OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Definitioner av begrepp

Organisatorisk arbetsmiljö

Villkor och förutsättningar för arbetet som berör följande:

 1. Ledning och styrning
 2. Kommunikation
 3. Delaktighet, handlingsutrymme
 4. Fördelning av arbetsuppgifter
 5. Krav, resurser och ansvar

Social arbetsmiljö

Villkor och förutsättningar för arbetet som berör:

 • socialt samspel
 • samarbete

Ohälsosam arbetsbelastning

När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.

Krav i arbetet

De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.

Resurser för arbetet

Det i arbetet som bidrar till att:

 1. uppnå mål för arbetet, eller
 2. hantera krav i arbetet

Resurser kan vara:

 • arbetsmetoder och arbetsredskap,
 • kompetens och bemanning,
 • rimliga och tydliga mål
 • återkoppling på arbetsinsats
 • möjligheter till kontroll i arbetet
 • socialt stöd från chefer och kollegor
 • möjligheter till återhämtning.

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.