Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

18 januari 2021 Lästid: 6 min
Två personer påväg ner för en stege på en vattencistern
På Sandviken energi finns det många risker att hantera, och därför genomsyrar säkerhetstänket allt. Det berättar arbetsmiljöingenjör Ulrika Paulsen och skyddsombudet Sebastian Grönblad.

Foto: Pernilla Wahlman / TT

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk allt vi gör”, säger skyddsombudet Sebastian Grönblad.

Sandviken energi har många strängar på sin lyra. Fjärrvärme, el, gata, bredband, vatten och avlopp, bland annat. Med allt detta kommer också risker för de anställda. Allt från kemikalier till buller, elektricitet och faror i trafiken. Och, så klart, även ”vanliga” risker som stress och kränkande särbehandling.

Men koncernledningen tyckte att det var för lite fokus på säkerhetsfrågan, och att de fick in för lite incidentrapporter. Därför bestämde de sig 2017 för att påbörja en säkerhetsresa.

De började använda ENIA, som är energibolagens variant av AFA Försäkrings incidentrapporteringssystem IA. De utbildade chefer och skyddsombud och hade workshops med medarbetarna. Dessutom införde de en årlig enkät för att mäta säkerhetsklimatet.

Numera är säkerhetstänket en väl förankrad del av vardagen.

­­­– Allt vi gör nu genomsyras av vårt säkerhetstänk, säger skyddsombudet Sebastian Grönblad.

En man i gula varselkläder står utomhus och lutar armen mot ett staket.

I början av 2019 anställde man också en arbetsmiljöingenjör för att jobba med säkerheten. Det var Ulrika Paulsen som fick jobbet.

– När jag anställdes så fick vi en person som har tid att driva de här frågorna på heltid.

Satte ljuset på OSA-frågor

Ulrika Paulsen fortsatte med det arbete som koncernledningen hade startat. Hon satte, tillsammans med HR, också ljus på risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

– Vi har bland annat genomfört en grundutbildning i OSA-frågor för chefer och skyddsombud. Vi håller också på att ta fram nya värdegrundsord och en policy för kränkande särbehandling.

Sebastian Grönblad säger att de arbetar allt mer med de här ”mjukare frågorna”.

– Det börjar läggas allt mer fokus på det. Numera börjar vi alltid möten med en incheckning där alla berättar hur de mår. Om det är något i privatlivet som påverkar och så vidare. Kulturen håller på att förändras. Förut var det ganska hårt men nu kan man säga att ”det är lite mycket just nu”.

Incidentrapporteringen är grunden

En grundsten i allt detta systematiska arbetsmiljöarbete är incidentrapportering, vilket man gör med systemet ENIA.

– ENIA är ju klockrent. Det kostar ingenting och där finns allt samlat. Skyddsronder, riskbedömningar och incidentrapportering. Vi kan också få ut jättebra statistik från systemet, säger Ulrika Paulsen.

Tanken är att allt ska rapporteras in i systemet, ner till ”minsta lilla elstöt”. Risker och tillbud såväl som arbetsskador.

– Visst blir det lite merjobb . Men det har börjar förankra sig bland medarbetarna att säkerheten går först. Vi har tagit in extern personal som fixar reparationer och underhåll av systemen, och det frigör tid som kan läggas på det här, säger Sebastian Grönblad.

– Och för medarbetare går det ju ganska snabbt att knappa in en incident i ENIA-appen. Det är chefer och skyddsombud som gör det stora administrativa arbetet, fortsätter Ulrika Paulsen.

Hon berättar att även vissa externa entreprenörer har tillgång till systemet, så att de kan rapportera in risker med ”fräscha ögon”.

Ulrika Paulsen i gula varselkläder

Rapporteringen ger effekt

En stor framgångsfaktor för att medarbetarna ska tycka att det är värt att använda systemet är att de ser att det ger effekt.

– De har ju märkt att om de knappar in något i ENIA så händer det faktiskt saker. De får också vara med och påverka uppföljningen och åtgärderna, säger Sebastian Grönblad.

Några exempel på saker som har förändrats efter risk- och incidentrapporter är att man byggt om kemikaliehanteringen så att den numera är automatiserad istället för manuell. Man har åtgärdat snubbelrisker och bytt ut vingliga stegar mot arbetsplattformar. Man har infört bättre fallskydd och selar för arbete på höga höjder.

Och så har man åtgärdat mjukare risker. Det framkom bland annat att det fanns en hög arbetsbelastning hos chefer, på grund av en rad initiativ till insatser från olika håll. Det ledde till att man blev man bättre på att samordna och planera insatser.

Rapporterna ökar och olyckorna minskar

Effekterna går också att visa i siffror. Under 2019 ökade incidentrapporteringarna med 46 procent. Samtidigt minskade olyckorna med 16 procent. Och i bolagets egen säkerhetsenkät går siffrorna bara uppåt, för varje år som går.

En nyckel till framgång i säkerhetsarbetet har varit ett stort engagemang från ledningen – ett engagemang som har spridit sig ner genom organisationen.

– Det är väsentligt för att få till det på ett bra sätt. Det måste finnas en samsyn i de här frågorna, säger Ulrika Paulsen.

Sebastian Grönblad håller med:

– Vi har ett stort stöd från vår VD. Han säger att ”var inte rädda att avbryta verksamheten om det finns någon säkerhetsrisk. Även om det innebär en olägenhet för våra kunder i form av till exempel strömavbrott eller vattenavbrott”.

Han tycker att de, genom flitig kommunikation, har lyckats skapa förståelse för vikten av säkerhetsarbetet i alla led. Det tog bland annat in en föreläsare som berättade om en verklig arbetsplatsolycka, för att göra riskerna mer verkliga för alla medarbetare.

– Det gäller att säkerhetstänket kommer naturligt och inte känns påtvingat eller krystat. Och det känns som att vi har kommit dit nu, avslutar Ulrika Paulsen.

En kvinna och en man i gula varselkläder går över en bro, över en vattenreservoar.

Kort om ENIA

ENIA är energibolagens variant av AFA Försäkrings incidentrapporteringssystem IA.

Det finns för en mängd olika branscher och är kostnadsfritt att använda.

Hos AFA Försäkring finns också hjälp för att få systemet på plats i den egna organisationen.

Läs mer om IA-systemet på AFA Försäkrings hemsida!

 Sandviken energi har flera olika forum för att samarbeta om säkerheten.

Varannan månad träffas en arbetsmiljökommitté bestående av koncernledningen, arbetsmiljöingenjör, företagshälsan och skyddsombud.

Man har även lokala arbetsmiljöråd för varje affärsområde / stab, minst fyra gånger per år. Utifrån vad som kommer fram på dessa möten tas också säkerhetsfrågorna ner på medarbetarnivå via arbetsplatsträffarna.

En gång i veckan har affärsområde vatten, där har Sebastian Grönblad är skyddsombud, ENIA-träffar. Då träffas skyddsombuden med chefen och går igenom veckans rapporter. Man prioriterar bland ärenden och följer upp dem.

Säkerheten är också en stående punkt på alla dagliga morgonmöten på varje enhet. Man ställer frågan ifall det har varit något tillbud, och ser till att det rapporteras i så fall.

Text: Anna Wettergård