OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

5 § Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, arbeta med allt som rör OSA.

I föreskrifterna om OSA lyfter Arbetsmiljöverket fram förhållanden som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetet med dessa ingår som en del i SAM, precis som arbetet med fysiska risker, och det är den kopplingen som 5 § lyfter fram.

Eftersom detta är en viktig grund för arbetet med OSA, följer här en kort genomgång av föreskrifterna för SAM (AFS 2001:1). Mycket mer kunskap om arbete med SAM finns i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM ställer krav på att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, ska arbeta systematiskt med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet, och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö.

SAM ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Det ska också finnas en arbetsmiljöpolicy, som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara, och rutiner som beskriver hur SAM ska gå till. (Ett undantag från regeln om dokumenterad arbetsmiljöpolicy är om antalet anställda i organisationen, ej avdelning eller arbetsställe, är färre än tio personer).

Fyra uppgifter i ett hjul

Det finns fyra uppgifter i SAM, som man hela tiden måste arbeta med, som i ett hjul: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.SAM-hjulet_RGB_150dpi

  • UNDERSÖKA: Arbetsgivaren ska i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa eller olycksfall. Detta ska man också göra när man planerar att förändra verksamheten. Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet, eller om något allvarligt tillbud inträffar, ska arbetsgivaren undersöka orsaken.
  • RISKBEDÖMA: I en regelbunden riskbedömning ska man ange vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Resultat av undersökningar av ohälsa, olycka eller tillbud ska också finnas med i riskbedömningen. (Ska vara skriftlig utom för de allra minsta arbetsplatserna).
  • ÅTGÄRDA: Utifrån riskbedömningen ska man ta reda på hur man kan förebygga – och se till att göra detta. Åtgärder som man inte genomför omedelbart, ska man föra in i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att genomföra dem.
  • FÖLJA UPP: Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera såväl genomförda åtgärder som hur man arbetar med SAM. Om det är något som inte har fungerat bra, ska man förbättra det.

Fördelning av uppgifter och ansvar inom SAM

Arbetsgivaren ska fördela (delegera) uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt, att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att aktivt och systematiskt verka för att förebygga risker och skapa en bra arbetsmiljö.

De som får dessa uppgifter måste vara tillräckligt många och ha de befogenheter och resurser som de behöver. De måste också ha tillräckliga kunskaper om följande:

  • Regler om arbetsmiljö
  • Förhållanden som innebär risker
  • Förebyggande åtgärder

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för SAM, eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån.

Alla arbetstagare måste ha tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet.

De chefer, arbetsledare eller arbetstagare som har åtagit sig att arbeta med arbetsmiljön, kan ibland finna att de inte har tillräckliga befogenheter och resurser för att lösa en viss uppgift. De ska då gå tillbaka till den som har delegerat uppgiften, för att få stöd och diskutera hur de ska kunna utföra den uppgift som det gäller. Detta kan resultera i att de får utökade befogenheter och resurser.

De kan också returnera uppgiften till den som har delat ut den. Den går då tillbaka till en högre instans i ansvarskedjan. Men ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare. Arbetsgivaren behöver löpande ta reda på om uppgiftsfördelningen fungerar bra och vid behov göra förändringar. Oklarheter om hur uppgifterna är fördelade faller ytterst tillbaka på den högsta ledningen.

SE FILM OM OSA