Nya fakta om arbetsskador och sjukfrånvaro

19 juni 2023 Lästid: 9 min
Sammanfattning av artikeln

År 2021 var det fler som fick ersättning för långvarig sjukfrånvaro, än året innan. Det var också fler som fick ersättning för skador de fått på jobbet.

Att fler blev sjuka och skadade beror på att pandemin hade gått över. Då blev det mer som innan pandemin igen.

Det här visar statistik från Afa Försäkring. Varje år ger de ut en rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets rapport handlar om hur det var år 2021.

vuxen kvinna hjälper två små pojkar att åka cykelkarusell i en lekpark
De flesta mår bra av att arbeta, och håller sig friska på jobbet. Men det är mycket vanligare med långvarig sjukfrånvaro för kvinnor än för män. Det visar statistik från Afa Försäkring.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

År 2021 var det fler som fick ersättning för långvarig sjukfrånvaro, än året innan. Det var också fler som fick ersättning för skador de fått på jobbet.

Att fler blev sjuka och skadade beror på att pandemin hade gått över. Då blev det mer som innan pandemin igen.

Det här visar statistik från Afa Försäkring. Varje år ger de ut en rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets rapport handlar om hur det var år 2021.

År 2021 ökade den långvariga sjukfrånvaron något bland både kvinnor och män. Det gjorde även antalet allvarliga olycksfall i arbetslivet. Det visar Afa Försäkrings nya årsrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Afa Försäkring ger ersättning vid sjukdom eller skada som beror på arbetet, och vid långvarig sjukfrånvaro. Det gör de för alla anställda i Sverige som omfattas av kollektivavtal, det vill säga nio av tio som arbetar.  

De har också ett förebyggande uppdrag att öka hälsan i arbetslivet. Därför ger de varje år ut flera rapporter, bland annat rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Årets rapport handlar om arbetssjukdomar, arbetsolyckor och färdolycksfall, samt långvarig sjukfrånvaro, som startade eller inträffade år 2021. Den visar bland annat att pandemin påverkade både arbetsskador och sjukfrånvaro.  

Annorlunda under pandemin

Under 2020 minskade arbetsolyckorna och färdolyckorna, medan arbetssjukdomarna ökade. Det berodde till stor del på pandemin: färre arbetade, så färre olyckor inträffade.  Men de som arbetade inom yrken där de var i kontakt med andra, riskerade att drabbas av covid-19.  

Under 2021 ökade arbetsolyckorna och färdolyckorna igen, medan antalet ersättningar för arbetssjukdomar minskade. Den utvecklingen är ett tecken på att effekten av covid19 då avtog, säger Emil Askestad, analytiker vid Afa Försäkring när rapporten presenteras på ett seminarium.  

– Men statistiken är ofullständig och vi kan vänta oss att antalet arbetssjukdomar kommer att öka när den eftersläpande statistiken kommer in. 

Covid-19 kan vara en arbetssjukdom

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för en skadlig inverkan i sitt jobb. I rapporten redovisas statistik över godkända arbetssjukdomar för åren 2017 – 2021.  

– Många anmälningar kommer in flera år efter att skadan har visat sig. Det kan göra statistiken lite svårtolkad, säger Elin Henriksson, analytiker.  

Arbetssjukdomar utgör en liten del av ersättningarna från Afa Försäkring. Under 2021 fick bara 371 nya personer ersättning för detta.  

Vanligtvis är det fler män än kvinnor som får ersättning för arbetssjukdomar. Det beror på att fler män jobbar inom yrken där man kan drabbas av sådana sjukdomar som ofta godkänns som arbetssjukdom. Det handlar till stor del om jobb inom industri- och byggnadsarbete. 

Under 2017 till 2021 har dock andelen kvinnor som fått sina arbetssjukdomar godkända ökat. Det beror på att covid-19 har varit vanligare för kvinnodominerade yrkesgrupper. Covid-19 som  arbetssjukdom utgjorde nästan hälften av alla godkända fall 2020 och 2021. 

Den näst största gruppen arbetssjukdomar är psykiska sjukdomar och syndrom. Andra arbetssjukdomar gäller hudsjukdomar och karpaltunnelsyndrom. 

Färdolycksfall gäller inte bilkörning

En färdolycka är en olycka som inträffat vid färd till och från arbetet. År 2021 fick 8 778 personer ersättning för skada som orsakats vid färdolycka.  

Ersättning för färdolycksfall vanligare bland kvinnor: De fick ersättning för 67 procent av alla färdolycksfall under 2021. 

