Gemensamt säkerhetsarbete bättre för alla

4 juni 2019 Lästid: 4 min
läkare sitter i ett undersökningsrum framför en pojke som sitter på en brits. De pratar med varandra.
Bra arbetsmiljö för vårdpersonalen skapar bättre patientsäkerhet. Det visar forskning, och det har Region Kalmar tagit fasta på när de utvecklat sitt gemensamma säkerhetsarbete för båda grupperna.

Foto: Maskot / TT

I Region Kalmar har man numera en gemensam enkät för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det har lett till ett nytt sätt att arbeta med säkerheten för både patienter och vårdpersonal. På köpet sparar man tusentals arbetstimmar.

Hans-Peter Eriksson är HR-strateg i Region Kalmar län. I maj 2019 förbereder han och utvecklingsstrateg Lena Hagman den enkät som medarbetarna ska få i september.

lena hagman, arbetar med patientsäkerhet i Region Kalmar. Den gemensamma enkäten har ökat samarbetet mellan dem som jobbar med arbetsmiljö och patientsäkerhet, menar Lena Hagman, som jobbar med patientsäkerheten. Några konkreta resultat finns dock inte ännu, eftersom det är ett långsiktigt arbete.

– Vi provar oss fortfarande fram för att hitta ett bra gemensamt arbetssätt, säger hon.

Den första sammanslagna enkäten skickades ut år 2017 och besvarades av 83,3 procent av medarbetarna. Innan dess fick alla svara på en enkät om arbetsmiljö vartannat år – och på en om patientsäkerhet vartannat. Trots att ungefär hälften av frågorna var desamma, fanns nästan ingen koppling mellan enkäterna.

– Det var ju heltokigt eftersom det både tog tid och kostade pengar, säger Hans-Peter Eriksson.

Om alla regionens 7000 medarbetare ägnar en kvart åt att istället fylla i en gemensam enkät vartannat år innebär det att regionen sparar 1750 arbetstimmar.

Enkäten hjälpte ögonmottagningen

Att hög patientsäkerhet hänger samman med god arbetsmiljö är vetenskapligt bevisat. Marianne Törner är professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och har visat att möjligheten att göra sin röst hörd, utrymme för egna initiativ och personligt engagemang betyder mer för kvaliteten än detaljerade regler.

Anita Axesol Greis, skyddsombud och sjuksköterska på ögomottagningen, Oskarshamns sjukhus.Anita Axesol Greis är sjuksköterska på ögonmottagningen vid Oskarshamns sjukhus och Vårdförbundets skyddsombud på arbetsplatsen. Tempot på mottagningen är högt och tillsammans med en kollega tog hon i fjol emot 3517 personer på den sjuksköterskeledda mottagningen.

Medarbetarenkäten har hjälpt henne och hennes arbetskamrater att se vad som behöver förbättras på mottagningen. Därefter har de arbetat i grupper med att ta fram förslag på åtgärder.

Nyligen undersökte ögonmottagningen hur effektivt de använde sina resurser. Resultatet visade tydligt att mottagningen inte har tillräcklig bemanning för att hålla väntetiderna på en rimlig nivå.

– Vi behöver en sjuksköterska till, men om resurserna inte räcker så finns det ett lugn i att veta att det inte är vårt fel att vi inte hinner allt vi borde och vill göra.

I dag utgår mottagningen från de resurser som finns och ser hur mycket de kan göra inom ramen. Mycket handlar om rätt person på rätt plats, att ha rätt grejer framme och att använda den mest effektiva och bästa tekniken.

Gemensamma skyddsronder

Cirka 85 procent av alla anställda inom hälso- och sjukvården i Region Kalmar län arbetar med patienter. Eftersom enkäten skickas digitalt, kan de övriga klicka bort frågor som rör patientsäkerhet. Det gör enkäten både bättre och mer effektiv.

Hans-Peter Eriksson, HR Region Kalmar.– När vi gjorde indelningen manuellt missade vi en gång dem som hanterar transporter, vilka definitivt jobbar med patienter, säger Hans-Peter Eriksson.

Många frågor har fokus på det som fungerar bra. Den nuvarande enkäten leder till ett helhetstänk kring frågor om arbetsmiljö och patientsäkerhet. Bland annat gör enheterna numera gemensamma handlingsplaner för de båda områdena.

Enligt Hans-Peter Eriksson har den gemensamma enkäten också gjort det enklare att jobba med skydds- och patientsäkerhetsronder.

– Eftersom båda ronderna går ut på att kartlägga, bedöma risker och vidta åtgärder, gör vi numera inte samma sak två gånger. När arbetsplatserna gör sina handlingsplaner har vi ett gemensamt tänk. Upplevelse av hot och våld och hantering av avvikelser är exempel på frågor som finns inom både arbetsmiljö- och säkerhetsområdet.

Den gemensamma enkäten har definitivt kommit för att stanna. Sedan 2016 står det inskrivet i regionplanen att det är den som ska användas. Det ger arbetet en extra tyngd.

Gemensam säkerhet - så gör Region Kalmar

  • gemensamma arbetsmiljö- och patientsäkerhetsronder
  • gemensamma handlingsplaner för arbetsmiljö och säkerhet
  • sparar tid och pengar på alla nivåer

Vill du veta mer om arbetsmiljö och patientsäkerhet?

Vill ni också börja jobba gemensamt med patientsäkerhet och arbetsmiljö? SKL har många tips och goda exempel.

Läs SKLs vägledning Patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Hos Suntarbetsliv finns Forskning på 5 om säkerhetsklimat, ett snabbt och enkelt stöd för att starta dialog.

  • Lär om vad forskningen kommit fram till
  • Prata om hur det fungerar hos er
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Här får du veta mer om Forskning på 5.

Text: Birgita Klepke