Säkrare arbetsmiljö med rapporter om avvikelser

6 mars 2014 Lästid: 10 min
Sammanfattning av artikeln

En forskare har undersökt säkerhetsklimat på arbetsplatser. En av arbetsplatserna är Kärrahus äldreboende.

På äldreboendet är säkerhetsklimatet bra. Här är några anledningar:

  • Anställda anmäler alla arbetsskador och tillfällen som hade kunnat leda till skada.
  • Personalen pratar regelbundet i grupper om hur de löser problem som uppstår.
  • Det finns fasta och mobila hjälpmedel och alla har fått utbildning i lyftteknik.
Elaine Bengtsson, enhetschef på Kärrahus äldreboende i Göteborg. På bilden också undersköterskan Nina Krieger.
– Vi jobbar väldigt mycket med att se till att de anställda skriver en rapport och anmäler tillbud och arbetsskador, säger Elaine Bengtsson, enhetschef på Kärrahus äldreboende i Göteborg. På bilden också undersköterskan Nina Krieger.

Foto: Ragnhild Larsson

Sammanfattning av artikeln

En forskare har undersökt säkerhetsklimat på arbetsplatser. En av arbetsplatserna är Kärrahus äldreboende.

På äldreboendet är säkerhetsklimatet bra. Här är några anledningar:

  • Anställda anmäler alla arbetsskador och tillfällen som hade kunnat leda till skada.
  • Personalen pratar regelbundet i grupper om hur de löser problem som uppstår.
  • Det finns fasta och mobila hjälpmedel och alla har fått utbildning i lyftteknik.

På Kärrahus äldreboende skriver de avvikelserapporter även när det bara är en skada som kunde ha inträffat. Det är ett bra sätt att öka säkerheten för boende och anställda, tycker enhetschefen Elaine Bengtsson.

Det är snart dags för lunch på Kärrahus äldreboende på Norra Hisingen i Göteborg och de boende samlas i matsalen, några för egen maskin och andra i en rullstol. Här tar 85 anställda hand om 109 boende. 67 av lägenheterna är vikta för somatiskt (kroppsligt) sjuka och resten för dementa och psykiskt funktionshindrade.

Värk i rygg och axlar är de vanligaste skälen till att de anställda sjukskriver sig. Den största risken för de boende är att de ramlar.

På de somatiska enheterna utsätts de anställda framförallt för fysiska belastningar. Halkolyckor där någon ramlar på en våt fläck är också vanliga. På enheterna för dementa och psykiskt funktionshindrade är de boende ibland utagerande och kan slå till, nypa och riva de anställda.

Rapporterar även risker

Kärrahus äldreboende är en av de enheter som ingår i Marianne Törners forskning om säkerhetsklimatet på en arbetsplats – och resultaten visar att de har ett gott säkerhetsklimat.

– Vi jobbar väldigt mycket för att se till att de anställda alltid skriver en rapport och anmäler tillbud och arbetsskador, säger Elaine Bengtsson, enhetschef på Kärrahus äldreboende. Även om det inte har skett någon skada så ska de anställda skriva en rapport. En boende kanske riktar ett slag mot dig, men du hinner undan. Det räcker att det finns en risk.

Den enskilda undersköterskan kan uppfatta rivsåret eller blåmärket som en bagatell och något de är vana vid att få, men hon tycker ändå att det är viktigt att man skriver en rapport. Hon misstänker att mörkertalet är stort inom äldreomsorgen just på grund av att de anställda blir blasé.

– Om de anställda talar om vad som händer, så blir det tydligt vad de råkar ut för en vanlig dag på jobbet. Då kan vi försöka förebygga allt från hot och våld till fysiska arbetsskador. Om en undersköterska sitter framför en boende för att hjälpa till att ta på strumporna kan hon till exempel få en spark. Kanske kan hon då stå på ett annat sätt, som förhindrar sparken.

