Skolor kan behöva stöd i arbetet med att främja psykisk hälsa bland medarbetarna. Nu ska en grupp forskare pröva en metod för detta, med hjälp av de nationella riktlinjer mot psykisk ohälsa som finns.

Foto: Jörgen Wiklund/TT

Skolor får stöd i arbete för psykisk hälsa

Hur kan skolledningar arbeta för att undvika att medarbetare blir sjuka på grund av stress? Den frågan ska forskaren Lydia Kwak och hennes kolleger studera. De kommer att stödja skolor i arbetet med att använda de riktlinjer som finns för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning på hela arbetsmarknaden. Inom skolan är en särskilt hög andel sjukskrivna på grund av exempelvis stress, depression och utbrändhet. I skolan finns också många kända riskfaktorer. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger upplever ofta otydliga krav och obalans mellan krav och egen kontroll i arbetet. Arbetstempot är ofta högt med få möjligheter till pauser.

– Skolan behöver stöd i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa, säger Lydia Kwak, forskare vid Karolinska institutet.

Hon leder en forskargrupp som nu ska utveckla och utvärdera strategier för hur ett stöd till skolors förebyggande arbete kan se ut. Forskarna utgår från de ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen” som Företagshälsovårdens riktlinjegrupp tog fram 2015. Riktlinjerna bygger på aktuell forskning och innehåller en rad rekommendationer om hur man kan gå till väga på arbetsplatserna. De har en nära koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

– Riktlinjerna behöver bli mer kända och det behövs mer stöd vid tillämpningen, säger Lydia Kwak.

Två grupper av grundskolor

Nu pågår rekryteringen av de grundskolor som ska ingå i studien, totalt 18 stycken. De kommer att delas upp i två grupper, som ska jämföras med varandra.

Alla skolor ska erbjudas stöd. I den ena gruppen riktas det enbart till skolledningen, i form av en utbildning om hur riktlinjerna bör användas. I den andra gruppen skolor blir insatsen (interventionen) bredare. Där ska skolledningen få stöd under ett helt år och forskarna kommer att delta mer i det lokala arbetet. Tanken är att de anställda ska bilda arbetsgrupper som jobbar utifrån skolornas egna förutsättningar, med stöd av forskarna.

200x220-lydia-kwak– I interventionsgruppen kommer vi också att hålla olika workshops under året. Där ska arbetsgrupperna få del av mer material, och kunna utbyta erfarenheter med andra skolor, säger Lydia Kwak.

När forskarna följer upp insatsen ska de bland annat undersöka i vilken utsträckning som skolorna har använt riktlinjerna. Har de formulerat en tydlig policy? Har skolledningen förankrat och fört ut den till medarbetarna? Har skolledarna fått bättre kunskap om riskfaktorer och symptom när det gäller psykisk ohälsa?

Mäter effekten för medarbetarna

Långsiktigt ska studien även mäta förändringar på medarbetarnivå.

– Om man lyckas tillämpa riktlinjerna på arbetsplatsen, bör vi förhoppningsvis se att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har blivit bättre. På längre sikt bör vi kunna se förbättringar för de anställda i fråga om exempelvis stress och arbetsförmåga, säger Lydia Kwak.

Hon hoppas att forskningsresultaten ska gå att använda inte bara i grundskolor, utan i alla typer av skolor – stora och små – på olika nivåer inom utbildningsväsendet.

Inlägg taggat med:

Stresshantering
Psykisk ohälsa
Text: Margareta Edling, 14 februari 2017

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?