utbildning som tillämpas i praktiken
  • Skapa möjlighet till handledning

 

För medarbetare som jobbar direkt med patienter och brukare:

  • Ge stöd till dina arbetskamrater
  • Kommunicera mera
  • Var lyhörda för varandras behov

Text: Marika Sivertsson