Reflektioner leder till säkrare jobb

De anställda pratar om hur de gör, varför och när, för att minimera riskerna. På Kärrahus äldreboende finns det fyra reflektionsgrupper som träffas två gånger under en sexveckorsperiod. I dessa grupper kan de anställda berätta för varandra hur de brukar lösa olika problem som uppstår. En god säkerhet för de anställda bygger på att man kan bemöta de boende på ett bra sätt och se till behoven hos varje individ, menar Elaine Bengtsson. Någon kanske behöver sova ut för att må bra, någon annan behöver kanske väckas. Det finns också boende som av olika skäl inte tycker om vissa anställda. Kanske påminner de om någon person i barndomen. Då försöker de anställda byta så att någon annan får jobba med den boende.

En god säkerhet för de anställda bygger på att man kan bemöta de boende på ett bra sätt och se till behoven hos varje individ

Tidigare skrev de anställda avvikelserapporterna på blanketter för hand. Men sedan ett och ett halvt år kan de själva skriva rapporten direkt in i datorn och det har medfört att rapporterna har blivit fler. Förr skulle ett skyddsombud vara med när någon skrev en rapport. Nu kan varje anställd själv rapportera och sedan informera skyddsombudet, som kanske var ledig just den dagen. När det under en period inte är så många rapporter hoppas hon att det i allt högre utsträckning beror på att det inte sker så många tillbud, inte att man låter bli att rapportera.

Utbildning ger viktig påfyllning

För att förebygga de fysiska skadorna har de anställda både fasta och mobila hjälpmedel, som de för det mesta också använder. Nyligen fick alla enheter en utbildning i lyftteknik.

– Det var väldigt bra. Även om jag gick en utbildning för flera år sedan behövde jag fräscha upp mina kunskaper. Det kommer ju ny kunskap och mycket gör man bara av gammal vana, säger undersköterskan Nina Krieger som sitter inne i personalrummet med en dator där man kan fylla i arbetsskador och tillbud. Att rapportera olika avvikelser tycker hon är viktigt för att förebygga skador både hos anställda och boende.

– Arbetsmiljöronderna med skyddsombuden, som äger rum två gånger per år, ger oss också en säkrare arbetsmiljö. Dessutom kallar vi in rehabiliteringsavdelningen när omvårdnaden av en boende förändras, för att vi ska kunna prova ut nya hjälpmedel.

Arbetsgruppen och chefen viktig

Nina Krieger har jobbat på en somatisk avdelning på Kärrahus äldreboende sedan 2004. Hon berättar att riskerna i hennes jobb framförallt handlar om tunga lyft, där hjälpmedel inte alltid går att använda och den stress som uppstår när det är ont om personal de gånger det inte går att få tag på vikarier. Själv är hon noga med att använda de hjälpmedel som finns och att jobba tillsammans med en kollega när det behövs.

– Arbetsgruppen betyder mycket för att få en säkrare arbetsmiljö. Det är viktigt att alla försöker att arbeta åt samma håll och att vi gör det som vi har bestämt i gruppen. Chefens roll är också viktig. Hon håller i miljöronderna, ordnar utbildningar och medverkar på våra arbetsplatsträffar, där vi kan ta upp problem.

Självständiga boende gör jobbet lättare

Enhetschefen Elaine Bengtsson menar att en viktig framgångsfaktor för en säker arbetsmiljö är att ha anställda som är utbildade och kompetenta. På Kärrahus äldreboende är alla anställda minst undersköterskor.

– Vi har väldigt bra anställda, som är här för att de är intresserade och vill vara här. De är själva aktiva i arbetet med att minska risken för arbetsskador och de är bra på att jobba förebyggande.

Hon tar ett exempel: Även om en boende bara kan gå några meter så ska man göra det, istället för att sitta i en rullstol hela tiden. Det gynnar både patienter och anställda. Detta visade sig tydligt i ett fall, då en kvinna som kom till äldreboendet liggandes i en bårtaxi idag tar sig runt i Göteborgs centrum helt på egen hand.

Goda förutsättningar jobba säkert

När de anställda senast fyllde i nöjd-medarbetar-index tyckte många att arbetet är fysiskt tungt och att de har svårt att hinna återhämta sig. Men när Elaine Bengtsson och de anställda diskuterade lite senare, visade det sig att de ändå inte saknade så mycket i form av hjälpmedel eller möjligheter till återhämtning. I källaren finns ett gym för den som vill träna före eller efter arbetstid. De anställda har också en återhämtningsfåtölj, där de kan lyssna på avslappningsband, och den använder de flitigt.

