OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

7-8 § Mål

Arbetsgivaren har ansvar för att det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa.

338x695-Samverkan-AEn del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att parterna i samverkan sätter upp tydliga mål för arbetsmiljön. Det kan ske i en arbetsmiljöpolicy eller ett arbetsmiljöprogram. I större organisationer kan dessa finnas både centralt och lokalt. Det ska vara skriftligt, så fort det är en arbetsplats med mer än tio anställda.

Inom ramen för den här typen av måldokument bör parterna på arbetsplatsen gemensamt formulera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Målen ska handla såväl om att främja hälsa, som om att motverka ohälsa. Detta innebär att det alltså inte bara handlar om att förebygga risker. Man ska också skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete.

Att nå målen

För att lyckas är det viktigt att förankra målen i högsta ledningen, och i alla delar av organisationen. Se till att alla känner till dem, även nyanställda.

Målen kan ligga till grund för handlingsplaner inom de tre OSA-områdena: ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidsförläggning och kränkande särbehandling.

För att uppnå målen bör planerna vara konkreta. Det ska tydligt framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras.