Vård sker allt oftare i patienters hem. Då finns det mycket att vinna på att samordna arbetet som rör vårdgivarens arbetsmiljö, med det som rör patientens säkerhet.

Vård sker allt oftare i patienters hem. Då finns det mycket att vinna på att samordna arbetet som rör vårdgivarens arbetsmiljö, med det som rör patientens säkerhet.

Foto: Gaetan Bally / TT

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop

Arbetsmiljö i hemsjukvården hänger ihop med patientsäkerhet. Det finns mycket att vinna på att jobba samtidigt med båda sakerna. Det menar forskaren Sanny Shamoun, som har undersökt hur det fungerar idag.

Alltmer sjukvård utförs i patienternas hem, i stället för på sjukhus. I allmänhet är det kommunerna som utför hemsjukvården.

Arbetsmiljöfrågorna i kommunal hemsjukvård handlar ofta om patientsäkerhet också, menar Sanny Shamoun, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Dålig belysning hemma hos en patient kan göra det svårt för personalen att utföra sitt arbete. Samtidigt kan brist på ljus öka risken för att patienten får fel medicin.

– Det finns mycket att vinna på att jobba integrerat med arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor, och många likheter i systematiken. Det kan vara ett sätt att använda knappa resurser mer effektivt, säger Sanny Shamoun.

Hon har lett ett forskningsprojekt om samordning av arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete, som nyligen avslutats. Där besökte forskarna hemsjukvårdsverksamheter för att undersöka hur de arbetade med arbetsmiljö och patientsäkerhet. De ville se om frågorna kopplades ihop i verksamhetens ledningssystem.

Forskarna intervjuade personer med olika roller inom hemsjukvården. På chefsnivå var det till exempel socialchef, HR-chef och enhetschefer. De intervjuade också biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, skyddsombud med flera. De analyserade också vad som hindrar samordning och vilka möjligheter hemsjukvården har att förbättra den.

Krav på systematiskt arbete

Olika lagstiftning styr, men för båda områdena finns det krav på ett systematiskt arbete med att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker. Rutinerna ska fungera i praktiken – inte bara på pappret.

Det var svårt att hitta goda exempel på integrering, berättar Sanny Shamoun. I studien ingår fyra kommuner. Där fanns både intresse och vilja, men arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet samordnades inte i någon större utsträckning.

Jobbar utifrån olika funktioner

– Det vi ser är att man jobbar väldigt uppdelat utifrån olika funktioner. Antingen har man patientsäkerhetsfokus eller arbetsmiljöfokus, säger Sanny Shamoun.

Oftast har patientsäkerhetsarbetet fördelats till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS. Arbetsmiljöuppgifterna brukar läggas på enhetscheferna. Båda är specialister inom sina egna områden. De ansåg inte att det ingick i uppdraget att “gå utanför ramarna”.

Arbetsmiljöaspekterna skulle kunna tas upp redan vid bedömningen av vilken vård i hemmet som en patient har rätt till, menar Sanny Shamoun.

I våra forskarhjärnor kändes det väldigt naturligt

– I samma beslut skulle man kunna göra en riskbedömning hemma hos patienten, för att det ska vara en god arbetsmiljö för dem som ska vårda. I våra forskarhjärnor kändes det väldigt naturligt. Men biståndshandläggarna som vi intervjuade såg sin roll som väldigt begränsad.

Biståndshandläggarna menade också att det var regelverken för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården som styrde dem. De hänvisade till socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS).

Stuprör i organisationen

Ett annat hinder för integrering är att hemsjukvården är organiserad i olika “stuprör”. Biståndshandläggarna finns i ett rör. Enhetscheferna, som har personalansvar för dem som ska göra jobbet hos patienterna, finns i ett annat. Det gör det svårare att koppla ihop frågorna.

Flera av de intervjuade hade också en bild av att lagarna för socialtjänst och hälso- och sjukvård var överordnade arbetsmiljölagen, trots att det inte stämmer.

– Att arbetsmiljölagen är en lag av samma dignitet uttalades inte. Den sågs som underordnad, säger Sanny Shamoun.

Medarbetarna kunde också säga att deras egen arbetsmiljö inte var så viktig. “Det är ju patienten som vi finns till för, och som ska vara i fokus.” Det gjorde dem mer beredda att acceptera sämre arbetsförhållanden. De kunde godta exempelvis stress, bristande hygien, krävande anhöriga, dåliga arbetsställningar eller dålig belysning hemma hos patienterna.

– Vissa sa att de hade pannlampor för att kunna se ordentligt. Dålig belysning har självklart både med arbetsmiljö- och patientsäkerhet att göra, men de aspekterna kopplades inte ihop.

Går att förändra

Det går att förändra situationen, menar forskarna.

Det handlar mycket om att anlägga ett helhetsperspektiv på verksamheten. Då kan man oftast använda samma ledningssystem, och samma it-lösningar, oavsett fråga. Men det kräver principbeslut på högre nivå, säger Sanny Shamoun.

Många intervjuade kände igen sig i forskarnas tanke att arbetsmiljö och patientsäkerhet är “två sidor av samma mynt”.

– Det gör det möjligt att fortsätta diskussionen om integrering, säger Sanny Shamoun.

Text: Margareta Edling, 03 februari 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...