– Vi har goda förutsättningar att jobba säkert, säger Elaine Bengtsson. Sedan gäller det att också ta vara på förutsättningarna och använda dem och där har de anställda ett eget ansvar. Om du kan undvika att bli stressad, så hamnar du inte lika ofta i riskfyllda situationer. Men är du stressad så låter du kanske bli att springa och hämta ett hjälpmedel för att lyfta en boende.

Att sitta i en återhämtningsfåtölj hjälper förstås inte om man är för få anställda, men Elaine Bengtsson tycker att Kärrahus äldreboende har tillräckligt mycket resurser. Hon poängterar att det inte är bra att vara för många som jobbar heller.

– Vårdtyngden förändras beroende på vilka som bor här. På vissa enheter skulle vi också behöva vara fler under kvällstid, men där har vi tagit in extra personal.

Trivsel och samarbete inom gruppen

Elaine Bengtsson tror att en förutsättning för att skapa en god säkerhet och minska skadorna är att de anställda trivs på jobbet. Trivs du inte så sätter det sig i kroppen.

Det gäller att alla kan samarbeta, för ingen kan jobba på sitt eget sätt. Gruppen måste komma fram till ett gemensamt arbetssätt, som alla sedan följer. Du kan tycka att något är hur tokigt som helst, men om en majoritet i arbetsgruppen tycker att det är bra, så måste du foga dig, understryker hon. Trivs du inte med det sätt man jobbar på den här arbetsplatsen, så kanske du får söka dig någon annanstans.

Kärrahus verkar dock vara en arbetsplats som har ett gott rykte. Senaste gången de annonserade ut en tjänst, fick de 180 sökande.

Elaine Bengtsson påminner ofta de anställda om att de är där för de boendes skull. Dessutom menar hon att deras välbefinnande hänger ihop med de anställdas.

– Om de boende trivs så blir de lugna och harmoniska, och då blir det enklare för de anställda att arbeta och de får en bättre arbetsmiljö.

Minska skador och sjukskrivningskostnader

Forskaren Marianne Törner visar hur de anställda ofta tänjer sig till det yttersta för att patienterna ska må bra. Ibland sker det på bekostnad av deras egen hälsa. Elaine Bengtsson tror att det stämmer. Om magsjuka härjar på jobbet, blir det brist på personal och risken för skador ökar. Istället för att ropa på en kollega, lyfter en anställd den boende själv. Ibland tycker anställda att det inte är några problem för dem att lyfta själva, eftersom de är så starka och inte får ont.

– Men då är frågan är hur det känns för den boende som blir lyft. Den boende kanske känner sig otrygg och blir därför mer utagerande. Allt hänger ihop.

Hon tror inte att det går att få bort alla arbetsskador i jobbet, så länge det handlar om människor och inte bilar. Däremot kan risken för skador definitivt minska.

– Mitt mål är ju att ingen ska bli skadad på jobbet, att både de boende och de anställda ska må bra. Dessutom är sjukskrivningar en stor kostnad, som vi givetvis vill minska.

Förbättra ert säkerhetsklimat

Rapportera i KIA-systemet

Använd ett digitalt system för incidentrapportering. KIA-systemet är kommunernas webbaserade system för rapport av tillbud och arbets­skador. Systemet har utvecklats av Afa Försäkring i samarbete med arbets­marknadens parter.

Systemet ger en överblick över incidenter och gör det lättare att se mönster och hitta lösningar.

Ta hjälp av skyddsronder och checklistor

Förebygg arbetsskador genom systematiskt arbetsmiljöarbete!

Här finns stöd i form av skyddsronder, checklistor och mallar. Med hjälp av dem kan ni exempelvis undersöka er

  • fysiska arbetsmiljö
  • organisatoriska och sociala arbetsmiljö
  • digitala arbetsmiljö
  • arbetsmiljö inom området hot och våld

Text: Ragnhild Larsson