Ersättningen gäller inte för olyckor vid färd med bil. Där gäller en annan försäkring – trafikförsäkringen. Det påverkar Afa Försäkrings statistik, eftersom fler män än kvinnor kör bil till jobbet.  

Fallolyckor vanlig arbetsolycka

I rapporten redovisas också ersättning för allvarliga arbetsolycksfall.  Allvarliga arbetsolycksfall är en olycka som inträffar under arbetstid, och som ger sjukfrånvaro under mer än 30 dagar och/eller invaliditet eller dödsfall. 

Afa Försäkring gav ersättning för nästan 11 800 allvarliga arbetsolycksfall under 2021. De vanligaste orsakerna till ersättning är: 

 • att ramla utomhus 
 • olyckor vid lastning och lossning 
 • att ramla inomhus  

Fallolyckor också vid distansarbete

I rapporten redovisas också de arbetsolycksfall som inträffat under distansarbete år 2020 – 2021. De utgör en liten andel, mindre än en procent av de allvarliga arbetsolycksfallen.  

De flesta som råkade ut för arbetsolycksfall var tjänstemän – som ju oftare hade möjlighet arbeta på distans under pandemin. Vanligaste fallolyckan var: 

 • att snubbla på sladdar  
 • att ramla från en stol  

Långvarig sjukfrånvaro – dubbelt så många kvinnor som män

Långvarig sjukfrånvaro utgör den största gruppen som får ersättning från Afa Försäkring.  Under 2021 ökade antalet ersättningar för långvarig sjukfrånvaro något. Totalt fick 51 663 personer ersättning för långvarig sjukfrånvaro under 2021.  

De vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro är sedan många år tillbaka psykiska diagnoser, som: 

 • förstämningssyndrom (till exempel depression),  
 • reaktioner på svår stress 
 • ångestsyndrom.  

De här diagnoserna står för nästan hälften av alla långvariga arbetssjukdomar.  

Den näst största gruppen är så kallade muskuloskeletala sjukdomar, som utgör drygt 20  procent av arbetssjukdomarna.

Undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter är några av dem som stod för flest långa sjukfall inom kommuner och regioner under 2021. Det är mer än dubbelt så vanligt för kvinnor än för män att hamna i långvarig sjukfrånvaro. Det gäller även inom dessa yrken. 

– Det kan handla om den högre livsbelastningen för kvinnor, och kan också förklara varför det är som högst mitt i livet, i 40-årsåldern. Men det finns inget klart svar på frågan varför kvinnor drabbas mer än män, säger Andreas Ek, analytiker.  

Om Afa Försäkrings årsrapport

AFA Försäkring ger varje år ut statistikrapporter om arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och långa sjukfall.

De ger också varje år ut rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Årets rapport gäller uppgifter från år 2021.

Statistiken i rapporten bygger på uppgifter från Afa Försäkrings skadedatabas, med 15 miljoner ärenden.

Här hittar du rapporten! 

Det här ger Afa Försäkring ersättning för
 • Arbetssjukdomar – en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av Afa Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180 dagar och att den är godkänd av Försäkringskassan eller finns med på Internationella Arbetsorganisationen, ILOs förteckning över arbetssjukdomar. 
 • Arbetsolycksfall – ett olycksfall som inträffar under arbetet och beror på en kortvarig, ovanlig och oförutsedd händelse. Ersättning ges vid sjukfrånvaro längre än 30 dagar.  
 • Färdolycksfall – olyckor som inträffar under färd till eller från arbetet.  
 • Långvarig sjukfrånvaro – ersättningen ges från 90 dagar. 

 

De som omfattas av försäkringarna är: 

 • arbetare och tjänstemän inom privat sektor som har kollektivavtal inom området LO, Svenskt Näringsliv och PTK 
 • arbetare och tjänstemän inom kommuner och regioner 

För statligt anställda gäller arbetsskadeförsäkringen men inte sjukförsäkringen. 

Så här förebygger Afa Försäkring

Afa försäkring har också ett uppdrag att förebygga arbetsskador och se till att få bättre hälsa på jobbet. Det gör de bland annat genom att ge stöd till:

 • förebyggande rehabilitering
 • gemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
 • IA-systemet där man kan rapportera tillbud i arbetsmiljön
 • forskning om arbetsmiljö

Läs mer om Afa Försäkrings förebyggande stöd här.

Text: Åsa Hammar
Kontakt: [email protected]