OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

11 § Psykiskt påfrestande arbete

Arbetsgivaren ska motverka att starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer leder till ohälsa.

Det här är exempel på starkt känslomässigt påfrestande arbete:

 • Arbete där man ska bemöta människor i svåra situationer (som svår sjukdom, sorg, kris)
 • Arbete där man behöver lösa konflikter
 • Arbete där man måste fatta svåra beslut under press, också när det finns etiska dilemman
 • Arbete, exempelvis vid katastrofsituationer som kan leda till att man blir utsatt för psykiskt trauma

Frågor att ställa vid en riskbedömning:581x590-hot-vald-osa

 • Vilka arbetsuppgifter och -situationer kan innebära psykiska påfrestningar för våra medarbetare?
 • Vilka kunskaper om detta har medarbetare, arbetsledare och chefer?
 • Vilka möjligheter har medarbetarna att berätta om de psykiska påfrestningarna? För vem, i vilket forum?
 • Vilka rutiner har vi för att hantera särskilt krävande situationer? Vilken typ av åtgärder och stöd finns det?

Förebygga

Det är viktigt att skapa förutsättningar för de anställda att berätta för arbetsgivaren om särskilt påfrestande arbetsförhållanden. Ofta behöver de berörda fortlöpande professionell handledning, information och utbildning. Ett exempel är de så kallade etiska ronder, som man har börjat använda inom vården för att diskutera svåra situationer utifrån de värderingar som ligger till grund för arbetet.

Hantera

När någonting har hänt kan de berörda i många fall bli avlastade av att få sitta ner tillsammans och tala om händelsen. Men kom ihåg att alla reagerar olika på psykiska påfrestningar! Ha en beredskap för att använda olika sätt att hjälpa olika anställda.

Exempel på stödformer

Det här är några former av stöd för att förebygga och underlätta, i samband med psykiskt påfrestande arbeten:

 1. Särskilda informations- och utbildningsinsatser, som ger användbara förhållningssätt, arbetssätt och verktyg, och en grund för att skapa handlingsplaner.
 2. Regelbundet stöd av handledare eller tillgång till annan expert inom området.
 3. Hjälp och stöd från andra arbetstagare, exempelvis vid reflektionsmöten.
 4. Rutiner för vad man ska göra när det har inträffat särskilt krävande situationer.

Det finns arbetsmiljöföreskrifter för några särskilda former av psykiskt påfrestande arbeten, som man också ska beakta: